Close
 
 
 

Bền vững về môi trường

 
 

Bền vững về môi trường

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện những thực hành tốt nhất về quản lý môi trường và giảm thiểu các tác động của Tập Đoàn đối với môi trường tự nhiên trong hoạt động và trong cả toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi.

 

Tác động môi trường

Chúng tôi mong rằng Nhà Cung Cấp sẽ xác định, hiểu rõ và tích cực tránh, hạn chế và giảm thiểu các tác động liên quan của Nhà Cung Cấp đối với môi trường tự nhiên.

Nếu thực tế cho phép, việc này nên bao gồm thiết lập chính sách môi trường và hệ thống quản lý.

Tác động môi trường có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở) tác động liên quan đến phát thải vào không khí, nước, đất và rừng, sử dụng nguyên liệu, tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và biện pháp thực hành quản lý chất thải.

Khi có liên quan, Nhà Cung Cấp cũng nên xem xét việc bảo vệ tính đa dạng sinh học, bao gồm ngăn chặn nạn phá rừng và chia cắt môi trường sống cũng như bảo vệ các loài nguy cấp và bị đe dọa.

 

Quản lý hoạt động

Nếu thực tế cho phép, chúng tôi mong rằng Nhà Cung Cấp sẽ quản lý, giám sát và duy trì hồ sơ về hoạt động môi trường của họ.

Nếu có liên quan và thực tế cho phép, việc này cần bao gồm thiết lập chỉ số hiệu suất chính để đo lường tiến độ so với kế hoạch hoặc mục tiêu môi trường và thúc đẩy cải tiến liên tục.

 

Các cân nhắc về môi trường

Chúng tôi mong rằng Nhà Cung Cấp sẽ tích hợp các cân nhắc về môi trường trong các thiết kế sản phẩm, hoạt động và/hoặc cung cấp dịch vụ của mình.

Nếu có liên quan, việc này cần bao gồm đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn bằng cách sử dụng nguyên liệu ít nguyên chất và ít hữu hạn hơn, đồng thời thiết kế loại bỏ chất thải để giúp nguyên liệu sử dụng được lâu hơn.

 

Hợp tác với Tập Đoàn

Chúng tôi mong rằng Nhà Cung Cấp sẽ cung cấp cho Tập Đoàn (nếu được yêu cầu) các thông tin có liên quan đến kết quả hoạt động môi trường của họ cũng như sự hỗ trợ hợp lý như chúng tôi yêu cầu để giảm thiểu tác hại môi trường do hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu có liên quan, việc này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • Đánh giá vòng đời liên quan đến các sản phẩm của Tập Đoàn;
 • Dữ liệu và thông tin liên quan đến tác động của chất thải từ sản phẩm của Tập Đoàn; và
 • Kế hoạch giảm thiểu cacbon liên quan đến Phạm Vi 3 phát thải của Tập Đoàn.
 

Phạm Vi 3 phát thải là gì?

Phát thải cacbon được phân loại thành ba nhóm hay gọi là ‘Phạm Vi’ theo Nghị Định Thư về Khí Nhà Kính (GHG) của Hội Đồng Doanh Nghiệp Thế Giới về Phát Triển Bền Vững (WBCSD):
 • Phạm Vi 1 bao gồm phát thải trực tiếp từ các nguồn do tổ chức sở hữu hoặc kiểm soát;
 • Phạm Vi 2 bao gồm phát thải gián tiếp từ việc tạo ra điện, hơi nước, nhiệt sưởi và làm mát do tổ chức tiêu thụ; và
 • Phạm Vi 3 bao gồm tất cả phát thải gián tiếp khác xảy ra trong chuỗi giá trị của một tổ chức, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ được mua.
 

Liên hệ với Tập Đoàn

 • Nhân sự của công ty thuộc Tập Đoàn là đầu mối thường xuyên liên hệ với Nhà Cung Cấp
 • Trưởng Bộ Phận Mua Hàng của Tập Đoàn:
  procurement@bat.com
 • Các kênh Lên Tiếng:
  www.bat.com/speakup