Close
 
 
 

Quyền con người

 
 

Quyền con người

Chúng tôi cam kết áp dụng Nguyên tắc Hướng Dẫn về Kinh Doanh và Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc và hơn nữa, cam kết tôn trọng quyền con người trong các hoạt động và chuỗi cung ứng của mình.

 

Tôn trọng quyền con người

Chúng tôi mong rằng Nhà Cung Cấp sẽ tiến hành hoạt động của mình theo phương thức tôn trọng các quyền con người cơ bản của người khác, như được khẳng định trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền. Việc này bao gồm (nhưng không giới hạn) Người Lao Động của Nhà Cung Cấp và những người làm việc cho các bên cung cấp của chính các Nhà Cung Cấp.

Nhà Cung Cấp cần tìm hiểu để nhận diện các ảnh hưởng tiêu cực có khả năng hoặc thực tế  đối với quyền con người liên quan đến hoạt động và các mối quan hệ kinh doanh của mình.

Họ phải thực hiện các bước hành động thích hợp để đảm bảo hoạt động của mình không góp phần vào việc vi phạm quyền con người, và khắc phục bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực đến quyền con người nào do hoạt động hoặc mối quan hệ kinh doanh của mình trực tiếphoặc góp phần gây ra.

Đối với Người Lao Động của Nhà Cung Cấp, chúng tôi mong rằng Nhà Cung Cấp (tối thiểu) phải đáp ứng các yêu cầu sau.

 

Bình đẳng và không phân biệt đối xử

Nhà Cung Cấp phải tạo cơ hội bình đẳng và đối xử công bằng với tất cả Người Lao Động.

Trong đó bao gồm::

 • Tiến hành xóa bỏ mọi hình thức quấy rối và bắt nạt tại nơi làm việc, bất kể hình thức quấy rối tình dục, bằng lời nói, không bằng lời nói hay có va chạm cơ thể; và
 • Đối xử hòa nhã và tôn trọng với tất cả Người Lao Động, thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, và không thực hiện bất kỳ hình thức phân biệt đối xử bất hợp pháp nào.

Phân biệt đối xử có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) việc để vấn đề chủng tộc, dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, phân định lại giới tính, giai cấp, tôn giáo, chính trị, tình trạng hôn nhân, tình trạng mang thai, thành viên công đoàn hay bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta liên quan đến việc tuyển dụng, phát triển, thăng cấp hay sa thải bất kỳ nhân viên nào.

 

Bảo vệ sức khỏe và an toàn

Nhà Cung Cấp phải tạo và duy trì các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh.

Cụ thể, việc đó bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • Áp dụng các thủ tục xác định và giải quyết các mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng như rủi ro liên quan và thực hiện biện pháp thực hành làm việc an toàn;
 • Tiến hành đánh giá rủi ro cháy phù hợp với nơi làm việc hoặc cơ sở, thực hiện kế hoạch an toàn cháy nổ, triển khai hệ thống và thủ tục phòng cháy và sơ tán khẩn cấp thích hợp;
 • ProvidCung cấp (nếu có liên quan) thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp để ngăn ngừa thương tích hoặc bệnh nghề nghiệp;
 • Thực hiện (nếu có liên quan) biện pháp kiểm soát thích hợp để đảm bảo xử lý, lưu trữ, chuyển giao và tiêu hủy an toàn đối với các chất độc hại với sức khỏe hoặc môi trường, bao gồm cả vật liệu dễ cháy;
 • Tổ chức đào tạo và trao đổi thông tin thích hợp và thường xuyên để Người Lao Động nhận thức được rủi ro về sức khỏe và an toàn cũng như các thủ tục liên quan đến công việc của họ; và
 • Trương hợp chỗ ở được bố trí thì phải đảm bảo chỗ ở sạch sẽ, an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về điều kiện sống có thể chấp nhận được và nhu cầu của Người Lao Động.
 

Tôn trọng quyền tự do hiệp hội

Nhà Cung Cấp phải đảm bảo tất cả Người Lao Động có thể (phù hợp với pháp luật áp dụng) thực hiện quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể.

Việc này bao gồm quyền được đại diện bởi các tổ chức công đoàn được công nhận hay các đại diện ngay tình khác. Những người đại diện không bị phân biệt đối xử và họ có thể thực hiện các hoạt động của mình tại nơi làm việc theo pháp luật, quy định, các quan hệ và thông lệ lao động hiện hành cũng như các thủ tục công ty đã được thống nhất.

 

Lương và phúc lợi công bằng

Nhà Cung Cấp phải đảm bảo mức lương và phúc lợi công bằng.

Ở mức tối thiểu, Nhà Cung Cấp phải tuân thủ pháp luật hiện hành về lương tối thiểu và các quy định hiện hành hay thỏa thuận thương lượng tập thể khác.

 

Không lao động trẻ em

Đảm bảo hoạt động không sử dụng lao động trẻ em.

Cụ thể, chấp hành theo hướng dẫn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế:

 • Không được để người dưới 18 tuổi (hoặc 16 tuổi theo các điều kiện nghiêm ngặt) làm bất kỳ công việc nào được coi là nguy hiểm hoặc có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe, an toàn hoặc đạo đức của trẻ em; và
 • Độ tuổi lao động tối thiểu không được dưới độ tuổi phổ cập giáo dục bắt buộc theo quy định pháp luật và, trong mọi trường hợp, không được dưới 15 tuổi.

Trong trường hợp pháp luật địa phương cho phép, trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi có thể làm công việc nhẹ nhàng, với điều kiện là không gây cản trở đến việc học tập hoặc giáo dục nghề nghiệp của trẻ, và không bao gồm bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại cho sức khỏe hay sự phát triển của trẻ (ví dụ: sử dụng các vật dụng cơ khí hoặc hóa chất nông nghiệp). Chúng tôi cũng thừa nhận rằng các chương trình đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc thực tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là một trường hợp ngoại lệ.

 

Không nô lệ hiện đại

Nhà Cung Cấp phải đảm bảo không áp dụng chế độ nô lệ hiện đại và bóc lột sức lao động trong hoạt động.

Việc đó bao gồm lao động nô lệ, phục dịch và cưỡng bức, lao động bắt buộc, lao động làm việc như là một vật đảm bảo để trả nợ, lao động làm việc không tự nguyện, lao động là hệ quả của tình trạng buôn người hoặc nhập cư trái phép.

Do đó, Nhà Cung Cấp và đại lý/môi giới lao động thay mặt họ không được yêu cầu Người Lao Động:

 • Trả phí tuyển dụng, vay nợ hoặc trả phí dịch vụ hoặc tiền đặt cọc không hợp lý; hoặc
 • Nộp lại bản chính giấy tờ tùy thân, hộ chiếu hoặc giấy phép.

Trong trường hợp pháp luật quốc gia hoặc thủ tục tuyển dụng yêu cầu sử dụng giấy tờ tùy thân, Nhà Cung Cấp phải sử dụng giấy tờ tùy thân theo đúng quy định của pháp luật. Nếu giấy tờ tùy thân cần được giữ lại hoặc lưu trữ vì lý do an ninh hoặc an toàn, việc này chỉ được thực hiện khi khi đã thông báo và có đồng ý bằng văn bản của Người Lao Động, và giấy tờ này phải là giấy tờ thật; đồng thời cho phép Người Lao Động có quyền tiếp cận không giới hạn để lấy lại giấy tờ tại mọi thời điểm, không có bất kỳ ràng buộc nào.

 

Khoáng sản xung đột

Nhà Cung Cấp phải đảm bảo tìm nguồn cung ứng  có trách nhiệm đối với các khoáng sản xung đột.

Khoáng sản xung đột bao gồm coban, vàng, tantali, thiếc và vonfram (và quặng mà các khoáng sản này được khai thác) được khai thác từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và có nguy cơ cao có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ hoặc mang lại lợi ích cho các nhóm vũ trang hoặc vi phạm nhân quyền. Trường hợp sản phẩm hoặc nguyên liệu cung cấp cho Tập Đoàn có chứa bất kỳ khoáng sản xung đột nào như vậy, chúng tôi mong rằng các Nhà Cung Cấp phải:

 • Tiến hành thẩm định thích hợp;
 • Thực hiện điều tra hợp lý về quốc gia xuất xứ, bao gồm cả việc yêu cầu Nhà Cung Cấp của mình tham gia vào quá trình thẩm định tương tự; và
 • Cung cấp cho Tập Đoàn (nếu được yêu cầu) thông tin sẵn có liên quan đến việc thẩm định và các thắc mắc về quốc gia xuất xứ.
 

Giờ làm việc

Nhà Cung Cấp phải tuân thủ tất cả pháp luật áp dụng về thời gian làm việc và các quy định áp dụng hay thỏa thuận thương lượng tập thể khác, bao gồm cả việc tính đến mọi yêu cầu về thời gian làm việc tối đa theo quy định của pháp luật.
 

Liên hệ với Tập Đoàn

 • Nhân sự của công ty thuộc Tập Đoàn là đầu mối thường xuyên liên hệ với Nhà Cung Cấp
 • Trưởng Bộ Phận Mua Hàng của Tập Đoàn:
  procurement@bat.com
 • Các kênh Lên Tiếng:
  www.bat.com/speakup