Close
 
 
 

Tuân Thủ

 
 

Tuân Thủ

Chúng tôi cam kết giám sát việc tuân thủ các yêu cầu trong Bộ Tiêu Chuẩn này và đảm bảo sẽ điều tra và khắc phục mọi vấn đề xác định được.

 

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi mong rằng Nhà Cung Cấp của mình sẽ tuân thủ tất cả pháp luật, quy tắc và quy định có liên quan và hành động phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Như vậy, Nhà Cung Cấp phải:

 • Tuân thủ tất cả pháp luật, quy tắc và quy định áp dụng tại bất kỳ nơi nào mà Nhà Cung Cấp hoạt động và theo mọi cách áp dụng;
 • Kịp thời thông báo cho Tập Đoàn khi có bất kỳ hành động pháp lý hình sự hay dân sự quan trọng nào đối với Nhà Cung Cấp; và
 • Kịp thời thông báo cho Tập Đoàn về bất kỳ khoản tiền phạt hay biện pháp xử lý vi phạm hành chính nào đối với Nhà Cung Cấp có liên quan đến các yêu cầu đề ra trong Bộ Tiêu Chuẩn này theo bất kỳ cách nào.
 

Giám sát tuân thủ

Chúng tôi có quyền kiểm chứng tình trạng tuân thủ của các Nhà Cung Cấp mới và hiện tại đối với các yêu cầu của Tiêu Chuẩn này thông qua các cơ chế đánh giá nội bộ và/hoặc cơ chế đánh giá và kiểm toán từ bên ngoài.

Nhà cung cấp phải tiến hành hợp tác hợp lý với bất kỳ hoạt động kiểm chứng cóliên quan đến Bộ Tiêu Chuẩn này (cho dù việc kiểm chứng đó được thực hiện bởi chính Tập Đoàn hay bên thứ ba do Tập Đoàn chỉ định), bao gồm việc đảm bảo rằng tài liệu và dữ liệu liên quan được lưu giữ trong thời gian mà Tập Đoàn và/hoặc pháp luật liên quan quy định, đồng thời cấp quyền tiếp cận độc lập với các nhân sự, địa điểm, tài liệu và dữ liệu có liên quan.

Việc hợp tác này sẽ được Tập Đoàn và Nhà Cung Cấp thảo luận và đồng ý để đảm bảo các công việc chỉ được thực hiện trong giờ làm việc và thông báo đã được gửi trước hợp lý.

Bất kể các giới hạn hợp pháp áp dụng đối với thông tin thương mại nhạy cảm và/hoặc thông tin mật – mà trong những trường hợp như vậy (và trong trường hợp thông tin đó được cho là có liên quan trọng yếu đến hoạt động kiểm chứng), Nhà Cung Cấp cần làm việc với Tập Đoàn để thống nhất cơ chế để đảm bảo Nhà Cung Cấp công bố thông tin an toàn và hợp pháp..

 

Báo cáo các quan ngại

Chúng tôi mong rằng Nhà Cung Cấp sẽ hỗ trợ việc xác minh, điều tra, giải quyết và báo cáo các vi phạm đối với các yêu cầu của Tiêu Chuẩn này và/hoặc SoBC, dù là nghi ngờ hay thực tế xảy ra.

Như vậy, Nhà Cung Cấp phải:

 • Có các thủ tục khiếu nại hiệu quả hoặc thủ tục tương đương để Người Lao Động của họ cảm thấy tự tin và không sợ bị trả thù, đặt câu hỏi, nêu lên mối quan ngại và/hoặc báo cáo vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ - dù là báo cáo cho chính Nhà Cung Cấp hay báo cáo trực tiếp cho Tập Đoàn;
 • Kịp thời điều tra bất kỳ mối quan ngại đáng tin cậy nào về các vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ đối với các yêu cầu của Tiêu Chuẩn này, đồng thời thực hiện các hành động thích hợp để tránh các vi phạm tiềm tàng có thể xảy ra, và/hoặc giảm thiểu tác động và ngăn chặn bất kỳ vi phạm thực tế nào; và
 • Báo cáo bất kỳ vi phạm đối với yêu cầu của Bộ Tiêu Chuẩn này và/hoặc SoBC, dù là nghi ngợ hoặc thực tế cho Tập Đoàn ngay khi Nhà Cung Cấp biết được các vi phạm đó, cụ thể như giải thích ở Phần Lên Tiếng.
 

Lên Tiếng

Bất kỳ vi phạm nào đối với Tiêu Chuẩn này hoặc SoBC, dù là nghi ngờ hay thực tế, đều có thể được nêu lên với nhân sự của Tập Đoàn là đầu mối thường xuyên liên hệ với Nhà Cung Cấp hoặc thông qua các kênh Lên Tiếng (Speak Up) bảo mật, được quản lý độc lập tại www.bat.com/speakup.

Các kênh Lên Tiếng của chúng tôi được quản lý độc lập và có sẵn hình thức trực tuyến, bằng văn bản và qua đường dây nóngnes, vận hành 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ địa phương. Nhà Cung Cấp có thể tự tin sử dụng các kênh này (thậm chí chọn ẩn danh nếu muốn) mà không sợ bị trả thù. Nếu bạn muốn sử dụng đường dây nóng, bạn có thể chọn vị trí của mình từ danh sách được cung cấp trên trang web để biết số điện thoại quốc tế được chỉ định cho quốc gia của mình.

Bạn sẽ không phải chịu bất kỳ hình thức trả thù nào (dù là trực tiếp hay gián tiếp) vì đã nêu lên những mối lo ngại về hành vi sai trái thực tế hoặc nghi ngờ, ngay cả khi bạn nhầm lẫn. Chúng tôi không chấp nhận hành vi quấy rối hay trù dập bất cứ người nào nêu lên quan ngại hay bất cứ ai hỗ trợ họ.

 

Điều tra

Chúng tôi nghiêm túc cân nhắc mọi mối quan ngại, cáo buộc hay báo cáo về vi phạm đối với Tiêu Chuẩn này và/hoặc SoBC của BAT, dù nghi ngờ hoặc thực tế. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ điều tra những vấn đề đó một cách công bằng và khách quan, phù hợp với chính sách và thủ tục nội bộ của chúng tôi.

Trong các trường hợp khác, chúng tôi có thể yêu cầu Nhà Cung Cấp tiến hành điều tra vấn đề theo quy trình riêng của họ.

Khi BAT yêu cầu, Nhà Cung Cấp phải liên lạc với BAT và thông báo cho chúng tôi về phạm vi, tiến độ và kết quả cuộc điều tra của họ (tùy thuộc vào tính bảo mật hoặc các yêu cầu pháp lý áp dụng khác).

 

Hậu quả của vi phạm

Trong trường hợp không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào trong Tiêu Chuẩn này, Tập Đoàn có quyền yêu cầu Nhà Cung Cấp liên quan phải:
 • Trình bày những tiến trình trọng yếu để tiến đến tuân thủ (các) yêu cầu đang bị xem xét không tuân thủ trong một khoảng thời gian xác định và hợp lý; và/hoặc
 • Tự mình tuân thủ đầy đủ (các) yêu cầu đang bị xem xét không tuân thủ trong một khoảng thời gian xác định và hợp lý.

Trong trường hợp không tuân thủ nghiêm trọng, trọng yếu và/hoặc liên tục, hoặc khi Nhà Cung Cấp chứng minh mình cam kết không đầy đủ, liên tục không hành động hay thiếu sự cải thiện, chúng tôi có quyền chấm dứt quan hệ kinh doanh với Nhà Cung Cấp đang bị xem xét đó.

 

Liên hệ với Tập Đoàn

 • Nhân sự của công ty thuộc Tập Đoàn là đầu mối thường xuyên liên hệ với Nhà Cung Cấp
 • Trưởng Bộ Phận Mua Hàng của Tập Đoàn:
  procurement@bat.com
 • Các kênh Lên Tiếng:
  www.bat.com/speakup