Close
 
 
 

İnsan hakları

 
 

İnsan hakları

We must always conduct our operations in a way that respects the human rights of our Employees, the people we work with and the communities in which we operate.

 

Neye inanıyoruz?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de belirtildiği gibi temel insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Çalışanlara ve insan hakları uygulamalarına ilişkin politikamız, yerel ve uluslararası iş kanunlarını, tavsiye edilen uygulamaları ve yönergeleri2 temel alır.

Tüm ilgili, geçerli iş kanunlarına ve yönetmeliklerine uymaktayız.

 

Çocuk işçiliğine hayır

Faaliyetlerimizde çocuk işçiliği olmamasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Çocukların refahı, sağlığı ve güvenliğinin her zaman en üst düzey önemde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların, topluluklarının ve ülkelerinin gelişimine en iyi şekilde eğitim yoluyla ulaşılabileceğinin farkındayız.

İstihdama kabul için asgari yaş ve çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin temel ilkeleri belirleyen ILO Sözleşmeleri 138 ve 182'yi destekliyoruz.

Bu bakımdan:

  • tehlikeli kabul edilen veya çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek herhangi bir iş 18 yaşından küçük hiç kimse tarafından yapılmamalıdır
  • asgari çalışma yaşı, yasal olarak zorunlu eğitimi bitirme yaşının altında ve her halükarda 15 yaşından küçük olmamalıdır

Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın, Tedarikçi Davranış Kurallarında belirtildiği gibi asgari yaş gerekliliklerine uymasını bekliyoruz. Bu, yerel yasaların izin verdiği durumlarda, eğitimlerini veya mesleki eğitimlerini engellememesi veya sağlıklarına ya da gelişimlerine zararlı olabilecek herhangi bir faaliyet (örneğin mekanik ekipman veya kimyasal tarım ürünlerinin kullanılması) içermemesi koşuluyla 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların hafif işlerde çalışmasını içerir. Ayrıca, yetkili bir makam tarafından onaylanan eğitim veya iş deneyimi planlarını da istisna olarak kabul ediyoruz.

 

İnsan hakları yönetimi

Tedarik zincirimiz dahil olmak üzere etki alanımız içerisinde insan haklarını teşvik etmeye kararlıyız. Çatışmalardan muzdarip olan veya demokrasinin, hukukun üstünlüğünün veya ekonomik kalkınmanın kırılgan olduğu ve insan haklarının tehdit altında olduğu ülkeler dahil olmak üzere dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyoruz.

Tüm tedarikçilerimizin Tedarikçi Davranış Kurallarımızın gerekliliklerini karşılaması beklenir ve bu, tedarikçilerle yaptığımız sözleşmeye bağlı düzenlemelere dahil edilir.

Gerekli özen prosedürlerimiz, mümkün olduğu ölçüde, politika taahhütlerimizin ve Tedarikçi Davranış Kurallarımızın etkinliğini ve uyumunu izlememizi ve ayrıca insan hakları risklerini, etkilerini ve kötüye kullanımlarını belirlememizi, önlememizi ve azaltmamızı sağlar.
Faaliyetleri

izde veya tedarik zincirimizde tanımlanan tüm insan hakları sorunlarını tam olarak araştırmaya ve düzeltmeye ve sürekli iyileştirme için çaba göstermeye kararlıyız. Bir tedarikçiye dair insan hakları ihlalleri tespit edersek, ancak net bir düzeltici eylem vaadi yoksa, tekrar eden yanlış eylem ve iyileşme eksikliği varsa o tedarikçiyle çalışmamız sonlandırılmalıdır.

 

Örgütlenme özgürlüğü

Örgütlenme özgürlüğüne ve toplu sözleşmeye saygı duyuyoruz.

Çalışanlarımız, şirket tarafından tanınan yerel işçi sendikaları veya diğer iyi niyetli temsilciler tarafından temsil edilme hakkına sahiptir. Bu temsilciler ayrımcılığa maruz kalmamalı ve iş yerindeki faaliyetlerini kanun, yönetmelik, yürürlükteki iş ilişkileri ve uygulamaları ile mutabık kalınan şirket prosedürleri çerçevesinde yürütebilmelidir.

 

Emek sömürüsüne veya modern köleliğe hayır

Faaliyetlerimizde kölelik ve esaretin yanı sıra zorlanmış, zorunlu, yükümlü, gönülsüz, kaçak veya yasa dışı göçmen işçilerin bulunmamasını sağlamaya kararlıyız. Grup Şirketleri ve Çalışanları (ve bizim adımıza hareket etmek üzere tuttukları herhangi bir istihdam acentesi, işçi simsarı veya üçüncü şahıs) aşağıdaki eylemleri yapmayacaktır:
  • istihdam koşulu olarak çalışanlardan işe alım ücretleri ödemelerini, kredi almalarını veya makul olmayan hizmet bedelleri veya mevduat ödemeleri talep etmek
  • istihdam koşulu olarak çalışanların kimlik belgelerini, pasaportlarını veya izin belgelerini teslim etmelerini istemek

Ulusal yasaların veya istihdam prosedürlerinin kimlik belgelerinin kullanılmasını gerektirdiği durumlarda, bunları kesinlikle yasalara uygun olarak kullanacağız. Kimlik belgeleri güvenlik veya saklama nedeniyle alıkonulursa veya saklanırsa bu, ancak çalışanın gerçek olması gereken bilgilendirilmiş ve yazılı onayı ile yapılacaktır ve çalışan, bunları herhangi bir kısıtlama olmaksızın istediği zaman almak için sınırsız erişimi olacaktır.

 

Yerel topluluklar

Faaliyet gösterdiğimiz toplulukların benzersiz sosyal, ekonomik ve çevresel çıkarlarını belirlemeye ve anlamaya çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizle ilgili olabilecek veya bunlardan etkilenebilecek spesifik insan hakları risklerini belirlemeliyiz. Bunu yaparken, Çalışanlar ve temsilcileri dahil olmak üzere paydaşlarımızın görüşlerini alacağız.

Faaliyetlerimizin insan hakları ihlallerine katkıda bulunmamasını sağlamak ve doğrudan eylemlerimizden kaynaklanan olumsuz insan hakları etkilerini gidermek için uygun adımları atacağız.

Çalışanlarımızı hem yerel hem de iş topluluklarında aktif rol oynamaya teşvik ediyoruz. Grup Şirketleri, Çalışanlar için ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda beceri geliştirme fırsatları yaratmaya çalışmalıdır ve ev sahibi hükümetlerin kalkınma hedefleri ve girişimleriyle uyum içinde çalışmayı amaçlamalıdır.

 

Tüm tedarikçilerimizin Tedarikçi Davranış Kurallarımızın gerekliliklerini karşılaması beklenir ve bu, tedarikçilerle yaptığımız sözleşmeye bağlı düzenlemelere dahil edilir.

 

Kiminle konuşmalısınız?

  • Bölüm müdürünüz
  • Üst yönetim
  • Yerel LEX Danışmanınız
  • Uyum Müdürü: sobc@bat.com
2 ILO İş Yerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına dair Rehber İlkeler ve OECD Çok Uluslu Şirketler için Yönergeler.