Close
 
 
 

İnsan hakları

 
 

İnsan hakları

BM İş Dünyasına ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri uygulama ve buna bağlı olarak kendi faaliyetlerimizde ve tedarik zincirimizde insan haklarına saygı gösterme konusunda kararlıyız.

 

İnsan haklarına saygı

Tedarikçilerimizden, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de onayladığı üzere, başkalarının temel insan haklarına saygı duyacak şekilde faaliyetlerini yürütmelerini bekliyoruz. Buna kendi Çalışanları ve Tedarikçileri için çalışan kişiler dahildir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Tedarikçiler, faaliyetleri ve iş ilişkileriyle ilgili insan hakları üzerindeki potansiyel ve fiili olumsuz etkileri belirlemeye çalışmalıdır.

Faaliyetlerinin insan hakları ihlallerine katkıda bulunmamasını sağlamak ve faaliyetlerinin veya iş ilişkilerinin doğrudan neden olduğu veya katkıda bulunduğu olumsuz etkileri gidermek için uygun adımları atmalıdırlar.

Kendi Çalışanları için, Tedarikçilerin (en azından) aşağıdaki gereksinimleri karşılamasını bekliyoruz.

 

Eşitliğe evet, ayrımcılığa hayır

Tedarikçiler, tüm Çalışanlara eşit fırsatlar sunmalı ve adil davranmalıdır.

Aşağıdakiler uygulanmalıdır:

 • İş yerinde cinsel, sözlü, sözlü olmayan veya fiziksel nitelikteki her türlü taciz ve zorbalığı ortadan kaldırmak için çalışmak ve
 • Tüm Çalışanlara onurlu ve saygılı davranmak, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek ve hiçbir şekilde yasa dışı ayrımcılık uygulamamak.

Irk, etnik köken, renk, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsiyet değiştirme, sınıf, din, siyasi görüş, medeni durum, hamilelik durumu, sendika üyeliği veya diğer herhangi bir özelliğin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir çalışanın işe alınmasını, geliştirilmesini, terfisini veya işten ayrılma söz konusu olduğunda verilecek kararları etkilemesine izin vermek ayrımcılığa girebilir.

 

Sağlığı ve güvenliği koruma

Tedarikçiler, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamalı ve sürdürmelidir.

Bu özellikle aşağıdakileri içermelidir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ve ilgili riskleri belirlemeye ve ele almaya ve güvenli çalışma uygulamalarını gerçekleştirmeye yönelik prosedürleri benimsemek;
 • İş yerine veya tesise uygun yangın risk değerlendirmesi yapmak ve yangın güvenliği planı ile uygun yangın önleme ve acil tahliye sistemlerini ve prosedürlerini uygulamak;
 • Mesleki yaralanmaları veya hastalıkları önlemek için (ilgili olduğunda) uygun kişisel koruyucu ekipmanı sağlamak;
 • Yanıcı malzemeler de dahil olmak üzere sağlığa veya çevreye zararlı maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını, depolanmasını, aktarılmasını ve imha edilmesini sağlamaya yönelik (ilgili olduğunda) uygun kontrol önlemlerini almak;
 • Çalışanların işlerine ilişkin sağlık ve güvenlik riskleri ve prosedürlerinin farkında olmaları için uygun bir şekilde düzenli eğitim ve iletişimi sağlamak ve
 • Konaklama yapılan yerlerin temiz, güvenli ve kabul edilebilir yaşam koşullarına sahip olduğundan ve Çalışanların ihtiyaçları için temel standartları karşıladığından emin olmak.
 

Örgütlenme özgürlüğüne saygı

Tedarikçiler, tüm Çalışanların (geçerli yasalara tabi olarak) örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi haklarını kullanabilmelerini sağlamalıdır.

Buna tanınmış sendikalar veya diğer iyi niyetli temsilciler tarafından temsil edilme hakkı da dahildir. Bu temsilciler ayrımcılığa maruz kalmamalı ve iş yerindeki faaliyetlerini yasa, yönetmelik, yürürlükteki iş ilişkileri ve uygulamaları ile üzerinde mutabık kalınan şirket prosedürleri çerçevesinde yürütebilmelidir.

 

Adil ücretler ve yan haklar

Tedarikçiler adil ücretler ve yan haklar sağlamalıdır.

Asgari olarak, bunlar geçerli asgari ücret mevzuatına ve diğer geçerli yasalara veya toplu iş sözleşmelerine uygun olmalıdır.

 

Çocuk işçiliğine hayır

Operasyonlarda çocuk işçi çalıştırılmadığından emin olun.

Özellikle, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün aşağıdaki yönergeleri doğrultusunda:

 • Tehlikeli olduğu veya çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebileceği düşünülen işler 18 (ya da katı koşullar altında 16) yaşın altındaki hiç kimse tarafından yapılmamalıdır ve
 • Asgari çalışma yaşı, yasal olarak zorunlu eğitimi bitirme yaşının altında ve her hâlükârda 15 yaşından küçük olmamalıdır.

Yerel yasaların izin verdiği durumlarda, 13 ila 15 yaş arasındaki çocuklar, eğitimlerini veya mesleki eğitimlerini engellememesi veya sağlıklarına veya gelişimlerine zararlı olabilecek herhangi bir faaliyet içermemesi koşuluyla hafif işler yapabilir (örneğin, mekanik ekipmanların veya kimyasal tarım ürünlerinin taşınması). Ayrıca, yetkili bir makam tarafından onaylanan eğitim veya iş deneyimi programlarını da istisna olarak kabul etmekteyiz.

 

Modern köleliğe hayır

Tedarikçiler, operasyonlarında modern köleliğe ve emek sömürüsüne yer vermemelidir.

Buna kölelik, hizmetkarlık ve zorla, zorunlu tutarak, borç karşılığı, gönülsüz, kaçak veya yasa dışı göçmen işçi çalıştırma dahildir.

Bu nedenle, Tedarikçiler ve kendi adlarına çalışan acenteler/ komisyoncular, Çalışanlardan aşağıdakileri talep etmemelidir:

 • İşe alım ücretlerini ödeme, kredi çekme veya makul olmayan hizmet ücretleri veya depozitoları ödeme veya
 • Orijinal kimlik belgelerini, pasaportları veya ruhsatları teslim etme.

Ulusal yasa veya istihdam prosedürlerinin kimlik belgelerinin kullanılmasını gerektirdiği durumlarda, Tedarikçiler bunları kesinlikle yasalara uygun olarak kullanmalıdır. Kimlik belgelerinin güvenlik veya saklama gibi nedenlerle alıkonulması veya saklanması halinde, bu yalnızca Çalışanın orijinal bilgilendirilmiş ve yazılı onayı ile yapılmalıdır ve Çalışanın bunları herhangi bir kısıtlama olmaksızın istediği zaman geri alabilmesi gerekir.

 

Çatışma mineralleri (Conflict Minerals)

Tedarikçiler, çatışma minerallerinin tedarikinin sorumlu bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır.

Çatışma mineralleri arasında silahlı grupları veya insan hakları ihlallerini doğrudan veya dolaylı olarak finanse edebilecek veya bunlara fayda sağlayabilecek, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerde çıkan kobalt, altın, tantal, kalay ve tungsten (ve bunların çıktığı cevherler) yer alır. Gruba tedarik edilen ürün veya malzemelerin bu tür çatışma mineralleri içerdiği durumlarda, Tedarikçilerin aşağıdakileri yapması gerekmektedir:

 • Uygun durum tespiti yapmak için çalışmak;
 • Tedarikçilerinden benzer durum tespiti yapmalarını istemek de dahil olmak üzere makul bir menşe ülke soruşturması yapmak ve
 • Gruba durum tespiti ve menşe ülke soruşturmaları ile ilgili mevcut bilgileri (istendiğinde) sağlamak.
 

Çalışma saatleri

Tedarikçiler, yasal olarak zorunlu kılınan azami çalışma saati gerekliliklerini dikkate almak da dahil olmak üzere, geçerli tüm çalışma süresi yasalarına ve diğer geçerli yasalara veya toplu iş sözleşmelerine uymalıdır.
 

Grup ile İletişime Geçme