Close
 
 
 

Drepturile omului

 
 

Drepturile omului

Ne-am angajat să aplicăm principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și, prin extensie, să respectăm drepturile omului în propriile noastre operațiuni și în lanțul nostru de aprovizionare.

 

Respectarea drepturilor omului

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să își desfășoare operațiunile într-un mod care să respecte drepturile fundamentale ale omului, așa cum este afirmat în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Acest fapt include (dar nu se limitează la) proprii lucrători și persoanele care lucrează pentru furnizorii lor.

Furnizorii trebuie să încerce să identifice efectele negative potențiale și reale, legate de activitățile și relațiile lor de afaceri, asupra drepturilor omului.

Aceștia trebuie să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că operațiunile lor nu contribuie la încălcarea drepturilor omului și pentru a remedia eventualele efecte negative cauzate direct sau generate de activitățile sau relațiile lor de afaceri.

Pentru propriii lor lucrători, ne așteptăm ca furnizorii să îndeplinească (cel puțin) următoarele cerințe.

 

Egalitate și fără discriminare

Furnizorii trebuie să ofere oportunități egale și un tratament echitabil tuturor lucrătorilor.

Acest lucru trebuie să includă:

 • Luarea unor măsuri pentru eliminarea oricărei forme de hărțuire și agresiune la locul de muncă, indiferent dacă este de natură sexuală, verbală, non-verbală sau fizică; și
 • Tratarea tuturor lucrătorilor cu demnitate și respect, promovarea diversității și incluziunii și interzicerea practicării oricărei forme de discriminare ilegală.

Discriminarea poate include (dar nu se limitează la) permiterea rasei, etniei, culorii, sexului, vârstei, dizabilității, orientării sexuale, identității de gen, schimbării de gen, clasei, religiei, politicii, stării civile, gravidității, apartenenței într-un sindicat sau a oricărei alte caracteristici protejată de lege să ne influențeze judecata când vine vorba de recrutarea, dezvoltarea, avansarea sau concedierea oricărui angajat.

 

Protejarea sănătății și siguranța

Furnizorii trebuie să asigure și să mențină condiții de muncă sigure și sănătoase.

În mod specific, acest lucru trebuie să includă (dar să nu se limiteze la):

 • Adoptarea de proceduri pentru identificarea și abordarea riscurilor pentru sănătatea și securitatea în muncă și riscurile asociate și implementarea practicilor de lucru sigure;
 • Efectuarea unei evaluări adecvate a riscului de incendiu la locul de muncă sau în cadrul unității și punerea în aplicare a planului de securitate în caz de incendiu și a sistemelor și procedurilor adecvate de prevenire și evacuare de urgență;
 • Furnizarea (acolo unde este relevant) echipamentelor individuale de protecție adecvate pentru a preveni vătămările sau bolile profesionale;
 • Implementarea (acolo unde este relevant) măsurilor de control adecvate pentru a asigura manipularea, depozitarea, transferul și eliminarea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru sănătate sau mediu, inclusiv materiale inflamabile;
 • Furnizarea de instruire și comunicări adecvate și regulate, astfel încât lucrătorii să fie conștienți de riscurile și procedurile relevante pentru sănătate și siguranță la locul lor de muncă; și
 • În cazul în care se asigură cazare, trebuie să se asigure că este curată, sigură și respectă standardele de bază pentru condiții de trai acceptabile și nevoile lucrătorilor.
 

Respectarea libertății de asociere

Furnizorii trebuie să se asigure că toți lucrătorii sunt capabili (sub rezerva legilor în vigoare) să își exercite dreptul la libertatea de asociere și la negocierea colectivă.

Acesta include dreptul de a fi reprezentat de sindicatele locale recunoscute sau de alți reprezentanți cu bună credință. Acești reprezentanți nu trebuie să fie discriminați și trebuie să își poată desfășura activitățile la locul de muncă în cadrul legislației, al reglementărilor, al relațiilor și practicilor de muncă predominante și al procedurilor convenite ale companiei.

 

Salarii echitabile și avantaje

Furnizorii trebuie să asigure salarii echitabile și beneficii.

Acestea trebuie să respecte cel puțin legislația în vigoare privind salariul minim și alte legi în vigoare sau contractele de negociere colectivă.

 

Fără exploatare prin muncă a copiilor

Să se asigure că operațiunile nu implică exploatarea prin muncă a copiilor.

Mai exact, urmând liniile directoare ale Organizației Internaționale a Muncii, care menționează că:

 • Orice lucrare considerată periculoasă sau susceptibilă de a afecta sănătatea, siguranța sau moralitatea copiilor nu trebuie efectuată de nicio persoană sub vârsta de 18 ani (sau de 16 ani în condiții stricte); și
 • Vârsta minimă pentru a lucra nu trebuie să fie sub vârsta legală pentru terminarea învățământului obligatoriu și, în orice caz, nu mai mică de vârsta de 15 ani.

Când legislația locală permite, copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani pot efectua o muncă ușoară, cu condiția să nu le împiedice educația sau formarea profesională sau să nu includă orice activitate care ar putea fi dăunătoare sănătății sau dezvoltării lor (de exemplu, manipularea echipamentelor mecanice sau agrochimice). De asemenea, recunoaștem ca excepție schemele de formare sau experiență profesională aprobate de o autoritate competentă.

 

Fără sclavie modernă

Furnizorii trebuie să se asigure că operațiunile nu implică sclavia modernă și exploatarea forței de muncă.

Aceasta include sclavie, servitudine și muncă forțată, obligatorie, involuntară, traficată sau ilegală a lucrătorilor migranți.

Ca atare, furnizorii și agenții pentru piața forței de muncă, care lucrează în numele lor, nu trebuie să le solicite lucrătorilor:

 • Să plătească taxe de recrutare, să facă împrumuturi sau să plătească taxe sau depozite bancare nerezonabile pentru servicii; sau
 • Să predea actele de identitate, pașapoartele sau permisele originale.

În cazul în care legislația națională sau procedurile de angajare necesită utilizarea actelor de identitate, Furnizorii trebuie să le utilizeze strict în conformitate cu legea. În cazul în care actele de identitate sunt păstrate sau depozitate vreodată din motive de securitate, acest lucru trebuie făcut numai cu acordul informat și scris al lucrătorului, care trebuie să fie în original; și cu acces nelimitat pentru ca lucrătorul să le recupereze, în orice moment, fără constrângeri.

 

Mineralele provenite din zonele de conflict

Furnizorii trebuie să asigure aprovizionarea responsabilă a mineralelor provenite din zonele de conflict.

Mineralele din zonele de conflict includ cobalt, aur, tantal, staniu și tungsten (și minereurile din care provin). Acestea provin din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, care ar putea finanța sau ar putea asigura beneficii în mod direct sau indirect pentru grupuri armate sau încuraja abuzuri ale drepturilor omului. În cazul în care produsele sau materialele furnizate Grupului conțin astfel de minerale provenite din zone de conflict, ne așteptăm ca Furnizorii:

 • Să întreprindă măsuri pentru o verificare prealabilă;
 • Să efectueze anchete rezonabile privind țara de origine, inclusiv să solicite Furnizorilor săi să efectueze o verificare prealabilă similară; și
 • Să furnizeze Grupului (acolo unde este solicitat) informațiile disponibile referitoare la verificarea prealabilă și anchetele privind țara de origine.
 

Programul de lucru

Furnizorii trebuie să respecte toate legile în vigoare privind programul de lucru și alte legi în vigoare sau contractele de negociere colectivă, inclusiv să ia în considerare oricare cerințe privind numărul maxim de ore de lucru impuse de lege.
 

Contactarea Grupului