Close
 
 
 

Uczciwość biznesowa

 
 

Uczciwość biznesowa

We wszystkim co robimy zobowiązujemy się do przestrzegania wysokich standardów uczciwości biznesowej. Nasze standardy etyczne nigdy nie powinny być zagrożone ze względu na chęć uzyskania lepszych wyników biznesowych.

 

Konflikty interesów

Dostawcy są zobowiązani do unikania konfliktów interesów w swoich transakcjach biznesowych i do działania z pełną przejrzystością w odniesieniu do wszelkich okoliczności, w których konflikt istnieje lub może powstać.

W związku z tym dostawcy muszą (i są zobowiązani podjąć kroki w celu zapewnienia, że będzie to przestrzegane również przez ich pracowników):

 • Unikać sytuacji, w których ich interesy osobiste i/lub handlowe lub interesy członków ich organów zarządzania lub pracowników mogą być lub wydawać się sprzeczne z interesami Grupy.
 • Zawiadamiać Grupę, jeśli jakikolwiek pracownik Grupy może mieć wszelkiego rodzaju interesy w ich działalności lub jakiekolwiek powiązania gospodarcze z nimi.
 • Powiadamiać Grupę o każdej sytuacji, która jest lub może być postrzegana jako rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, gdy tylko konflikt taki się pojawi oraz informować, w jaki sposób jest on zarządzany.

Niniejsze postanowienia nie mają na celu uniemożliwienia dostawcom prowadzenia transakcji z konkurentami Grupy, jeśli tylko są one zgodne z prawem i właściwe.

 

Łapówkarstwo i korupcja

Niedopuszczalne jest, aby jakikolwiek dostawca (lub jego pracownicy i przedstawiciele) był zaangażowany lub zamieszany w przekupstwo lub inne praktyki korupcyjne.

W związku z tym dostawcy nie mogą angażować się w żadne działania, które mogą stanowić przekupstwo:

 • Nie mogą w żadnym wypadku oferować, obiecywać lub wręczać jakichkolwiek prezentów, płatności ani innych korzyści (takich jak gratyfikacje, łapówki, oferty pracy/ stażu lub możliwości inwestycyjne) żadnej osobie (bezpośrednio lub pośrednio), aby nakłonić lub nagrodzić niewłaściwe postępowanie lub wpłynąć na jakąkolwiek decyzję podejmowaną przez jakąkolwiek osobę na ich korzyść lub na korzyść Grupy.
 • Nie mogą w żadnym wypadku prosić, a także zgadzać się na przyjęcie lub otrzymanie jakiegokolwiek prezentu, płatności lub innej korzyści od jakiejkolwiek osoby (bezpośrednio lub pośrednio) jako nagrody lub zachęty w zamian za niewłaściwe postępowanie lub które mogłyby w niewłaściwy sposób wpływać lub sprawiać wrażenie, że wpływają na decyzje podejmowane przez Grupę.
 • Nie mogą w żadnym wypadku oferować, obiecywać lub wręczać żadnych prezentów, płatności lub innych korzyści urzędnikowi publicznemu, aby wpłynąć na podjęcie przez tę osobę jako urzędnika publicznego jakiejkolwiek decyzji na korzyść swoją lub Grupy;
 • Nie mogą w żadnym wypadku przekazywać jakichkolwiek gratyfikacji (bezpośrednio lub pośrednio) w odniesieniu do działalności Grupy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne dla zapewnienia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub wolności jakichkolwiek pracowników; oraz
 • Prowadzić proporcjonalne i skuteczne kontrole, aby zapewnić, że niewłaściwe płatności nie są oferowane, dokonywane, proponowane ani otrzymywane przez osoby trzecie świadczące usługi na rzecz lub w imieniu Grupy.
 

Świadczenia reprezentacyjne (G&E)

Okazjonalne oferowanie lub akceptowanie świadczeń reprezentacyjnych związanych z prowadzoną działalnością może być dopuszczalną praktyką biznesową. Niemniej niewłaściwe lub nadmierne świadczenia reprezentacyjne mogą stanowić rodzaj przekupstwa i korupcji oraz powodować poważne szkody dla Grupy BAT i naszych dostawców.

Dostawcom nie wolno oferować ani akceptować świadczeń reprezentacyjnych w przypadku, w którym mogłoby to stanowić przekupstwo lub inną postać korupcji lub mogłoby być postrzegane jako stanowiące przekupstwo lub inną postać korupcji. W związku z tym:

 • Oczekujemy, że dostawcy będą przestrzegać zasad polityki Grupy obowiązującej w odniesieniu do świadczeń reprezentacyjnych określonych w Kodeksie SoBC podczas prowadzenia jakichkolwiek transakcji ze spółkami i pracownikami Grupy.
 • Wymiana świadczeń reprezentacyjnych jest zabroniona podczas jakiegokolwiek przetargu lub konkurencyjnego procesu przetargowego z udziałem Grupy.
 • Dostawcy nie mogą, bezpośrednio ani pośrednio, dążyć do wywierania wpływu na urzędnika publicznego w imieniu Grupy poprzez zapewnianie mu lub jakiejkolwiek osobie, na przykład bliskiemu krewnemu, przyjacielowi lub współpracownikowi urzędnika publicznego jakichkolwiek upominków i świadczeń (lub innych korzyści osobistych). Prezenty dla urzędników publicznych o wartości większej niż symboliczna są odpowiednie jedynie w rzadkich przypadkach.
 

Sankcje i kontrola eksportu

Dostawcy powinni zapewnić, że prowadzą swoją działalność zgodnie z wszystkimi obowiązującymi międzynarodowymi systemami sankcji i nie prowadzą działalności na żadnych terytoriach objętych sankcjami lub z podmiotami objętymi sankcjami w przypadku, gdy jest to zabronione.

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:

 • Znać wszystkie obowiązujące sankcje mające wpływ na ich działalność i w pełni ich przestrzegać.
 • Wdrożyć skuteczne kontrole wewnętrzne w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia sankcji oraz przeprowadzać odpowiednie szkolenia i zapewnić wsparcie, aby umożliwić zrozumienie sankcji przez pracowników i skuteczne ich wdrażanie, w szczególności, gdy ich praca wiąże się z międzynarodowymi transferami finansowymi lub transgraniczną dostawą bądź zakupem produktów, technologii lub usług; oraz
 • Informować Grupę o każdej sytuacji, w której zamierzają dostarczać Grupie towary lub usługi pochodzące z lub przeładowywane na terytorium, które jest objęte kompleksowymi sankcjami Stanów Zjednoczonych lub zamierzają dokonywać płatności lub dostarczać produkty Grupy na/za pośrednictwem jakiegokolwiek terytorium lub podmiotu objętego sankcjami.
 

Czym są sankcje?

Sankcje to ograniczenia lub zakazy handlu lub przeprowadzania transakcji, w tym transferów środków z określonymi krajami lub osobami docelowymi lub z udziałem określonych krajów lub osób, które mogą być nakładane przez poszczególne kraje, takie jak Stany Zjednoczone (USA) i Wielka Brytania (UK) lub organy ponadnarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska, w odniesieniu do innego kraju, podmiotu lub osoby.

Niektóre systemy sankcji są bardzo szerokie – na przykład sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone mogą dotyczyć także osób spoza USA i takich, które działają całkowicie poza granicami Stanów Zjednoczonych. W szczególności sankcje Stanów Zjednoczonych zabraniają wykorzystywania dolarów amerykańskich i banków amerykańskich do dokonywania płatności między stronami spoza Stanami Zjednoczonymi, w których uczestniczą podmioty objęte sankcjami, a także eksportu/ przeładunku produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i produktów z zawartością pochodzenia amerykańskiego do terytoriów lub poprzez terytoria objęte sankcjami lub dla określonych osób objętych sankcjami.

Niektóre systemy sankcji mają zastosowanie do eksportu/reeksportu powrotnego eksportu produktów pochodzących z terytoriów objętych kompleksowymi sankcjami Stanów Zjednoczonych lub produktów o takim pochodzeniu, a także do przeładunku produktów na sankcjonowanych terytoriach wysokiego ryzyka.

Niezależnie od sankcji kontrola eksportu nakłada obowiązki licencyjne dotyczące transgranicznych przepływów pewnych towarów, takich jak towary „podwójnego użytku” oraz związane z nimi oprogramowanie i technologie, ze względu na ich potencjalne zastosowanie wojskowe. Ograniczenia te obowiązują niezależnie od tego, kto jest zaangażowany w takie transakcje. Przykłady produktów „podwójnego zastosowania” obejmują niektóre rodzaje maszyn, oprogramowanie szyfrujące i sprzęt IT.

Złamanie sankcji i środków kontroli eksportu pociąga za sobą poważne kary, w tym grzywny, utratę licencji eksportowych i karę pozbawienia wolności, a także poważne szkody dla reputacji i relacji z partnerami bankowymi.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Niedopuszczalne jest, aby jakikolwiek dostawca (lub jego pracownicy i przedstawiciele) był zaangażowany lub zamieszany w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Dostawcy muszą wprowadzić skuteczne mechanizmy kontroli w celu zapewnienia, że nie angażują się w żadną działalność, która stanowiłaby przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w jakiejkolwiek odpowiedniej jurysdykcji lub która mogłaby spowodować popełnienie takiego przestępstwa przez Grupę BAT – obejmuje to następujące czynności (ale nie ogranicza się do nich): ukrywanie lub przekształcanie nielegalnych funduszy lub mienia, posiadanie lub zajmowanie się dochodami pochodzącymi z przestępstwa lub świadome udzielanie pomocy w odniesieniu do finansowania, przekazywania aktywów na rzecz grup terrorystycznych lub wspieranie działań terrorystycznych w jakikolwiek inny sposób.

 

Dokumentacja biznesowa i poufność

Aby prowadzić transakcje z Grupą, dostawcy mogą potrzebować dostępu do poufnych i prywatnych zapisów dotyczących naszej działalności.

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:

 • upewnić się, że te informacje są chronione i pozostają poufne,
 • nie ujawniać informacji poufnych bez uprzedniej zgody Grupy oraz
 • zdawać sobie sprawę z ryzyka niezamierzonego ujawnienia poufnych informacji w ramach rozmów lub podczas korzystania z dokumentów w miejscach publicznych.

Dostawcy są zobowiązani również prowadzić aktualną dokumentację biznesową, zarówno finansową, jak i niefinansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapewnić, że przetwarzają dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz prywatności. Wszelkie zapisy związane z działalnością Grupy muszą być również przechowywane tak długo, jak wymaga tego Grupa.

 

Prywatność danych i ryzyko dotyczące cyberbezpieczeństwa

Zobowiązujemy się chronić integralność i bezpieczeństwo naszych systemów oraz danych (w tym danych osobowych) w całym naszym łańcuchu dostaw.

Dostawcy są zobowiązani do utrzymywania odpowiednich systemów i kontroli w celu ochrony danych Grupy, w tym danych osobowych, a także – w stosownych przypadkach – dostępu do systemów Grupy. Wielu dostawców ma dostęp do danych osobowych lub informacji poufnych Grupy.

Oprócz przestrzegania globalnych przepisów o ochronie danych, takich jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, utrzymywanie przez dostawców odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa tych danych i systemów Grupy oraz dla ochrony działalności Grupy. W związku z tym oczekujemy, że nasi Dostawcy będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, wytycznych regulacyjnych i najlepszych praktyk branżowych (w tym ocen dotyczących ochrony danych, o ile ich przeprowadzanie jest wymagane przez prawo, a także ocen zagrożeń cybernetycznych).

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznymi dotyczące sposobu zarządzania danymi (w tym danymi osobowymi) stale się zmieniają. Niezwykle ważne jest, aby nasi dostawcy posiadali odpowiednie środki techniczne, zasady i procesy mające na celu ochronę danych Grupy oraz zapewnienie, że każdy dostęp do systemów Grupy lub przetwarzanie wszystkich danych jest prowadzone w sposób bezpieczny i zarządzane zgodnie z udokumentowanymi procesami.

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:

 • utrzymywać wszystkie odpowiednie polityki ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz regularnie je aktualizować,
 • monitorować przestrzeganie tych zasad w sposób ciągły i zapewniać niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych działań naprawczych,
 • niezwłocznie badać potencjalne przypadki naruszenia zasad ochrony danych, incydentów związanych z bezpieczeństwem i zgłaszać naszej Grupie wszelkie takie incydenty lub zdarzenia, które mogą mieć wpływ na dane lub systemy Grupy oraz
 • gdy jest to wymagane, wprowadzić środki zaradcze, które mogą być wymagane przez Grupę.
 

Ocena dotycząca ochrony danych i ryzyka cybernetycznego

Dostawcy powinni na bieżąco oceniać ryzyko dla ich firmy oraz określać, w jaki sposób to ryzyko może wpłynąć na przetwarzanie danych naszej Grupy (w tym danych osobowych) lub dostęp do systemów i danych Grupy.

Dostawcy muszą wziąć pod uwagę ryzyko związane z danymi Grupy będącymi w ich posiadaniu lub jakie może stwarzać jakikolwiek dostęp do systemów Grupy, zgodnie z opracowanymi modelami zagrożeń i ryzyka.

 

Sprawiedliwa konkurencja i przepisy antymonopolowe

Wierzymy w wolną konkurencję rynkową, zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa konkurencji (nazywanymi „przepisami antymonopolowymi”).

W związku z tym dostawcy muszą konkurować w sposób uczciwy i etyczny oraz przestrzegać przepisów dotyczących konkurencji w każdym kraju i obszarze gospodarczym, w którym prowadzą swoją działalność.

 

Uchylanie się od płacenia podatków

Dostawcy muszą zapewnić zgodność z wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami podatkowymi w krajach, w których prowadzą działalność oraz zachować otwartość i przejrzystość w kontaktach z organami podatkowymi.

W żadnym wypadku dostawcy nie powinni angażować się w umyślne nielegalne uchylanie się od płacenia podatków ani ułatwiać takiego uchylania się jakimkolwiek innym osobom.

W związku z tym dostawcy muszą wprowadzić skuteczne mechanizmy kontroli, aby zminimalizować ryzyko uchylania się od płacenia podatków lub ułatwiania takiego postępowania innym podmiotom, a także zapewnić odpowiednie szkolenia, wsparcie i procedury informowania o nieprawidłowościach, aby zapewnić, że ich pracownicy rozumieją i skutecznie wdrażają obowiązujące przepisy oraz mogą zgłaszać wszelkie wątpliwości.

 

Kontakt z Grupą