Close
 
 
 

Zrównoważony rozwój

 
 

Zrównoważony rozwój

Zobowiązujemy się do przestrzegania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania środowiskowego i ograniczania wpływu Grupy na środowisko naturalne, zarówno w ramach naszej własnej działalności, jak i w naszym w szerszym łańcuchu wartości .

 

Wpływ na środowisko

Oczekujemy, że dostawcy będą określać istniejące zagrożenia, rozumieć je i aktywnie działać na rzecz unikania, minimalizowania i łagodzenia związanych z nimi konsekwencji dla środowiska naturalnego.

Tam, gdzie jest to wykonalne, powinno to obejmować ustanowienie polityki i systemu zarządzania środowiskowego.

Oddziaływanie na środowisko może obejmować (ale nie ogranicza się do) wpływ związany z emisją do powietrza, wody, ziemi i lasów, zużyciem materiałów, zużyciem zasobów naturalnych i praktykami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

W stosownych przypadkach dostawcy powinni również wziąć pod uwagę ochronę bioróżnorodności, w tym zapobieganie wylesianiu i fragmentacji siedlisk oraz ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem.

 

Zarządzanie wydajnością

Tam, gdzie jest to wykonalne, oczekujemy, że dostawcy będą zarządzać, monitorować i prowadzić rejestr swoich wyników w zakresie ochrony środowiska.

Tam, gdzie jest to stosowne i wykonalne, powinno to obejmować ustalanie kluczowych wskaźników wydajności w celu pomiaru postępów w realizacji planów lub celów środowiskowych oraz stymulowania ciągłego doskonalenia.

 

Kwestie środowiskowe

Oczekujemy od dostawców uwzględnienia kwestii środowiskowych w zakresie projektowania ich produktów, prowadzonej działalności i/lub świadczenia usług.

W stosownych przypadkach powinno to obejmować przyczynianie się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez stosowanie mniejszej ilości materiałów pierwotnych i skończonych oraz projektowanie ponownego wykorzystania odpadów w celu dłuższego utrzymywania materiałów w użyciu.

 

Współpraca z Grupą

Oczekujemy od dostawców przekazywania naszej Grupie (na żądanie) dostępnych informacji dotyczących ich wyników w zakresie ochrony środowiska oraz rozsądnej pomocy w dążeniu do zmniejszenia wpływu naszych działań, produktów i usług na środowisko.

W stosownych przypadkach może to obejmować (między innymi) następujące aspekty:

  • oceny cyklu życia produktów Grupy,
  • dane i informacje dotyczące śladu odpadowego produktów Grupy,
  • plany redukcji emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do emisji Grupy z Zakresu 3.
 

Czym są emisje z Zakresu 3?

Emisje dwutlenku węgla są podzielone na trzy grupy lub „Zakresy” przez Protokół Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) dotyczący gazów cieplarnianych (GHG):
  • Zakres 1 obejmuje emisje bezpośrednie ze źródeł własnych lub kontrolowanych przez firmę,
  • Zakres 2 obejmuje emisje pośrednie z wytwarzania zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia, zużywanych przez firmę, a
  • Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości firmy, w tym zakupione towary i usługi.
 

Kontakt z Grupą