Close
 
 
 

Prawa człowieka

 
 

Prawa człowieka

Jesteśmy zobowiązani do stosowania wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, a co za tym idzie, do poszanowania praw człowieka w naszej własnej działalności i w naszym łańcuchu dostaw.

 

Przestrzeganie praw człowieka

Oczekujemy od naszych dostawców prowadzenia działalności z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Obejmuje to (ale nie ogranicza się do) własnych pracowników i osób pracujących dla ich dostawców.

Dostawcy powinni starać się zidentyfikować potencjalne i rzeczywiste negatywne konsekwencje w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka, związane z ich działalnością oraz relacjami biznesowymi.

Powinni podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że ich działalność nie przyczynia się do naruszeń praw człowieka i wyeliminować wszelkie negatywne konsekwencje, które wywoływały bezpośrednio lub przyczyniały do naruszeń praw człowieka ze względu na prowadzoną przez nich działalność lub ich relacje biznesowe.

Jeśli chodzi o ich własnych pracowników, oczekujemy, że dostawcy będą spełniać (co najmniej) wymagania określone poniżej.

 

Równość i brak dyskryminacji

Dostawcy są zobowiązani zapewnić równe szanse i sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników.

Obejmuje to następujące aspekty:

 • praca na rzecz wyeliminowania wszelkich form molestowania i zastraszania w miejscu pracy, niezależnie od tego, czy ma ono charakter seksualny, werbalny, niewerbalny czy fizyczny i
 • traktowanie wszystkich pracowników z godnością i szacunkiem, promowanie różnorodności i integracji oraz niestosowanie jakichkolwiek form dyskryminacji niezgodnej z prawem.

Dyskryminacja może obejmować (między innymi) uwzględnianie rasy, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, zmiany płci, klasy, religii, polityki, stanu cywilnego, ciąży, przynależności związkowej lub innych cech chronionych prawem w ramach naszego osądu, jeśli chodzi o rekrutację, rozwój, awans lub odejście dowolnego pracownika z firmy.

 

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo

Dostawcy muszą zapewnić i utrzymywać bezpieczne i zdrowe warunki pracy.

W szczególności powinno to obejmować (ale nie ograniczać się do):

 • przyjęcie odpowiednich procedur identyfikacji oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanemu z nimi ryzyku, a także wdrożenie bezpiecznych praktyk,;
 • przeprowadzenie oceny ryzyka pożarowego właściwego dla danego miejsca pracy lub obiektu oraz wdrożenie planu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz odpowiednich systemów i procedur zapobiegania pożarom i ewakuacji,
 • zapewnienie (w stosownych przypadkach) odpowiednich środków ochrony indywidualnej, aby zapobiegać urazom lub chorobom zawodowym,
 • wdrożenie (w stosownych przypadkach) odpowiednich środków kontroli w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, przechowywania, przenoszenia i usuwania substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub środowiska, w tym materiałów łatwopalnych,
 • zapewnienie odpowiednich, regularnych szkoleń i komunikacji, aby pracownicy byli świadomi zagrożeń oraz procedur dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywaną przez nich pracą oraz
 • jeśli zapewniane jest zakwaterowanie, upewnienie się, że jest ono czyste i bezpieczne oraz spełnia podstawowe standardy w zakresie akceptowalnych warunków życia i potrzeb pracowników.
 

Poszanowanie wolności zrzeszania się

Dostawcy muszą zapewnić wszystkim pracownikom (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów) możliwość korzystania z prawa do wolności zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych.

Obejmuje to prawo pracowników do bycia reprezentowanymi przez uznane związki zawodowe lub innych przedstawicieli działających w dobrej wierze. Przedstawiciele pracowników nie mogą być dyskryminowani i powinni mieć możliwość wykonywania swojej działalności w miejscu pracy w ramach obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, stosunków pracy i praktyk oraz uzgodnionych procedur firmowych.

 

Uczciwe wynagrodzenie i świadczenia

Dostawcy muszą zapewniać uczciwe wynagrodzenie i świadczenia.

Muszą one być zgodne co najmniej z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi lub układami zbiorowymi pracy.

 

Przeciwdziałanie pracy dzieci

Zapewnienie, że w ramach prowadzonej działalności nie będą zatrudniane dzieci.

W szczególności poprzez zapewnienie przestrzegania następujących wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy:

 • żadna praca uważana za niebezpieczną lub mogącą zaszkodzić zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci nie powinna być wykonywana przez osoby poniżej 18 roku życia (lub 16 roku życia na ściśle określonych warunkach) oraz
 • minimalny wiek wykonywania pracy nie powinien być niższy niż wiek ukończenia obowiązkowej nauki szkolnej, a w każdym razie nie może być niższy niż 15 lat.

Tam, gdzie zezwala na to lokalne prawo, dzieci w wieku od 13 do 15 lat mogą wykonywać lekką pracę, pod warunkiem, że nie utrudnia to ich edukacji lub szkolenia zawodowego oraz nie obejmuje czynności, które mogłyby być szkodliwe dla ich zdrowia lub rozwoju (na przykład obsługa wyposażenia mechanicznego lub używanie rolniczych środków chemicznych). W drodze wyjątku uznajemy również programy szkoleń lub praktyk zawodowych zatwierdzone przez właściwe władze.

 

Przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu

Dostawcy są zobowiązani zapewnić, że w ramach swojej działalności nie wykorzystują współczesnego niewolnictwa i wyzysku siły roboczej.

Obejmuje to korzystanie z niewolnictwa, poddaństwa i przymusowej, obowiązkowej pracy oraz pracy nielegalnych imigrantów lub będącej rezultatem handlu ludźmi.

W związku z tym dostawcy i działający w ich imieniu agenci/firmy pośrednictwa pracy nie powinni wymagać od pracowników:

 • zapłaty jakichkolwiek opłat rekrutacyjnych, zaciągania pożyczek lub uiszczania jakichkolwiek nieuzasadnionych opłat za usługi, ani składania kaucji;
 • oddania oryginalnych dokumentów tożsamości, paszportów lub pozwoleń.

Jeżeli prawo krajowe lub procedury zatrudnienia wymagają użycia dokumentów tożsamości, dostawcy muszą z nich korzystać w sposób ściśle zgodny z obowiązującymi przepisami. Jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba zatrzymania dokumentów tożsamości lub przechowywania ich ze względów bezpieczeństwa, będzie się to odbywać wyłącznie po uzyskaniu świadomej, autentycznej i pisemnej zgody wyrażonej przez pracownika oraz z zapewnieniem pracownikowi nieograniczonego prawa do ich odzyskania w dowolnym momencie.

 

Minerały pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami

Dostawcy są zobowiązani zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami.

Minerały z obszarów dotkniętych konfliktami to między innymi kobalt, złoto, tantal, cyna i wolfram (oraz rudy, z których pochodzą), pochodzące z obszarów wysokiego ryzyka, które mogą bezpośrednio lub pośrednio finansować lub przynosić korzyści grupom zbrojnym lub przyczyniać się do łamania praw człowieka. W przypadku, gdy produkty lub materiały dostarczane Grupie zawierają takie minerały pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami, oczekujemy od dostawców:

 • przeprowadzenia niezbędnych prac w celu zachowania należytej staranności,
 • przeprowadzenia uzasadnionych czynności w celu uzyskania informacji dotyczących kraju pochodzenia, w tym wymagając od dostawców zaangażowania się w przeprowadzenie podobnej analizy należytej staranności oraz
 • przekazania naszej Grupie (na żądanie) dostępnych informacji dotyczących należytej staranności i zapytań w odniesieniu do kraju pochodzenia.
 

Godziny pracy

Dostawcy są zobowiązani przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy oraz innych obowiązujących regulacji prawnych lub układów zbiorowych pracy, w tym poprzez uwzględnienie wszelkich prawnie narzuconych wymogów dotyczących maksymalnego czasu pracy.
 

Kontakt z Grupą