Close
 
 
 

Ochrona aktywów korporacyjnych

 
 

Ochrona aktywów korporacyjnych

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie i właściwe wykorzystanie aktywów Grupy, które zostały nam powierzone.

 

Działanie w najlepszym interesie naszej firmy

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, by aktywa Grupy nie uległy uszkodzeniu, nie zostały niewłaściwie wykorzystane, przywłaszczone lub zniszczone. Musimy też zgłaszać ich nadużycie lub przywłaszczenie ich przez inne osoby.

Aktywa Grupy obejmują własność fizyczną i intelektualną, fundusze, czas, informacje zastrzeżone, możliwości korporacyjne, sprzęt i obiekty.

 

Poświęcanie wystarczającej ilości czasu na pracę

Od wszystkich pracowników oczekuje się, że poświęcą na pracę wystarczającą ilość czasu, aby wypełnić swoje obowiązki.

W pracy oczekuje się od nich pełnego zaangażowania i niepodejmowania działań osobistych poza pewnym minimalnym poziomem, który nie koliduje z wykonywaną pracą.

 

Ochrona przed kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem środków

Musimy chronić fundusze Grupy, a także zabezpieczać je przed niewłaściwym wykorzystaniem, oszustwami i kradzieżą. Wszelkie rozliczenia wydatków, bonów, rachunków i faktur należy składać terminowo, z zachowaniem najwyższej dokładności.

„Środki Grupy” oznaczają środki pieniężne lub ich ekwiwalenty należące do spółki wchodzącej w skład Grupy, w tym wypłacone zaliczki oraz firmowe karty kredytowe pozostające w posiadaniu pracowników.

Oszustwa lub kradzieże dokonywane przez pracowników mogą skutkować ich zwolnieniem i wszczęciem postępowania sądowego.

 

Ochrona marek i innowacji

Pracownicy muszą chronić całą własność intelektualną należącą do Grupy.

Własność intelektualna obejmuje patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów i inne informacje zastrzeżone.

 

Zabezpieczenie dostępu do naszych aktywów

Pracownicy muszą chronić informacje, które mogą pozwolić na uzyskanie dostępu do aktywów Grupy.

Należy zawsze dbać o zapewnienie bezpieczeństwa informacji wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do mienia i sieci firmy, w tym kart dostępu do budynków, identyfikatorów, haseł i kodów.

 

Poszanowanie aktywów stron trzecich

Nigdy nie wolno nam świadomie:
 • uszkodzić, niewłaściwe użyć lub sprzeniewierzyć fizycznych aktywów stron trzecich,
 • naruszać ważnych patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innej własności intelektualnej ze szkodą dla praw stron trzecich,
 • podejmować nieautoryzowanych działań, które mają negatywny wpływ na pracę systemów lub zasobów stron trzecich.

Powinniśmy okazywać taki sam szacunek dla własności fizycznej i intelektualnej stron trzecich, jakiego oczekujemy od nich w stosunku do aktywów Grupy.

 

Korzystanie ze sprzętu firmowego

Pracownikom nie wolno używać sprzętu ani obiektów firmy do celów osobistych, innych niż określone poniżej i w sposób inny niż zgodny z polityką firmy i zasadami dopuszczalnego użytkowania.

Ograniczone, okazjonalne lub przypadkowe wykorzystanie sprzętu firmowego i systemów wydanych lub udostępnionych pracownikom jest dozwolone pod warunkiem, że:

 • jest rozsądne i nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy,
 • nie ma negatywnego wpływu na wydajność systemów firmy,
 • nie służy do jakichkolwiek nielegalnych lub niestosownych celów.

Dozwolone jest rozsądne i krótkie skorzystanie z telefonu, poczty elektronicznej i Internetu do celów osobistych. Niewłaściwe zastosowania obejmują:

 • wystosowanie komunikatów o charakterze uwłaczającym, zniesławiającym, seksistowskim, rasistowskim, obscenicznym, wulgarnym lub w inny sposób obraźliwych,
 • niewłaściwe rozpowszechnianie materiałów chronionych prawem autorskim, licencjonowanych lub innych materiałów zastrzeżonych,
 • przesyłanie listów-łańcuszków, reklam lub próśb (bez upoważnienia),
 • odwiedzanie nieodpowiednich stron internetowych.
 

Aktywa Grupy obejmują własność fizyczną i intelektualną, fundusze, czas, informacje zastrzeżone, możliwości korporacyjne, sprzęt i obiekty.

 

Z kim rozmawiać?

 • Bezpośredni przełożony
 • Kierownictwo wyższego szczebla
 • Lokalny doradca LEX
 • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com