Close
 
 
 

Wykorzystanie informacji poufnych w obrocie i nadużycia na rynku

 
 

Wykorzystanie informacji poufnych w obrocie i nadużycia na rynku

Zależy nam na wspieraniu uczciwych i otwartych rynków papierów wartościowych na całym świecie. Pracownikom nie wolno obracać akcjami ani innymi papierami wartościowymi British American Tobacco plc („BAT plc”) na podstawie informacji poufnych ani brać udziału w jakiejkolwiek formie nadużyć na rynku.

 

Nadużycia na rynku

Nie możemy się dopuszczać żadnych form nadużyć rynkowych, w tym:
  • niewłaściwego ujawnienia informacji niejawnych („wykorzystanie informacji poufnych w obrocie”),
  • obrotu papierami wartościowymi na podstawie informacji niejawnych,
  • niewłaściwego wykorzystania informacji niejawnych,
  • manipulacji rynkowych.

„Nadużycie na rynku” oznacza postępowanie naruszające integralność rynków finansowych i zaufanie publiczne do papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych. Nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie (popełnianie takiego czynu lub zachęcanie do niego) są nielegalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zachowań, które mogą stanowić nadużycie na rynku lub wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie w Wielkiej Brytanii, patrz Kodeks obrotu akcjami.

 

Postępowanie z informacjami niejawnymi

Jeżeli posiadasz lub otrzymujesz informacje, które mogą być informacjami niejawnymi dotyczącymi BAT plc, a Twoja rola w Grupie nie wiąże się z posiadaniem lub otrzymywaniem takich informacji, musisz niezwłocznie zgłosić to sekretarzowi spółki BAT plc.

Jeśli Twoja rola wiąże się z posiadaniem lub otrzymywaniem takich informacji, musisz przestrzegać obowiązujących w Grupie wymagań i procesów.

Podczas przetwarzania informacji iejawnych należy zachować daleko posuniętą ostrożność, ponieważ ich niewłaściwe wykorzystanie może skutkować sankcjami cywilnymi lub karnymi dla Grupy i osób, których to dotyczy.

Jeśli posiadasz lub otrzymasz informacje dotyczące jakiejkolwiek innej spółki notowanej na giełdzie należącej do Grupy, które odpowiadają definicji „informacji niejawnych” lub mogą jej odpowiadać, lub jeśli nie masz pewności co do tego, czy są niejawne, niezwłocznie poinformuj o tym sekretarza danej spółki.

Wszelkie informacje niejawne (lub im podobne), niezależnie od tego, czy dotyczą spółki notowanej na giełdzie należącej do Grupy, czy notowanej spółki spoza Grupy, powinny być traktowane z najwyższą poufnością.

 

Odpowiedzialny obrót akcjami

Osobom posiadającym informacje niejawne na temat papierów wartościowych spółki BAT plc, nie wolno uczestniczyć w ich obrocie ani zachęcać do tego innych osób.

Jeśli zamierzasz uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi BAT plc, musisz przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących obrotu akcjami oraz Kodeksu obrotu akcjami British American Tobacco („Kodeks”), który obowiązuje wszystkich pracowników.

Podobnie nikomu, kto posiada informacje niejawne (lub podobne) dotyczące jakiejkolwiek spółki notowanej na giełdzie należącej do Grupy lub spoza Grupy, nie wolno uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi tej spółki ani zachęcać innych do zawierania transakcji. Musimy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań dotyczących obrotu akcjami.

 

Podczas przetwarzania informacji niejawnych należy zachować daleko posuniętą ostrożność, ponieważ ich niewłaściwe wykorzystanie może skutkować sankcjami cywilnymi lub karnymi dla Grupy i osób, których to dotyczy.

 

Z kim rozmawiać?

  • Bezpośredni przełożony
  • Kierownictwo wyższego szczebla
  • Lokalny doradca LEX
  • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com