Close
 
 
 

Ochrona konkurencji i przepisy antymonopolowe

 
 

Ochrona konkurencji i przepisy antymonopolowe

Wierzymy w wolną konkurencję. Spółki należące do Grupy muszą konkurować w sposób uczciwy i etyczny, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi konkurencji („antymonopolowymi”).

 

Jak prawo konkurencji wpływa na naszą działalność

Prawo konkurencji ma wpływ na prawie wszystkie aspekty naszej działalności, w tym sprzedaż i ekspozycję, relacje z dostawcami, dystrybutorami, klientami i konkurentami, transakcje M&A, negocjacje i sporządzanie umów oraz ustalanie strategii cenowej, handlowej i warunków handlowych. Prawo jest czasami powiązane z warunkami rynkowymi, które będą miały wpływ na podejście do kwestii konkurencji, takie jak: koncentracja rynku; jednorodność produktu i zróżnicowanie marki, a także z regulacjami, w tym ograniczeniami reklamowymi, zakazami wystawiania produktów i zakazami palenia w miejscach publicznych.

Niektóre zachowania są zabronione niezależnie od warunków rynkowych.

 

Zaangażowanie w uczciwą konkurencję

Zobowiązujemy się do prowadzenia intensywnych działań w zakresie konkurencyjności i przestrzegania przepisów dotyczących konkurencji w każdym kraju i obszarze gospodarczym, w którym prowadzimy działalność. W wielu krajach obowiązują przepisy zakazujące zachowań antykonkurencyjnych. Są to kwestie złożone i różnią się w zależności od kraju lub obszaru gospodarczego, ale nieprzestrzeganie ich może mieć poważne konsekwencje.
 

Zmowa

Nie wolno nam wchodzić w zmowy z naszymi konkurentami (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem stron trzecich) w celu:
 • ustalania cen lub dowolnych elementów lub aspektów wyceny (takich jak rabaty, zniżki, dopłaty, metody wyceny, warunki płatności, czas, poziom lub procent zmian cen lub warunki zatrudnienia),
 • uzgadniania innych warunków i zasad,
 • dzielenia lub przydzielania rynków, klientów lub terytoriów,
 • ograniczania lub uniemożliwiania produkcji, regulowania podaży lub mocy produkcyjnych,
 • wpływania na wynik procesu przetargowego,
 • uzgadniania zbiorowej odmowy współpracy z pewnymi podmiotami,
 • wymieniania poufnych informacji handlowych lub ograniczania konkurencji w inny sposób
 

Spotkania z konkurentami

Wszelkie spotkania, bezpośredni lub pośredni kontakt z konkurencyjnymi producentami należy traktować z najwyższą ostrożnością. Mamy obowiązek prowadzić ich dokładną dokumentację i zerwać kontakt, jeśli takie działania są lub mogą być postrzegane jako antykonkurencyjne.

Takie samo podejście należy zastosować w przypadku innych firm, jeśli kontakt dotyczy konkurencji między nimi a nami.

Nie wszystkie ustalenia z konkurencją są problematyczne. Uprawniony kontakt może mieć miejsce w kontekście stowarzyszeń handlowych, pewnej ograniczonej wymiany informacji i wspólnych inicjatyw dotyczących zaangażowania regulacyjnego lub rzecznictwa publicznego.

Podobnie niektóre umowy z konkurentami mogą ograniczać konkurencję, ale będą legalne, jeśli szersze korzyści przeważą nad szkodami. Przed rozważeniem jakiegokolwiek porozumienia z firmą konkurencyjną należy zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej, aby upewnić się, że nie ogranicza ono zasad konkurencji ani nie stwarza ryzyka postrzegania go jako zmowy.

 

Informacje o konkurencji

Możemy zbierać informacje o naszych konkurentach wyłącznie za pomocą legalnych środków i zgodnie z prawem konkurencji.

Pozyskiwanie informacji o konkurentach bezpośrednio od konkurentów jest zawsze zabronione, poza bardzo ograniczonymi i wyjątkowymi okolicznościami.

Zbieranie informacji o konkurencji od stron trzecich (w tym klientów, konsultantów, analityków i stowarzyszeń branżowych) często wiąże się ze złożonymi lokalnymi problemami prawnymi i należy je podejmować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej porady prawnej.

 

Pozycja dominująca

Jeżeli spółka należąca do Grupy stanowi „siłę rynkową” na rynku lokalnym, zwykle spoczywa na niej specjalny obowiązek ochrony konkurencji i nienadużywania swojej pozycji.

Pojęcia „dominacji”, „siły rynkowej” i „nadużycia” znacznie się różnią w zależności od kraju.

Jeżeli spółka należąca do Grupy zostanie uznana za dominującą na lokalnym rynku, będzie na ogół ograniczona w zdolności do angażowania się w takie praktyki, jak umowy o wyłączność, rabaty lojalnościowe, wybieranie między równoważnymi klientami, ustalanie nadmiernie wysokich lub niskich (poniżej kosztów) cen, wiązania lub łączenia różnych produktów lub nieuczciwego wykorzystywania swojej pozycji rynkowej w inny sposób.

 

Utrzymanie cen odsprzedaży

Niektóre ograniczenia między stronami na różnych poziomach łańcucha dostaw, takie jak przepisy dotyczące utrzymania cen odsprzedaży między dostawcą a dystrybutorem lub odsprzedawcą, mogą być niezgodne z prawem.

Ograniczenia zdolności naszych klientów do odsprzedaży na pewnych terytoriach lub określonym grupom klientów mogą stanowić poważny problem w zakresie konkurencji w niektórych krajach.

Utrzymanie cen odsprzedaży ma miejsce, gdy dostawca dąży lub faktycznie kontroluje bądź wpływa (w tym pośrednio, poprzez groźby i/lub zachęty) na ceny, po których jego klienci odsprzedają swoje produkty.

Zasady dotyczące utrzymywania cen odsprzedaży i ograniczeń odsprzedaży różnią się na całym świecie. Jeśli wiąże się to z Twoją rolą, musisz znać przepisy obowiązujące w krajach, którymi się zajmujesz.

 

Fuzje i przejęcia (M&A)

W przypadku, gdy spółki należące do Grupy są zaangażowane w fuzje i przejęcia, przed zawarciem transakcji konieczne może być dokonanie obowiązkowych zgłoszeń w jednym lub w kilku krajach (czy to zgodnie z prawem konkurencji, przepisami dotyczącymi inwestycji zagranicznych, czy w inny sposób).

Obowiązki informacyjne mogą się różnić w zależności od kraju, ale zawsze należy je sprawdzać w kontekście fuzji, przejęć (aktywów lub udziałów), przedsięwzięć typu joint venture, w tym inwestycji mniejszościowych i innych zmian dotyczących kontroli.

Wszystkie spółki należące do Grupy muszą odpowiednio zarządzać przepływem informacji w transakcjach i przestrzegać Procedury zgodności transakcji M&A.

 

Uzyskanie specjalistycznej porady

Jeśli jesteśmy zaangażowani w działalność biznesową, w której może obowiązywać prawo konkurencji, musimy postępować zgodnie z wytycznymi regionalnymi, obszarowymi lub rynkowymi, które wprowadzają w życie politykę Grupy i prawo w tym obszarze oraz skonsultować się z lokalnym doradcą LEX.

Nie powinniśmy zakładać, że prawo konkurencji nie będzie miało zastosowania tylko dlatego, że nie obowiązuje ono lokalnie. Wiele krajów, takich jak Stany Zjednoczone i kraje UE, stosują swoje przepisy dotyczące konkurencji eksterytorialnie (gdzie ma miejsce prowadzenie interesów i gdzie ma ono skutek).

 

Wymiana informacji o wynagrodzeniach i umowy „o niezatrudnianiu”

Nie możemy zawierać umów ani w inny sposób zmawiać się z konkurentami w zakresie wynagrodzeń i poziomów świadczeń. Udostępnianie informacji o wynagrodzeniach i świadczeniach konkurencji może również wywołać problemy związane z uczciwą konkurencją i przed rozważeniem takich działań należy zawsze skonsultować się z doradcą LEX, aby uzyskać specjalistyczną poradę.

Umowy między konkurentami dotyczące zakazu zatrudniania, podkupywania pracowników lub pozyskiwania pracowników drugiej strony mogą również budzić obawy związane z uczciwą konkurencją, chyba że są one w uzasadniony sposób związane z legalnymi transakcjami. Przed podjęciem takich działań należy zawsze skonsultować się z doradcą LEX w celu uzyskania specjalistycznej porady.

W kontekście zasobów ludzkich „konkurenci” obejmują znacznie szerszy zakres firm/organizacji w innych branżach i sektorach, ponieważ konkurujemy na znacznie szerszym rynku talentów.

 

Nie powinniśmy zakładać, że prawo konkurencji nie będzie miało zastosowania tylko dlatego, że nie obowiązuje ono lokalnie.

Wiele krajów, takich jak Stany Zjednoczone i kraje UE, stosują swoje przepisy dotyczące konkurencji eksterytorialnie (gdzie ma miejsce prowadzenie interesów i gdzie ma ono skutek).

 

Z kim rozmawiać?

 • Bezpośredni przełożony
 • Kierownictwo wyższego szczebla
 • Lokalny doradca LEX
 • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com