Close
 
 
 

Przeciwdziałanie uchylaniu się od płacenia podatków i praniu pieniędzy

 
 

Przeciwdziałanie uchylaniu się od płacenia podatków i praniu pieniędzy

Uchylanie się od płacenia podatków oznacza celowe lub zamierzone oszukiwanie organów skarbowych lub uchylanie się od podatków poprzez oszustwa w dowolnej jurysdykcji. Ułatwienie uchylania się od płacenia podatków stronom trzecim jest również przestępstwem.

Pranie pieniędzy to ukrywanie lub przekształcanie nielegalnych funduszy bądź mienia albo podejmowanie kroków, aby sprawiały wrażenie legalnych. Obejmuje to także dochody pochodzące z przestępstwa lub obracanie nimi. Finansowanie terroryzmu jest drugim obok prania pieniędzy mechanizmem wykorzystującym słabość systemu finansowego w celu dostarczania funduszy i innych aktywów grupom terrorystycznym.

Nie możemy brać udziału w tych działaniach.

 

Zakaz udziału w uchylaniu się od płacenia podatków lub ułatwianiu uchylania się od płacenia podatków

Nie możemy:
 • uchylać się od płacenia podatków lub ułatwiać uchylanie się od płacenia podatków innym osobom (w tym innym podmiotom Grupy lub dowolnej stronie trzeciej),
 • udzielać jakiejkolwiek pomocy osobie, o której wiemy lub podejrzewamy, że jest zaangażowana w uchylanie się od płacenia podatków.

Mamy obowiązek:

 • znać wszystkie przepisy podatkowe w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność i w pełni ich przestrzegać,
 • rozliczać i opłacać wszystkie należne podatki.

Uchylanie się osoby fizycznej lub prawnej od płacenia podatków jest przestępstwem. Pieniądze niezapłacone należycie w podatku mogą stanowić dochody z przestępstwa.

Przestępstwem jest również ułatwianie uchylania się od płacenia podatków innej firmie lub osobie (w tym innym spółkom Grupy, naszym dostawcom, klientom i innym partnerom biznesowym). Obejmuje to pomoc lub proszenie strony trzeciej o uchylanie się od płacenia podatków, świadome angażowanie się w uchylanie się od płacenia podatków lub podejmowanie w inny sposób działań, o których wiesz, że będą lub mają skutkować uchylaniem się od płacenia podatków w dowolnym kraju.

Ważne jest rozróżnienie między uzasadnionym planowaniem podatkowym a uchylaniem się od płacenia podatków, co czasami może być trudne. Jeśli masz wątpliwości co do różnicy między planowaniem podatkowym a uchylaniem się od płacenia podatków, zasięgnij porady doradcy LEX.

 

Utrzymanie mechanizmów kontroli w celu zapobiegania ułatwiania uchylania się od płacenia podatków

Spółki należące do Grupy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za ułatwianie uchylania się od płacenia podatków przez swoich pracowników lub inne strony trzecie.

Spółki należące do Grupy muszą zatem utrzymywać machanizmy kontolne, aby zapobiec ryzyku, że nasi pracownicy lub partnerzy biznesowi będą ułatwiać innej osobie lub firmie uchylanie się od płacenia podatków. Te kontrole powinny obejmować:

 • pełne wdrożenie grupowych procedur „poznaj swojego klienta” i „poznaj swojego dostawcę”, w tym Procedury zgodności łańcucha dostaw, aby zapewnić podjęcie proporcjonalnych działań due diligence i wprowadzenia odpowiednich kontroli,
 • przestrzeganie przepisów podatkowych i nieułatwianie stosowania klauzul dotyczących uchylania się od płacenia podatków w umowach ze stronami trzecimi, w stosownych przypadkach,
 • przeprowadzanie i zapewnianie odpowiednich szkoleń i wsparcia dla pracowników zarządzających relacjami ze stronami trzecimi i/lub naszymi własnymi zobowiązaniami podatkowymi,
 • prowadzenie dochodzenia, a w razie potrzeby zawieszenie i/lub zwolnienie pracowników i stron trzecich, podejrzanych o uchylanie się od płacenia podatków lub o ułatwianie uchylania się od płacenia podatków.

Jeśli podejrzewasz, że pracownik, agent, wykonawca, klient, dostawca lub inny partner biznesowy uchyla się od płacenia podatków lub ułatwia takie działanie, natychmiast powiadom lokalnego doradcę LEX.

 

Zakaz angażowania się w działalność związaną z dochodami pochodzącymi z przestępstwa

Nie możemy:
 • angażować się w jakąkolwiek transakcję, o której wiemy lub podejrzewamy, że obejmuje dochody z przestępstwa (w tym uchylania się od płacenia podatków) lub
 • w inny sposób świadomie angażować się bezpośrednio lub pośrednio w działalność związaną z praniem pieniędzy.

Musimy również upewnić się, że nasza działalność nie narusza w sposób niezamierzony przepisów dotyczących prania pieniędzy.

W większości jurysdykcji przestępstwem jest angażowanie się jakiejkolwiek osoby lub firmy w transakcje dotyczące aktywów, o których wiadomo, podejrzewa się lub ma się powody, by podejrzewać, że pochodzą z przestępstwa.

Naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy może skutkować zarówno odpowiedzialnością korporacyjną, jak i osobistymi konsekwencjami dla osób fizycznych.

 

Odmowa przyjęcia dużych sum gotówkowych

Musimy odmówić przyjęcia lub zgłaszać propozycje przyjęcia następujących kwot pieniężnych:

Spółki należące do Grupy w UE nie mogą przyjmować płatności gotówkowych powyżej 10 000 EUR (lub równowartości) w żadnej pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji.

Spółki należące do Grupy w Stanach Zjednoczonych (lub poza Stanami Zjednoczonymi, jeśli transakcja jest związana ze Stanami Zjednoczonymi) nie mogą przyjmować płatności gotówkowych powyżej 10 000 USD (lub równowartości) w żadnej pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji.

Spółki należące do Grupy spoza tych jurysdykcji powinny również unikać przyjmowania znacznych płatności gotówkowych.

 

Świadomość i zgodność z odpowiednimi środkami antyterrorystycznymi

Musimy zagwarantować, że świadomie nie przyczyniamy się do finansowania ani w inny sposób nie wspieramy działalności terrorystycznej oraz że nasza działalność nie narusza w sposób niezamierzony żadnych odpowiednich środków przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Kontrole wewnętrzne spółek należących do Grupy powinny obejmować kontrole mające na celu zapewnienie, że nie mają do czynienia z żadnym podmiotem, organizacją lub osobą zabronioną przez rząd lub organ międzynarodowy ze względu na znane lub podejrzewane powiązania terrorystyczne (w tym poprzez pełne wdrożenie Polityki sankcji i kontroli eksportu i powiązanej Procedury zgodności z sankcjami).

Grupy terrorystyczne mogą korzystać z podobnych metod, jak te stosowane przez organizacje przestępcze zajmujące się praniem pieniędzy. Może to obejmować korzystanie z legalnych firm, od punktów sprzedaży detalicznej po firmy dystrybucyjne lub świadczące usługi finansowe, do finansowania ich sieci lub przemieszczania nielegalnych funduszy w inny sposób. Mając do czynienia z takimi firmami, organizacjami lub osobami, ryzykujemy nieumyślne naruszenie środków ograniczających finansowanie działań antyterrorystycznych.

Dlatego musimy być wyczuleni na fakt, że sygnały ostrzegawcze dotyczące prania pieniędzy mogą stanowić sygnał ostrzegawczy o finansowaniu terroryzmu.

 

Musimy być wyczuleni na sytuacje, które powinny wzbudzić podejrzenia dotyczące przestępstw finansowych

 

Minimalizacja ryzyka zaangażowania w przestępstwa finansowe i zgłaszanie podejrzanych działań

Musimy dysponować skutecznymi procedurami dotyczącymi:
 • minimalizowania ryzyka nieumyślnego udziału w transakcjach związanych z dochodami z przestępstwa, w tym monitorowania nielegalnych przepływów pieniężnych i innych sygnałów ostrzegawczych dotyczących prania pieniędzy / finansowania terroryzmu,
 • zapobiegania praniu pieniędzy przez pracowników, kierowników, dyrektorów, agentów, klientów i dostawców i wykrywania takich działań,
 • wspierania pracowników w identyfikacji sytuacji, które powinny budzić podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • składania do odpowiednich organów wymaganych raportów dotyczących zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Spółki należące do Grupy muszą zadbać o to, aby ich procedury zatwierdzania klientów i dostawców „poznaj swojego klienta”, „poznaj swojego dostawcę” były odpowiednie, oparte na ocenie ryzyka i zapewniały, w miarę możliwości, że klienci i dostawcy nie są zaangażowani w żadną działalność przestępczą. Musi to obejmować pełne wdrożenie Procedury AFC dotyczącej stron trzecich.

Powinniśmy niezwłocznie zgłaszać podejrzane transakcje lub działania dowolnego klienta lub innej strony trzeciej dyrektorowi generalnemu lub szefowi funkcji i lokalnemu doradcy LEX. Ogólnie nie należy ujawniać innym współpracownikom ani z nimi omawiać faktu (chyba że jest to absolutnie konieczne) zgłoszenia obaw dotyczących prania pieniędzy, ponieważ może to skutkować wykroczeniem polegającym na uprzedzeniu osób dopuszczających się tych przestępstw.

 

Musimy być wyczuleni na sytuacje, które powinny wzbudzić podejrzenia dotyczące przestępstw finansowych, w tym na następujące sygnały ostrzegawcze:

 • płatności w walutach innych niż podane na fakturze lub w gotówce bądź w ekwiwalentach pieniężnych,
 • płatności z wielu źródeł z tytułu jednej faktury lub inne nietypowe metody płatności,
 • płatności na konto lub z konta, które nie jest kontem zazwyczaj używanym do celów biznesowych lub które znajduje się w kraju niezwiązanym z odpowiednią dostawą towarów lub usług,
 • wnioski o nadpłaty lub o zwroty po nadpłacie,
 • płatności dokonywane przez, za pośrednictwem lub na rzecz niepowiązanych stron trzecich lub firm „krzaków” (lub prośby o dostarczenie im naszych produktów),
 • płatności lub przesyłki dokonywane przez, za pośrednictwem lub do firm lub osób fizycznych mających siedzibę, będących rezydentami lub działających w krajach, które mają reputację „rajów podatkowych” lub na rachunki bankowe prowadzone w takich krajach,
 • prośby o dostarczenie naszych produktów w nietypowe miejsce, przyjęcie nietypowej trasy wysyłki lub import i eksport tych samych produktów,
 • fałszowanie dokumentacji, takie jak błędne przedstawianie cen, błędne opisywanie dostarczanych przez nas towarów lub usług, nieprawdziwe przedstawianie należnego podatku lub rozbieżności w dokumentach przewozowych i fakturowych,
 • nieudzielanie przez klientów i dostawców odpowiednich odpowiedzi na wszelkie zgłoszone pytania dotyczące zachowania zasad due diligence, w tym wszelkich danych dotyczących rejestracji podatkowej,
 • podejrzenie, że partnerzy handlowi są zaangażowani w działalność przestępczą, w tym uchylanie się od płacenia podatków,
 • niezwykle złożone struktury M&A lub inne transakcje bez wyraźnego uzasadnienia handlowego (spółki należące do Grupy muszą stosować Procedurę zgodności transakcji M&A do wszystkich istotnych transakcji).
 

Z kim rozmawiać?

 • Bezpośredni przełożony
 • Kierownictwo wyższego szczebla
 • Lokalny doradca LEX
 • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com