Close
 
 
 

Sankcje i kontrola eksportu

 
 

Sankcje i kontrola eksportu

Zobowiązujemy się do zapewnienia, że nasza działalność jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi sankcjami i reżimami kontroli eksportu oraz że nie angażujemy się w żadne transakcje obejmujące lub przynoszące korzyści stronom objętym sankcjami, jeśli jest to zabronione.

 

Sankcje obejmują zakazy lub ograniczenia (bezpośrednie lub pośrednie) w następujących kwestiach:

 • eksport, reeksport, przeładunek produktów lub usług na terytorium objętym sankcjami lub przez takie terytorium,
 • import lub handel produktami lub usługami pochodzącymi z terytorium objętego sankcjami,
 • inwestycje transakcje fuzji i przejęć oraz inne transakcje obejmujące terytorium objęte sankcjami lub strony objęte sankcjami,
 • udostępnianie funduszy lub zasobów wyznaczonym stronom,
 • dokonywanie płatności na rzecz terytoriów objętych sankcjami lub stron objętych sankcjami lub otrzymywanie płatności od takich stron lub z takich terytoriów,
 • transfer zakazanego oprogramowania, sprzętu, danych technicznych lub technologii do określonych terytoriów objętych sankcjami poprzez fizyczną wysyłkę, e-mail, pobranie lub nawet noszenie przy sobie podczas podczas wizyty na sankcjonowanym terytorium.
 

Zgodność z sankcjami i kontrolą eksportu oraz ich świadomość

Musimy być świadomi i w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących sankcji i kontroli eksportu mających wpływ na naszą działalność. Musimy zapewnić, że nigdy bezpośrednio lub pośrednio:
 • nie będziemy dostarczać naszych produktów lub umożliwiać dostarczania naszych produktów dowolnej osobie,
 • kupować towarów od dowolnej osoby lub,
 • w inny sposób postępować z jakąkolwiek osobą lub mieniem z naruszeniem obowiązujących sankcji, embarga handlowego, kontroli eksportu lub innych ograniczeń handlowych.

Sankcje mogą być nakładane przez poszczególne kraje, takie jak USA czy Wielka Brytania, lub organy ponadnarodowe, takie jak ONZ i UE.

Sankcje dotyczą nie tylko całych krajów z ograniczeniami gospodarczymi, handlowymi lub dyplomatycznymi. Coraz częściej odnoszą się do bezpośrednich lub pośrednich kontaktów z sankcjonowanymi osobami, firmami, organizacjami i grupami zlokalizowanymi na całym świecie i podlegającym sankcjom z różnych powodów. Niektóre systemy sankcji są bardzo szerokie; na przykład sankcje USA mogą dotyczyć nawet osób spoza USA, takich jak BAT, gdy działają całkowicie poza Stanami Zjednoczonymi.  szczególności sankcje USA zabraniają korzystania z dolarów amerykańskich i banków amerykańskich nawet w przypadku płatności między stronami spoza Stanów Zjednoczonych dotyczących terytoriów objętych sankcjami lub stron objętych sankcjami, a także eksportu/reeksportu/przeładunku produktów pochodzących z USA i produktów częściowo pochodzących z USA do lub dla terytoriów objętych sankcjami oraz niektórych osób objętych sankcjami.

Niezależnie od sankcji kontrola eksportu nakłada obowiązki licencyjne na transgraniczny przepływ określonych rodzajów towarów, takich jak towary „podwójnego zastosowania” oraz powiązane oprogramowanie i technologie ze względu na ich potencjał do zastosowań wojskowych. Ograniczenia te obowiązują niezależnie od tego, kto jest zaangażowany w takie transakcje. Przykłady produktów „podwójnego zastosowania” obejmują niektóre rodzaje maszyn, oprogramowanie szyfrujące i sprzęt IT. W przypadku, gdy kontrola eksportu ma zastosowanie do określonego produktu, musimy zawsze przed jego eksportem upewnić się, że posiadamy odpowiednie licencje.

Złamanie sankcji i kontroli eksportu pociąga za sobą, oprócz znacznego uszczerbku na reputacji, poważne kary, w tym grzywny, utratę licencji eksportowych i pozbawienie wolności.

 

Kroki w celu zapewnienia pełnej zgodności

Zgodnie z procedurą zgodności z sankcjami wewnętrzne kontrole spółek Grupy i jednostek biznesowych muszą minimalizować ryzyko naruszenia sankcji i kontroli eksportu, a także zapewniać szkolenia i wsparcie, aby zadbać o to, że pracownicy rozumieją sankcje i kontrole eksportu i skutecznie je wdrażają, zwłaszcza gdy ich praca obejmuje międzynarodowe transfery finansowe lub transgraniczną dostawę czy zakup produktów, technologii lub usług.

Lista sankcjonowanych terytoriów i stron objętych sankcjami często się zmienia. Jeśli nasza praca obejmuje sprzedaż lub wysyłkę produktów, technologii lub usług przez granice międzynarodowe, musimy być na bieżąco z przepisami i przez cały czas w pełni przestrzegać naszych Procedur zgodności z sankcjami.

Pomimo obowiązywania sankcji często nadal zgodne z prawem jest angażowanie się w działalność, która bezpośrednio lub pośrednio dotyczy lub przynosi korzyści terytorium objętemu sankcjami. Analiza w tym zakresie jest jednak złożona, dlatego przed prowadzeniem jakiejkolwiek działalności związanej z terytorium objętym sankcjami wymagana jest zgoda działu LEX. Musimy również skonsultować się z działem LEX, gdy pojawiają się sygnały ostrzegawcze dotyczące transakcji, które mogą dotyczyć terytorium objętego sankcjami.

Wszystkie spółki należące do Grupy muszą przestrzegać Procedury zgodności fuzji i przejęć.

Musimy również niezwłocznie powiadomić lokalnego doradcę LEX, jeśli otrzymamy jakiekolwiek komunikaty lub wnioski związane z sankcjami od oficjalnych organów lub partnerów biznesowych (w tym banków). Banki często mają oczekiwania wykraczające poza obowiązujące prawo i które spełniamy w ramach wymogów dotyczących przejrzystości. W kontaktach z bankami i innymi partnerami biznesowymi musimy zachować przejrzystość w kwestii tego, czy zamierzamy zaangażować ich w działania mogące podlegać sankcjom. W szczególności nie wolno nam nigdy ukrywać faktu, że dana działalność biznesowa podlega sankcjom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sankcji i środków, które podejmujemy w celu złagodzenia tych zagrożeń, patrz Procedura zgodności z sankcjami.

 

Z kim rozmawiać?

 • Bezpośredni przełożony
 • Kierownictwo wyższego szczebla
 • Lokalny doradca LEX
 • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com