Close
 
 
 

Inwestycje społeczne

 
 

Inwestycje społeczne

Dostrzegamy rolę firmy jako obywatela korporacyjnego i zachęcamy spółki należące do Grupy do wspierania inwestycji społeczności lokalnych i projektów charytatywnych.

 

W co wierzymy?

„Inwestycje społeczne” to dobrowolne działania wykraczające poza naszą komercyjną i podstawową działalność biznesową oraz zobowiązania prawne firmy. Przyczyniają się one do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego krajów i społeczności, w których prowadzimy działalność.

Inwestycje te obejmują szeroki zakres problemów i spraw w społecznościach, w których działamy. Często są prowadzone z udziałem organizacji charytatywnych, organizacji pozarządowych i „społeczeństwa obywatelskiego”. Zaliczamy do nich wydatki na projekty społeczne lub darowizny na cele charytatywne, darowizny rzeczowe i wolontariat pracowniczy.

 

Spółki należące do Grupy nie powinny dokonywać żadnych inwestycji społecznych bez uprzedniego zastosowania podejścia należytej staranności i zarządzania, określonego w Ramach Inwestycji Społecznych Grupy

 

Wspieranie społeczności lokalnych

BAT, jako firma międzynarodowa, odgrywa ważną rolę w wielu krajach, a spółki należące do Grupy zbudowały bliskie więzi ze społecznościami, w których działają. Mamy wiele lat doświadczenia we wspieraniu tych społeczności i zapewnianiu wkładu w ich istnienie poprzez inwestycje społeczne.

Ramy Inwestycji Społecznych Grupy określają, w jaki sposób spółki należące do Grupy mają rozwijać, realizować i monitorować inwestycje społeczne zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Pełna ewidencja przekazywanych środków

Wszelkie inwestycje społeczne spółki należącej do Grupy muszą być w pełni odnotowane w jej księgach i w razie potrzeby upublicznione przez spółkę lub odbiorcę wpłaty.

Spółki należące do Grupy powinny zadbać o to, aby inwestycje społeczne zgłaszane na potrzeby raportu ESG były spójne z tymi, które zgłaszają za pośrednictwem działu finansów dla celów sprawozdawczości finansowej i statutowej.

 

Urzędnicy państwowi, przedsiębiorstwa państwowe i równoważne organy publiczne

Jeśli wpłaty mają być dokonywane na rzecz organizacji rządowej, przedsiębiorstw państwowych lub równoważnego organu państwowego (w tym w odpowiedzi na wniosek rządu o zapewnienie środków finansowych na pomoc w niesieniu pomocy w przypadku katastrof), należy podjąć dodatkowe działania w zakresie due diligence i ograniczania ryzyka, stosując metody zarządzania opisane w Ramach Inwestycji Społecznych Grupy i uzupełniającym je załączniku.

Spółki należące do Grupy muszą zadbać o to, aby taka organizacja rządowa, państwowa lub równoważne im organy rzeczywiście istniały i aby wpłata na rzecz inwestycji społecznej przyniosła korzyści ogółowi społeczeństwa, a nie urzędnikom państwowym i ich rodzinom..

Nie wolno nam wnosić darowizn na rzecz organizacji charytatywnych prowadzonych przez urzędników państwowych na ich prośbę lub za ich przyzwoleniem w zamian za podjęcie oficjalnych działań, w wyniku takich działań lub w celu wywarcia niestosownego wpływu na urzędnika państwowego w celu uzyskania korzyści dla jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy.

Niedozwolone jest wnoszenie darowizny na rzecz organizacji charytatywnych prowadzonych przez urzędników państwowych lub organizacji charytatywnych prowadzonych przez strony trzecie, takiej jak członkowie rodziny, przyjaciele lub współpracownicy urzędników państwowych, w zamian za podjęcie oficjalnych działań, w wyniku takich działań lub w celu wywarcia niestosownego wpływu na urzędnika państwowego w celu uzyskania korzyści dla jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy.

Inwestycje społeczne nie mogą stać się pośrednią metodą dokonywania darowizn na cele polityczne.

 

Weryfikacja reputacji i statusu

Spółki należące do Grupy nie powinny dokonywać żadnych inwestycji społecznych bez uprzedniego zastosowania podejścia due diligence i metod zarządzania, wyszczególnionych w Ramach Inwestycji Społecznych Grupy oraz uzupełniającym je załączniku w celu zweryfikowania reputacji i statusu odbiorcy.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty spółki należące do Grupy powinny upewnić się, że odbiorca działa w dobrej wierze i zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, tak aby wkład spółki nie został wykorzystany w niewłaściwych celach.

W krajach, w których istnieje obowiązek rejestracji organizacji charytatywnych i/lub pozarządowych, spółki należące do Grupy powinny zweryfikować status rejestracji takiej organizacji przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty.

 

Z kim rozmawiać?

  • Bezpośredni przełożony
  • Kierownictwo wyższego szczebla
  • Lokalny doradca LEX
  • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com