Close
 
 
 

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji

 
 

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji

BAT stosuje podejście zerowej tolerancji w stosunku do łapówkarstwa i korupcji we wszystkich ich postaciach i angażuje się w walkę z nimi. Absolutnie niedopuszczalne jest, aby spółki należące do Grupy, pracownicy lub nasi partnerzy biznesowi byli w jakikolwiek sposób zaangażowani lub zamieszani w łapówkarstwo lub inne praktyki korupcyjne czy przestępcze, w tym oszustwa, defraudacje bądź wymuszenia.

 

Czym jest łapówka?

Łapówka jest pojęciem obejmującym wszelkie prezenty, płatności lub inne korzyści materialne (takie jak świadczenia reprezentacyjne, nagrody, oferty pracy/stażu lub możliwości inwestycyjne) oferowane w celu uzyskania przewagi (osobistej lub biznesowej). Łapówkarstwo zachodzi już w momencie zaoferowania łapówki, poproszenia o nią lub wyrażenia zgody na jej przyjęcie – samo jej wręczenie lub przyjęcie nie jest konieczne.

 

 

Nie możesz w żadnym wypadku oferować, obiecywać lub wręczać jakichkolwiek prezentów, przekazywać płatności lub innych korzyści jakiejkolwiek osobie (bezpośrednio lub pośrednio), w tym urzędnikowi państwowemu, w celu nakłonienia jej do niewłaściwego postępowania lub nagrodzenia takiego zachowania bądź wywarcia niewłaściwego wpływu lub wyrażenia zamiaru wywarcia niewłaściwego wpływu na jakąkolwiek decyzję podejmowaną na naszą korzyść przez kogokolwiek

 

Zakaz wręczania drobnych gratyfikacji

Nie wolno (bezpośrednio lub pośrednio) wręczać drobnych gratyfikacji innych niż konieczne do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub wolności pracownika.

Drobne gratyfikacje to niewielkie płatności dokonywane w celu usprawnienia lub przyspieszenia wykonania przez urzędnika niskiego szczebla rutynowej czynności, do której podmiot płacący jest już uprawniony. Płatności takie są nielegalne w większości krajów. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, wręczanie gratyfikacji za granicą przez obywateli tego kraju jest przestępstwem.

W wyjątkowych okolicznościach, kiedy zapłata jest jedynym bezpiecznym rozwiązaniem, należy zaangażować swojego lokalnego doradcę LEX (w miarę możliwości przed dokonaniem jakiejkolwiek zapłaty). Taka zapłata musi być również w pełni udokumentowana w księgach spółki należącej do Grupy.

Opublikowana, dobrze udokumentowana opłata przyspieszająca tok sprawy, uiszczana bezpośrednio na rzecz rządu lub przedsiębiorstwa państwowego (nie osoby fizycznej) zwykle nie jest uważana za gratyfikację w świetle przepisów antykorupcyjnych.

 

Zakaz łapówkarstwa

Przekupywanie urzędników państwowych jest przestępstwem w prawie każdym kraju. W wielu krajach przestępstwem jest również wręczanie łapówek pracownikom lub przedstawicielom firm prywatnych (na przykład dostawcom).

Nigdy nie wolno:

 • oferować, obiecywać lub wręczać jakichkolwiek prezentów, przekazywać płatności lub innych korzyści jakiejkolwiek osobie (bezpośrednio lub pośrednio), w tym urzędnikowi państwowemu, w celu nakłonienia jej do niewłaściwego postępowania lub nagrodzenia takiego zachowania bądź wywarcia niewłaściwego wpływu lub wyrażenia zamiaru wywarcia niewłaściwego wpływu na jakąkolwiek decyzję podejmowaną na naszą korzyść przez kogokolwiek,
 • prosić o lub przyjmować jakikolwiek prezent, płatność lub inną korzyść bądź zgadzać się na przyjęcie lub otrzymanie jakiegokolwiek prezentu, płatności lub innej korzyści od jakiejkolwiek osoby (bezpośrednio lub pośrednio) w charakterze nagrody lub zachęty za niewłaściwe postępowanie lub gdy takie zachowanie będzie wywierać niewłaściwy wpływ lub sprawiać wrażenie, że ma wywierać niewłaściwy wpływ na decyzje Grupy.

Przepisy antykorupcyjne w wielu krajach mają skutek eksterytorialny, więc wręczanie łapówek przez ich obywateli za granicą nadal będzie przestępstwem. Zarówno Grupa, jak i osoby trzecie mogą potencjalnie ponieść poważne konsekwencje naruszenia tych przepisów.

 

Utrzymanie odpowiednich procedur

Spółki należące do Grupy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za działania korupcyjne podejmowane przez zewnętrznych usługodawców działających w ich imieniu. W związku z tym oczekuje się, że spółki należące do Grupy wdrożą i będą stosować działania kontrolne, które zapewnią, że ich pracownicy nie będą oferować, dokonywać, żądać ani otrzymywać niewłaściwych płatności. To samo dotyczy stron trzecich świadczących usługi w imieniu spółek Grupy.

Działania kontrolne powinny obejmować:

 • procedury „Poznaj swojego dostawcę” i „Poznaj swojego klienta”, w tym Procedurę AFC dotyczącą stron trzecich; wdrożone procedury powinny być proporcjonalne do ryzyka związanego z działaniami,
 • postanowienia antykorupcyjne w umowach ze stronami trzecimi, odpowiednie do poziomu ryzyka przekupstwa i korupcji związanego z usługą, które mogą skutkować rozwiązaniem umowy w przypadku ich naruszenia,
 • w stosownych przypadkach szkolenia antykorupcyjne i wsparcie dla pracowników zarządzających relacjami z dostawcami,
 • szybkie i dokładne raportowanie prawdziwego charakteru i zakresu transakcji oraz wydatków,
 • stosowanie Procedury zgodności transakcji M&A do obowiązujących transakcji, w tym ewentualnych porozumień typu joint-venture.
 

Księgi, dokumentacja i kontrole wewnętrzne

Dokumentacja biznesowa Grupy musi odzwierciedlać dokładnie prawdziwy charakter i zakres transakcji oraz wydatków. Mamy obowiązek przeprowadzać kontrole wewnętrzne, aby zapewnić dokładność i zgodność dokumentacji finansowej i rachunków z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi oraz najlepszymi praktykami postępowania.
 

Z kim rozmawiać?

 • Bezpośredni przełożony
 • Kierownictwo wyższego szczebla
 • Lokalny doradca LEX
 • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com