Close
 
 
 

Prawa człowieka

 
 

Prawa człowieka

Wszystkie nasze działania muszą przebiegać z poszanowaniem praw człowieka naszych pracowników, ludzi, z którymi pracujemy oraz społeczności, w których działamy.

 

W co wierzymy?

Wierzymy, że należy przestrzegać podstawowych praw człowieka, potwierdzonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Nasza polityka dotycząca praw człowieka opiera się na lokalnych i międzynarodowych przepisach prawa pracy, a także zalecanych praktykach i wytycznych2.

Przestrzegamy wszystkich stosownych regulacji i przepisów prawa pracy.

 

Przeciwdziałanie pracy dzieci

Zobowiązujemy się do niekorzystania z pracy dzieci w naszej działalności. Dążymy do tego, aby dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci zawsze stały na pierwszym miejscu. Zdajemy sobie sprawę, że rozwój dzieci, a także społeczności i krajów, w których żyją, następuje dzięki edukacji.

Popieramy konwencje MOP nr 138 i 182, które określają podstawowe zasady dotyczące minimalnego wieku dopuszczenia do pracy i eliminowania najgorszych form pracy dzieci.

Dotyczy to:

  • wszelkich prac uważanych za niebezpieczne lub mogących zaszkodzić zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci, które nie powinny być wykonywane przez osoby poniżej 18 roku życia,
  • Minimalny wiek wykonywania pracy nie powinien być niższy niż wiek ukończenia obowiązkowej nauki szkolnej, a w każdym razie nie może być niższy niż 15 lat.

Oczekujemy, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą przestrzegać minimalnych wymagań wiekowych określonych w Kodeksie Postępowania Dostawców. Obejmuje to także – o ile zezwalają na to lokalne przepisy prawa – możliwość wykonywania lekkiej pracy przez dzieci w wieku od 13 do 15 lat, pod warunkiem, że nie utrudnia to ich edukacji lub szkolenia zawodowego bądź nie obejmuje to jakiejkolwiek działalności, która może okazać się szkodliwa dla ich zdrowia lub rozwoju (na przykład obsługi sprzętu mechanicznego lub rolniczych środków chemicznych). Za wyjątek uznaje się również programy szkoleń lub praktyk zawodowych zatwierdzone przez właściwy organ.

 

Zarządzanie prawami człowieka

Zobowiązujemy się do promowania praw człowieka w naszej strefie wpływów, w tym w naszym łańcuchu dostaw. Działamy na całym świecie, w tym w krajach dotkniętych konfliktami oraz tam, gdzie demokracja, rządy prawa lub rozwój gospodarczy nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji, a przestrzeganie praw człowieka jest zagrożone.

Od wszystkich naszych dostawców oczekujemy spełnienia wymogów naszego Kodeksu Postępowania Dostawców stanowiącego część naszych umów z dostawcami.

Na ile jest to możliwe staramy się, by nasze procedury due diligence umożliwiały monitorowanie naszej skuteczności i zgodności z postanowieniami naszej polityki oraz Kodeksem Postępowania Dostawców. Staramy się także identyfikować wszelkie te obszary, w których prawa człowieka mogą być zagrożone, a także zapobiegać tego skutkom i je łagodzić.

Zobowiązujemy się do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w sprawie problemów związanych z prawami człowieka zidentyfikowanych w obrębie prowadzonych działań lub łańcuchu dostaw, zapobiegania im oraz do ciągłego doskonalenia się w tym zakresie. Jeśli stwierdzimy naruszenia praw człowieka u dostawcy, ale dostawca nie podejmie wyraźnego zobowiązania do wprowadzenia działań naprawczych, uporczywie będzie odmawiać ich podjęcia lub gdy nie nastąpi poprawa w tym zakresie, wówczas powinniśmy przerwać z nim współpracę.

 

Wolność zrzeszania się

Szanujemy wolność zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych.

Nasi pracownicy mają prawo być reprezentowani przez lokalne, uznane przez firmę związki zawodowe lub przez innych przedstawicieli działających w dobrej wierze. Tacy przedstawiciele nie powinni padać ofiarą dyskryminacji. Należy też zapewnić im w ramach prawa, rozporządzeń i obowiązujących stosunków pracy, praktyk oraz uzgodnionych procedur firmowych, możliwość wykonywania działalności w miejscu pracy.

 

Przeciwdziałanie wyzyskowi siły roboczej i współczesnemu niewolnictwu

Angażujemy się w dbanie, by w ramach naszej działalności nie korzystać z niewolnictwa, poddaństwa i przymusowej, obowiązkowej pracy oraz pracy nielegalnych imigrantów lub będącej rezultatem handlu ludźmi. Spółki i pracownicy Grupy (oraz wszelkie agencje zatrudnienia, pośrednicy pracy lub strony trzecie, które działają w naszym imieniu) nie będą:
  • wymagać od pracowników jako warunku zatrudnienia dokonywania opłat rekrutacyjnych, zaciągania pożyczek lub płacenia nieuzasadnionych opłat za usługi,
  • wymagać od pracowników jako warunku zatrudnienia oddania dokumentów tożsamości, paszportów lub zezwoleń.

Jeżeli prawo krajowe lub procedury zatrudnienia wymagają użycia dokumentów tożsamości, użyjemy ich ściśle zgodnie z prawem. Jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba zatrzymania dokumentów tożsamości lub przechowywania ich ze względów bezpieczeństwa, będzie się to odbywać wyłącznie po uzyskaniu świadomej, autentycznej i pisemnej zgody wyrażonej przez pracownika oraz z zapewnieniem pracownikowi nieograniczonego prawa do ich odzyskania w dowolnym momencie.

 

Społeczności lokalne

Staramy się rozpoznawać i zrozumieć interesy społeczne, gospodarcze i środowiskowe właściwe dla społeczności, w których działamy.

Jesteśmy zobowiązani zidentyfikować konkretne czynniki ryzyka związane z prawami człowieka, które mogą mieć znaczenie w odniesieniu do naszych działań lub na które nasze działania mogą wpływać. Będziemy przy tym zasięgać opinii naszych interesariuszy, w tym także pracowników oraz ich przedstawicieli.

Podejmiemy odpowiednie kroki, aby upewnić się, że nasze działania nie przyczynią się do łamania praw człowieka oraz aby zaradzić wszelkim negatywnym skutkom związanym z prawami człowieka spowodowanym bezpośrednio przez nasze działania.

Zachęcamy naszych pracowników do aktywnego udzielania się zarówno w społecznościach lokalnych jak i biznesowych. Spółki należące do Grupy powinny dążyć do dawania pracownikom i członkom społeczności, w których działamy, możliwości rozwoju ich umiejętności oraz dążyć do działania w sposób spójny z rozwojem celów i inicjatyw rządów państw goszczących.

 

Od wszystkich naszych dostawców oczekujemy spełnienia wymogów naszego Kodeksu Postępowania Dostawców stanowiącego część naszych umów z dostawcami.

 

Z kim rozmawiać?

  • Bezpośredni przełożony
  • Kierownictwo wyższego szczebla
  • Lokalny doradca LEX
  • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com
2 Deklaracja MOP dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz wytyczne OECD dla korporacji międzynarodowych.