Close
 
 
 

Nasi ludzie: szacunek w miejscu pracy

 
 

Nasi ludzie: szacunek w miejscu pracy

Jesteśmy zobowiązani traktować wszystkich współpracowników i partnerów biznesowych w sposób tolerancyjny, z godnością i szacunkiem.

 

W co wierzymy?

Uważamy, że należy przestrzegać podstawowych praw pracowniczych, w tym wolność zrzeszania się, eliminować wszelkie formy pracy przymusowej czy obowiązkowej, skuteczne przeciwdziałać pracy dzieci oraz eliminować dyskryminację w odniesieniu do zatrudnienia i wykonywanych obowiązków.

Nasza polityka dotycząca praw człowieka opiera się na lokalnych i międzynarodowych przepisach prawa pracy, a także zalecanych praktykach i wytycznych1.

Przestrzegamy wszystkich stosownych regulacji i przepisów prawa pracy.

 

Promowanie równości i różnorodności

Naszym celem jest zapewnienie równych szans i sprawiedliwego traktowania wszystkim naszym pracownikom oraz tworzenie zintegrowanej siły roboczej poprzez promowanie równości zatrudnienia.

Różnorodność to podstawowa zasada naszego etosu. Strategia różnorodności i integracji obowiązująca w całej Grupie koncentruje się na zapewnieniu wszystkim naszym pracownikom możliwości rozwoju. Szanujemy i cenimy wzajemne różnice oraz wartości, które czynią każdego z nas wyjątkowym.

Mamy obowiązek traktować współpracowników tak, jak sami chcemy być traktowani, szanować ich cechy charakterystyczne i opinie oraz nie możemy w żaden sposób ich bezprawnie dyskryminować.

Dyskryminacja może przejawiać się między innymi tym, że rasa, pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, zmiana płci, klasa, religia, poglądy polityczne, stan cywilny, ciąża, przynależność do związków zawodowych, palenie tytoniu lub jakakolwiek inna chroniona prawnie cecha będzie miała wpływ na nasz osąd w zakresie rekrutacji, rozwoju, awansu lub spowoduje odejście dowolnego pracownika.

Podejście to stanowi odzwierciedlenie naszego poparcia dla konwencji MOP nr 111 określającej podstawowe zasady dotyczące eliminacji dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Zapobieganie nękaniu i prześladowaniu

Wszystkie aspekty nękania i prześladowania są całkowicie niedopuszczalne. Zobowiązujemy się do eliminacji takich działań i postaw z miejsca pracy.

Do nękania i prześladowania zaliczają się między innymi wszelkie formy obraźliwych, upokarzających lub mających na celu zastraszenie zachowań seksualnych, werbalnych, niewerbalnych i fizycznych.

Jeśli jesteśmy świadkami takiego zachowania lub go doświadczamy bądź jeśli mamy do czynienia z zachowaniem niedopuszczalnym w jakikolwiek inny sposób, powinniśmy zgłosić to naszemu bezpośredniemu przełożonemu. Chcemy stworzyć w firmie atmosferę zaufania, w której pracownicy mogą zgłaszać obawy i dążyć do szybkiego ich rozwiązania w sposób zadowalający wszystkich zainteresowanych.

Pracownicy mogą zgłaszać obawy za pośrednictwem lokalnych procedur składania skarg lub kanałów zgłaszania nieprawidłowości dostępnych w firmie.

 

Uczciwe zarobki i świadczenia

Zależy nam na zapewnianiu uczciwych i atrakcyjnych rynkowo wynagrodzeń i świadczeń, przyznawanych na jasnych zasadach.

Spółki należące do Grupy mają obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących płacy minimalnej, a naszą strategią jest zapewnienie atrakcyjnych rynkowo wynagrodzeń.

 

Wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Zależy nam na wspieraniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników.

W spółkach należących do Grupy należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy z uwzględnieniem wszelkich prawnie określonych wymogów dotyczących maksymalnego czasu pracy.

Zachęcamy spółki należące do Grupy do wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników oraz poznawania i wdrażania polityk i programów wspierających rodzinę, zgodnie z lokalną praktyką..

 

Różnorodność to podstawowa zasada naszego etosu.

 

Z kim rozmawiać?

  • Bezpośredni przełożony
  • Kierownictwo wyższego szczebla
  • Lokalny doradca LEX
  • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com
1 Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz wytyczne OECD dla korporacji międzynarodowych.