Close
 
 
 

Darowizny na cele polityczne

 
 

Darowizny na cele polityczne

Gdy lokalne prawo dopuszcza darowizny na cele polityczne i są one ogólnie akceptowane jako część lokalnej praktyki biznesowej, należy je przekazywać ściśle zgodnie z literą prawa i niniejszą polityką (lub jej lokalnym odpowiednikiem).

 

Przekazywanie darowizn z właściwych powodów

Gdy lokalne prawo wyraźnie dopuszcza takie działanie, spółki należące do Grupy mogą dokonywać darowizn na rzecz partii i organizacji politycznych oraz kampanii na rzecz kandydatów na urząd obieralny (darowizny korporacyjne na rzecz kandydatów na urząd federalny w Stanach Zjednoczonych są surowo zabronione), pod warunkiem że takie płatności nie są:
 • dokonywane w celu przeprowadzenia niewłaściwych interesów lub uzyskania innych korzyści bądź w celu niestosownego wpłynięcia na decyzję urzędnika państwowego z korzyścią dla dowolnej spółki należącej do Grupy,
 • przeznaczone do przynoszenia osobistych korzyści odbiorcy lub jego rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom lub znajomym.

Niedopuszczalne jest, aby spółka wchodząca w skład Grupy wpłacała darowizny na cele polityczne, jeśli sama wpłata ma na celu wpłynięcie na urzędnika publicznego i skłonienie go do działań lub głosowania w określony sposób bądź, aby została wykorzystana w inny sposób do uzyskania korzystnej dla spółki lub Grupy decyzji tego urzędnika.

Zatwierdzając darowizny na cele polityczne, zarządy spółek Grupy powinny zapewnić zgodność z tymi wymogami i odpowiednio to udokumentować.

 

Surowe wymagania dotyczące autoryzacji

Wszystkie darowizny na cele polityczne muszą być:
 • wyraźnie dozwolone przez lokalne prawo, z potwierdzeniem zewnętrznego radcy prawnego,
 • zgłoszone z wyprzedzeniem właściwemu dyrektorowi regionalnemu LEX lub jego odpowiednikowi (z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa regulujących obywatelstwo osób uprawnionych do angażowania się w taką działalność),
 • uprzednio autoryzowane przez zarząd odpowiedniej spółki należącej do Grupy,
 • w pełni zarejestrowane w księgach firmy,
 • jeśli jest to wymagane, udostępnione publicznie.

W przypadku propozycji dokonania wpłaty na rzecz dowolnej organizacji w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych zajmującej się działalnością polityczną (zwłaszcza jeśli pochodzi ona ze spółki należącej do Grupy znajdującej się poza jurysdykcją) należy postępować ściśle według określonych procedur. Wynika to z przepisów mających skutek eksterytorialny i bardzo szerokiej definicji „organizacji politycznej”.

Zakaz wnoszenia wkładu zagranicznego jest szczególnie surowy w USA i należy go starannie przestrzegać.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek darowizny na cele polityczne w Wielkiej Brytanii należy powiadomić dyrektora Grupy ds. postępowania w biznesie i zgodności.

 

Osobista działalność polityczna

Jako jednostki mamy prawo uczestniczyć w procesie politycznym. Jako pracownicy, jeśli podejmujemy jakąkolwiek osobistą działalność polityczną, musimy:
 • robić to w czasie własnym, korzystając z własnych środków,
 • zminimalizować możliwość, by nasze własne poglądy i działania zostały błędnie zinterpretowane jako poglądy i działania jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy,
 • dbać, aby nasze działania nie kolidowały z obowiązkami i odpowiedzialnością wobec Grupy.

Jeśli planujemy ubiegać się o urząd publiczny lub przyjąć takie stanowisko, powinniśmy z wyprzedzeniem powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, omówić kwestię tego, czy nowe obowiązki służbowe będą wpływać na naszą pracę i podjąć współpracę w celu zminimalizowania takiego wpływu.

 

Wszystkie darowizny na cele polityczne muszą być wyraźnie dozwolone przez lokalne prawo, z potwierdzeniem zewnętrznego radcy prawnego

 

Z kim rozmawiać?

 • Bezpośredni przełożony
 • Kierownictwo wyższego szczebla
 • Lokalny doradca LEX
 • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com