Close
 
 
 

Lobbing i zaangażowanie

 
 

Lobbing i zaangażowanie

BAT zobowiązuje się do zachowania przejrzystości korporacyjnej. Pragniemy być firmą odpowiedzialną, dlatego wszystkie nasze działania związane z zewnętrznymi interesariuszami będą prowadzone w sposób przejrzysty, otwarty i uczciwy. W znaczący sposób uczestniczymy w debacie dotyczącej polityki, która ma wpływ na naszą działalność, a nasi pracownicy są zobowiązani do zaangażowania się w nią zgodnie z niniejszą polityką5.

 

Grupa ma do odegrania istotną rolę

Partycypacja obywatelska jest podstawowym aspektem odpowiedzialnego biznesu i tworzenia polityki, a pracownicy BAT będą uczestniczyć w procesie tworzenia polityki w sposób przejrzysty i otwarty, zgodnie ze wszystkimi prawami i regulacjami rynków, na których działają, w tym ze wszystkimi wymogami dotyczącymi rejestracji lobbingu i raportowania.

Współpraca z politykami, decydentami i organami regulacyjnymi, prowadzona w sposób przejrzysty i dokładny, pozwala podejmować w procesie tworzenia polityki decyzje na podstawie najlepszych informacji.

 

Przejrzystość i wysokie standardy zawodowe

Współpracując z zewnętrznymi interesariuszami, spółki i pracownicy Grupy muszą zadbać o to, aby:
 • uczestniczyć w procesie tworzenia polityki w sposób otwarty i przejrzysty, zgodnie ze wszystkimi prawami i regulacjami rynków, na których działamy,
 • zawsze podawać swoje nazwisko i przynależność firmową,
 • postępować zgodnie z polityką dotycząca przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji, w tym, nie oferować ani nie wykonywać – bezpośrednio lub pośrednio – żadnych płatności, nie wręczać prezentów ani nie przekazywać innych korzyści w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na jakąkolwiek decyzję podejmowaną przez jakąkolwiek osobę na korzyść Grupy lub jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy,
 • nie uzyskiwać umyślnie od żadnej osoby informacji poufnych należących do innej strony, ani nie prosić o udzielenie takich informacji, ani nie uzyskiwać informacji w jakikolwiek nieuczciwy sposób,
 • nie nakłaniać nikogo do naruszenia obowiązku zachowania poufności,
 • oferować konstruktywne rozwiązania, które najlepiej spełnią cele regulacji, jednocześnie minimalizując wszelkie negatywne niezamierzone konsekwencje.
 

Strony trzecie

BAT wspiera strony trzecie w kwestiach politycznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W takich przypadkach spółki i pracownicy Grupy muszą zadbać o to, aby:
 • publicznie potwierdzać wsparcie organizacji zewnętrznych, z zastrzeżeniem wymogów poufności handlowej i przepisów o ochronie danych,
 • nigdy nie prosić stron trzecich o działanie w sposób sprzeczny z niniejszą polityką dotyczącą lobbingu i zaangażowania,
 • wymagać od wszystkich stron trzecich przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych rynków, na których działają, regulujących wymogi dotyczące rejestracji lobbingu i raportowania.
 

Dokładna komunikacja oparta na dowodach

Prowadząc działania związane z zaangażowaniem zewnętrznym, pracownicy muszą starać się:
 • udostępniać dokładne, kompletne i oparte na dowodach informacje organom regulacyjnym, politykom i decydentom, aby jak najlepiej wspierać konkretnymi informacjami proces decyzyjny.
 

Wsparcie finansowe podróży dla urzędników państwowych

Zapewnianie wsparcia finansowego na podróże i/lub zakwaterowanie urzędnikom państwowym (np. opłacenie ich podróży/zakwaterowania w celu wzięcia udziału w wydarzeniu lub spotkaniu biznesowym) jest zabronione. Jeśli zachodzą wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają wniosek o odstępstwo od tej zasady, musi ona zostać zatwierdzona – zgodnie z procedurą dotyczącą świadczeń reprezentacyjnych – przez dyrektora ds. relacji rządowych Grupy oraz dyrektora Grupy ds. postępowania w biznesie i zgodności.
 

Współpracując z zewnętrznymi interesariuszami, spółki i pracownicy Grupy muszą zadbać o to, aby uczestniczyć w procesie tworzenia polityki w sposób otwarty i przejrzysty, zgodnie ze wszystkimi prawami i regulacjami rynków, na których działamy.

 

Z kim rozmawiać?

 • Bezpośredni przełożony
 • Kierownictwo wyższego szczebla
 • Lokalny doradca LEX
 • Dyrektor działu zgodności: sobc@bat.com
5 Niniejsza polityka lobbingu i zaangażowania opiera się na zasadach przejrzystości i uczciwości w lobbingu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).