Close
 
 
 

Confidențialitatea datelor, confidențialitatea și securitatea informațiilor

 
 

Confidențialitatea datelor, confidențialitatea și securitatea informațiilor

Protejăm informațiile confidențiale, datele cu caracter personal și sistemele IT împotriva accesului, utilizării sau divulgării neautorizate.

Luăm în considerare legile privind confidențialitatea datelor și asigurăm confidențialitatea tuturor informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, a secretelor comerciale și a altor informații confidențiale referitoare la Grup și la activitatea sa.

 

Confidențialitatea datelor

Datele cu caracter personal sunt informații cu ajutorul cărora poate fi identificată o persoană. Companiile și angajații din cadrul Grupului, în calitate de entitate globală care deține un volum semnificativ de informații despre persoane (cum ar fi angajații și consumatorii), trebuie să se asigure că gestionează datele cu caracter personal în mod echitabil, legal și rezonabil, în conformitate cu legile locale privind protecția datelor și Politica Grupului privind confidențialitatea datelor.

Legile privind confidențialitatea datelor guvernează modul în care organizațiile colectează și procesează datele cu caracter personal, inclusiv modul în care putem transfera date între companii sau țări.

Ne angajăm să gestionăm datele cu caracter personal în mod responsabil și în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor la nivel mondial. Procedura Grupului privind confidențialitatea datelor oferă un standard minim global de guvernanță cu privire la modul în care procesăm datele cu caracter personal în general și, mai precis, la modul în care trebuie să tratăm datele cu caracter personal ale angajaților și ale consumatorilor.

Trebuie să fim conștienți de faptul că, în unele jurisdicții, anumite legi pot impune cerințe suplimentare și vom trata datele cu caracter personal în conformitate cu toate aceste legi aplicabile.

 

Informațiile confidențiale

Informațiile confidențiale sunt orice informații, materiale sau cunoștințe care nu sunt disponibile în general publicului și care se referă la Grup, la angajații, clienții, partenerii noștri de afaceri sau alte persoane cu care facem desfășurăm activitate. Dezvăluirea unor terți a Informațiilor confidențiale poate prejudicia interesele Grupului. Modul în care obținem, folosim sau gestionăm în alt mod informațiile confidențiale, indiferent dacă sunt legate de Grup sau de terți, poate încălca, de asemenea, legile aplicabile sau alte politici ale Grupului. Exemplele de informații confidențiale includ:
 • baze de date de vânzări, marketing și altele
 • strategii și planuri de stabilire a prețurilor și de marketing
 • informații confidențiale despre produse și secrete comerciale
 • date cu privire la cercetare și date tehnice
 • material pentru dezvoltarea de produse noi
 • idei de afaceri, procese, propuneri sau strategii
 • date și rezultate financiare nepublicate
 • planurile companiei
 • datele despre personal și problemele care afectează angajații
 • software licențiat sau dezvoltat de o companie din cadrul Grupului
 

Dezvăluirea informațiilor confidențiale

Nu trebuie să dezvăluim informații confidențiale referitoare la o companie din cadrul Grupului sau la activitatea sa din afara Grupului fără autorizarea conducerii superioare; acest lucru poate fi făcut doar:
 • agenților sau reprezentanților unei companii din cadrul Grupului care au obligația de confidențialitate și care solicită informațiile pentru a efectua lucrări în numele acesteia
 • în condițiile unui acord sau angajament scris de confidențialitate
 • în condițiile unui ordin al unui organism judiciar, guvernamental, de reglementare sau de supraveghere competent, după notificarea și primirea aprobării prealabile din partea Consilierului LEX local

Dacă informațiile confidențiale trebuie transmise electronic, trebuie aplicate standardele tehnice și procedurale și convenite cu cealaltă parte, în cazul în care este posibil.

Trebuie să fim conștienți de riscul divulgării neintenționate a informațiilor confidențiale prin discuții sau utilizarea documentelor în locuri publice.

 

Accesul la informațiile confidențiale și stocarea acestora

Accesul la informațiile confidențiale referitoare la o companie din cadrul Grupului sau la activitatea acesteia trebuie să fie oferit doar angajaților care solicită acest lucru pentru a-și desfășura activitatea.

Nu trebuie să luăm acasă nicio informație confidențială referitoare la o companie din cadrul Grupului sau la activitatea sa fără a face aranjamente adecvate pentru a asigura confidențialitatea acestor informații.

Pentru îndrumări suplimentare, vă rugăm să contactați LEX.

 

Utilizarea informațiilor confidențiale

Nu trebuie să folosim informații confidențiale legate de o companie din cadrul Grupului sau de activitatea acesteia pentru propriul nostru avantaj financiar sau pentru cel al unui prieten sau al unei rude (a se vedea „Conflicte de interese”).

Trebuie acordată o atenție deosebită dacă avem acces la „informații privilegiate”, care sunt informații confidențiale relevante cu privire la prețul acțiunilor și valorilor mobiliare din companiile publice. Pentru mai multe detalii, consultați „Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și abuzul de piață”.

 

Informații ale terțelor părți

Nu trebuie să solicităm sau să obținem de la nicio persoană informații confidențiale care aparțin unei alte părți. Dacă primim din greșeală informații despre care bănuim că ar putea fi informații confidențiale care aparțin unei alte părți, trebuie să îi informăm imediat pe superiorul ierarhic și consilierul LEX local.
 

Securitatea cibernetică

Nerespectarea măsurilor adecvate pentru protejarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal, a informațiilor confidențiale și a sistemelor IT ale Grupului poate constitui o amenințare la adresa continuării operațiunilor Grupului, a obligațiilor de confidențialitate, a informațiilor pentru care există drept de proprietate și a reputației și ar putea pune în pericol capacitatea noastră de a ne conforma obligațiilor de reglementare și legale.
 

Reducerea riscului cu privire la securitate

Grupul utilizează măsuri tehnologice, procese și politici pentru a reduce riscul privind securitatea cibernetică. Toți angajații și contractanții au responsabilitatea individuală și colectivă de a acționa într-un mod care reduce riscul privind securitatea noastră cibernetică. Aceasta include respectarea în orice moment a Procedurii de securitate IDT și asigurarea unui nivel ridicat de grijă, profesionalism și bună judecată în conformitate cu legile aplicabile. Angajații și contractanții trebuie să colecteze, să stocheze, să acceseze și să transmită datele cu caracter personal și informațiile confidențiale numai în modul în care este permis de Grup și în conformitate cu Procedura Grupului privind confidențialitatea datelor și Politica de utilizare acceptabilă.
 

Sensibilizarea cu privire la securitate

Majoritatea incidentelor cu privire la securitate sunt cauzate sau activate de erori umane care includ acțiuni neintenționate sau neluarea măsurilor adecvate care cauzează, propagă sau permit apariția unui incident de securitate.
 

Incidente cu privire la securitatea informațiilor

Angajații și contractanții sunt obligați să raporteze imediat Echipei de securitate IDT locale orice pierdere potențială sau efectivă de informații confidențiale sau date cu caracter personal sau orice tentativă de accesare sau accesare efectivă neautorizată a acestora.

În cazul în care aflați despre orice astfel de incident care poate implica date ce ar putea fi considerate „sensibile” (de exemplu toate datele cu caracter personal, datele financiare etc.), trebuie să îl raportați imediat Echipei de securitate IDT locale sau Consilierului LEX local (de exemplu consilierului privind confidențialitatea datelor și/sau responsabilului cu protecția datelor).

 

Nu trebuie să solicităm sau să obținem de la nicio persoană informații confidențiale care aparțin unei alte părți.

 

Cu cine puteți vorbi

 • Superiorul dumneavoastră ierarhic
 • Persoane cu funcție superioară
 • Consilierul dumneavoastră local LEX
 • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com