Close
 
 
 

Cadouri și divertisment (C&D)

 
 

Cadouri și divertisment (C&D)

Oferirea ocazională sau acceptarea de cadouri sau divertisment legate de activitate poate fi o practică de afaceri acceptabilă. Cu toate acestea, cadourile și divertismentul necorespunzătoare sau excesive pot fi o formă de luare de mită și corupție și pot provoca daune grave BAT.

 

Companiile din cadrul Grupului nu trebuie să ofere sau să promită auditorilor noștri externi independenți cadouri și divertisment care ar putea crea un conflict de interese sau ar putea pune în pericol independența lor.

 

Oferirea și primirea de C&D

Orice cadouri și divertisment oferite sau primite trebuie:
 • să nu fie niciodată oferite/acceptate dacă acest lucru poate constitui luare de mită și corupție, așa cum este definit în Politica privind Combaterea mitei și a corupției
 • să fie oferite/acceptate în mod deschis
 • să fie legale în toate jurisdicțiile relevante și să nu fie interzise de organizația celeilalte părți
 • să nu implice părțile vizate într-un proces de licitație sau licitație competitivă
 • să nu aibă sau să nu poată fi considerate ca având un efect semnificativ asupra unei tranzacții care implică vreo companie din cadrul Grupului
 • să nu fie un cadou în numerar sau echivalent rambursabil în numerar (vouchere, carduri cadou, împrumuturi sau valori mobiliare)
 • să nu fie solicitate
 • să nu fie oferite pentru ceva în schimb (adică oferite cu condiții atașate)
 • să nu fie sau să nu poată fi considerate ca fiind generoase sau inadecvate (cu caracter nerespectuos, indecent, explicit sexual sau care ar putea pune oricare companie din cadrul Grupului într-o lumină necorespunzătoare, având în vedere cultura locală)
 • să fie aprobate în scris, în avans (în cazul în care aprobarea este cerută de această politică și/sau cerințele locale suplimentare)
 • să implice cheltuieli în conformitate cu politicile și procedurile aplicabile privind cheltuielile de afaceri
 • în plus, toate cadourile și divertismentul care depășesc pragul pentru funcționarii publici trebuie aprobate în G&E Tracker. Se recomandă ca G&E Tracker să fie utilizat și pentru cadourile și divertismentul ce implică părțile interesate din sectorul privat
 

Cadouri și divertisment pentru funcționarii publici

Este interzis să căutați să influențați un funcționar public direct sau indirect, oferindu-i cadouri și divertisment (sau alt avantaj personal), acestuia sau unei rude apropiate, prieteni sau asociați.

Planul de reglementare face parte din afacerea noastră. Oferirea sau primirea de cadouri și divertisment (în limitele stabilite) în acest context poate fi permisă. Cu toate acestea, trebuie acordată o atenție deosebită, deoarece multe țări nu permit funcționarilor lor publici să accepte cadouri și divertisment, iar legile pentru combaterea mitei sunt adesea stricte.

Putem oferi sau accepta orice cadouri și divertisment fără aprobare prealabilă, cu condiția să fie:

 • sub pragul de 20 GBP per persoană per caz (sau echivalent local mai mic)
 • legale, cu frecvență scăzută și adecvate

Trebuie să solicităm aprobarea scrisă prealabilă din partea superiorului nostru ierarhic și a Consilierului nostru LEX local pentru oferirea sau acceptarea oricărui cadou și divertisment pentru/de la funcționarii publici (sau apropiații acestora) peste pragul de 20 GBP până la 200 GBP.

Oferirea/primirea de cadouri și divertisment pentru/de la un funcționar public (sau rudele apropiate ale acestuia) de peste 200 GBP este adecvată numai dacă apar circumstanțe excepționale și necesită o aprobare scrisă prealabilă (așa cum este detaliat în Procedura cu privire la cadouri și divertisment).

 

Când oferiți sau acceptați cadouri și divertisment trebuie să luați în considerare:

 • Intenția: Intenția este doar de a consolida sau menține o relație de afaceri sau de a demonstra amabilitate sau este concepută pentru a influența obiectivitatea destinatarului în luarea unei decizii de afaceri specifice?
 • Legalitatea: Cadourile și divertismentul sunt legale în țara dumneavoastră și în țara celeilalte părți implicate?
 • Materialitatea: Valoarea de piață este rezonabilă (de exemplu, nu este fastuoasă/extravagantă) și proporțională cu vechimea în funcție a persoanei?
 • Frecvența: Persoana în consecință primește cadouri și divertisment în mod frecvent?
 • Transparența: V-ar incomoda pe dumneavoastră sau pe destinatar dacă managerul, colegii sau oricare alte persoane din afara Grupului ar afla despre cadourile și divertismentul oferite/primite?
 

Cadouri și divertisment pentru și de la auditori externi independenți

Companiile din cadrul grupului nu trebuie să ofere sau să promită auditorilor noștri externi independenți cadouri și divertisment care ar putea crea un conflict de interese sau ar putea pune în pericol independența lor (consultați Procedura cu privire la cadouri și divertisment pentru îndrumări suplimentare privind cadourile și divertismentul ce implică auditori externi). KPMG este actualul auditor extern independent pentru Grup și majoritatea companiilor din cadrul Grupului.
 

Furnizori din sectorul privat

Putem oferi sau accepta orice cadouri și divertisment pentru/de la o furnizori din sectorul privat fără aprobare prealabilă, cu condiția ca acestea să fie:
 • sub pragul de 200 GBP per persoană per caz (sau echivalent local mai mic)
 • legale, cu frecvență scăzută și în concordanță cu practicile comerciale rezonabile

Trebuie să solicităm aprobarea scrisă prealabilă:

 • de la superiorul nostru ierarhic pentru oferirea sau acceptarea oricăror cadouri și divertisment ce depășesc pragul de 200 GBP

Rețineți întotdeauna:

 • cei care aprobă cererile trebuie să fie convinși că propunerea de cadouri și divertisment nu contravine niciunei așteptări stabilite mai sus și în special că momentul și/sau contextul mai larg nu ar putea fi percepute astfel încât să sugereze că aceste cadouri și divertisment ar putea influența vreo decizie
 • ar putea exista circumstanțe excepționale în care să nu fie posibilă aprobarea prealabilă. Aprobarea trebuie solicitată cât mai curând posibil și nu mai târziu de șapte zile după ce cadourile și divertismentul au fost oferite sau primite, oferind o justificare în scris cu privire la motivul pentru care nu a fost solicitată sau obținută aprobarea prealabilă
 • superiorii ierarhici, consultându-se cu Consilierii LEX locali, vor stabili acțiunile care trebuie întreprinse în legătură cu orice cadou și divertisment oferit sau primit de angajații companiei din cadrul Grupului care depășește pragurile aplicabile. În general, astfel de cadouri și divertisment ar trebui să fie refuzate sau returnate. Dacă acest lucru ar fi inadecvat sau ar provoca ofense, cadourile și divertismentul pot fi acceptate pe baza faptului că devin proprietatea companiei relevante din cadrul Grupului
 • nu trebuie să vă evitați niciodată obligația de a solicita aprobarea necesară pentru cadouri și divertisment dacă plătiți dumneavoastră personal sau solicitați altcuiva să plătească pentru acestea
 • toate cheltuielile pentru cadouri și divertisment trebuie să fie efectuate în conformitate cu politicile și procedurile corespunzătoare de cheltuieli de afaceri
 • nu trebuie în niciun caz ca divertismentul să aibă loc pe cheltuiala BAT fără prezența personalului BAT
 • pentru a evita dubiile, cadourile și divertismentul nu trebuie să fie împărțite în cantități/valori mai mici pentru a eluda pragurile din această politică
 • cadourile și divertismentul trebuie să fie oferite, în general, celor cu care BAT are o relație de afaceri și nu prietenilor sau rudelor. Dar dacă participă prieteni, rude sau alți invitați ai unei persoane, costurile trebuie să fie cumulate în sensul pragurilor din această politică
 • consultați Procedura cu privire la cadouri și divertisment pentru îndrumări suplimentare privind aprobările excepționale și aprobările generale care pot fi disponibile în anumite circumstanțe limitate
 • informații suplimentare sunt disponibile în Procedura cu privire la cadouri și divertisment și Întrebări frecvente cu privire la cadouri și divertisment
 

Cadouri și divertisment de la companiile din cadrul Grupului

Nu există restricții pentru angajații care acceptă cadouri și divertisment de la o companie din cadrul Grupului. Companiile din cadrul Grupului trebuie să se asigure că orice astfel de cadouri și divertisment sunt legitime, adecvate și proporționale.
 

Păstrarea unei evidențe oficiale și monitorizarea

Fiecare companie din cadrul Grupului va fi responsabilă de întreținerea și monitorizarea G&E Tracker pentru funcționarii publici și se va asigura că sunt menținute un registru pentru cadourile și divertismentul din sectorul privat și un registru pentru toate cadourile și divertismentul care depășesc nivelurile de prag.
 

Trebuie acordată o atenție deosebită, deoarece multe țări nu permit funcționarilor lor publici să accepte cadouri și divertisment, iar legile pentru combaterea mitei sunt adesea stricte.

 

Cu cine puteți vorbi

 • Superiorul dumneavoastră ierarhic
 • Persoane cu funcție superioară
 • Consilierul dumneavoastră local LEX
 • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com