Close
 
 

Çıkar çatışmaları

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

İş ilişkilerinde çıkar çatışmalarından kaçınmalı ve çatışmaların yaşanabileceği durumlarla ilgili şeffaf olmalıyız. Çatışmanın olduğu veya olmasının muhtemel olduğu süreçler etkin bir şekilde yönetilmelidir.

Şirketimizin çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi

Grup veya Grup şirketinin çıkarları ile kişisel çıkarlarımızın çatıştığı veya çatışabileceği durumlardan kaçınmalıyız.

Birçok durum veya ilişki, çıkar çatışmasına sebep olacak veya olabilecek ihtimale sahiptir. En yaygın olanları bir sonraki sayfada belirtilmiştir.

Genel olarak konuşursak, bir çıkar çatışması,Grup içindeki pozisyon ve sorumluluklarımızın bize veya bir başkasına kişisel kazanç sağlaması için;
veya menfaat elde etmek için fırsat sunduğu (normal istihdam ödüllerinin dışında) veya
kişisel çıkarlarımızı ya da yakınlarımızın çıkarlarını, Gruba karşı görev ve sorumluluklarımızın üstünde tuttuğumuz durumlardır.

Bir durum kişisel kazanç veya menfaat için bir fırsat sağlıyorsa, bu kazanç veya menfaat elde edilip edilmediğine bakılmaksızın bir çıkar çatışması olarak kabul edilecektir.

Eğer gerçek bir çıkar çatışmasına dönüşebilecek bir durumdaysak, örneğin rolleri değiştireceksek, muhtemel bir çıkar çatışması ortaya çıkacaktır.

Çıkar çatışmalarının bildirilmesi

Mevcut veya muhtemel bir çatışma ortaya çıkar çıkmaz, bunu SoBC Portalında bildirmelisiniz. SoBC Portalında . erişiminiz yoksa, durumu bölüm yöneticinize bildirmelisiniz. 

Açıklamalarınızı takiben bölüm yöneticiniz, mevcut veya muhtemel çatışma ile ilgili BAT adına herhangi bir muhtemel riskin olup olmadığını belirlemek için sizinle birlikte çalışmalıdır. Rolünüzün veya rapor hattınızın değişimi ile ilgili veya sorumluluklarınızın değişmesini içerebilecek tanımlanmış bütün riskleri yönetmek veya azaltmak için bazı adımların atılması gerekebilir.

Bir bölüm yöneticisiyseniz ve bildirilen çatışmanın risk azaltmayı gerektirip gerektirmediğinden emin değilseniz, üst yönetime veya yerel LEX Danışmanınıza danışmalısınız.

Grup şirketi yöneticileri bir sonraki toplantıda çatışmaları şirketin yönetim kuruluna bildirmeli ve resmi onay almalıdır.

Her yıl, yıllık SoBC beyan doğrulamamızda yer alabilecek bütün mevcut veya muhtemel çıkar çatışmalarını gözden geçirmeli, güncellemeli ve onaylamalıyız.

Bölüm yöneticimizi zaten bilgilendirmiş ve kendisinden yetki almış olsak bile, yıllık SoBC beyan doğrulamamızda yer alan çatışmaları ve muhtemel çatışmaları yeniden bildirmeliyiz. Bu, Grup iç kontrolünün önemli bir parçasıdır.

Çıkar çatışmalarının kaydedilmesi

Yöneticiler, yıl boyunca kendilerine bildirilen mevcut veya muhtemel çıkar çatışmalarının SoBC Portalına girilmesini sağlamakla yükümlüdür; buna ek olarak çalışanların SoBC Portalına erişemediği durumlarda da yerel LEX Danışmanına veya Şirket Sekreterine durumun bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Muhtemel bir çatışma, her ne kadar uzak görünse de bildirilmek zorundadır böylelikle üst yönetim gerekli görüldüğü durumlarda durumun farkında olacaktır.

SoBC Portalı, şirkete bildirilen bütün mevcut veya muhtemel çatışmaların detaylarını ve bu süreçlerin nasıl yönetildiğini kaydederek, Grup şirketlerinin çatışma kaydı görevini üstlenecektir. Kayıt, yerel LEX Danışmanı tarafından tutulur ve BC&C Takımı tarafından takip edilir. Bu, Grubun çıkar çatışmalarını şeffaf ve etkin bir şekilde yönettiğini ispat etmesine yardımcı olur. Grup şirketinin LEX Danışmanı veya Şirket Sekreteri tarafından SoBC Portalına erişimi bulunmayan çalışanlar için yerel bir çıkar çatışması kaydı tutulmalıdır.

Ailevi veya kişisel ilişkiler

Aşağıda belirtildiği şekilde yakın akrabalarınız varsa bildirmelisiniz;
 • Grup içinde çalışanlar;
 • bilginiz dahilinde, herhangi bir rakip, tedarikçi, müşteri veya Grubun önemli anlaşmalarının bulunduğu diğer işletme türleri için çalışan, hizmet sunan veya maddi finansal çıkarı bulunanlar ve
 • kamu görevlileri ve BAT faaliyetleri üzerinde bireysel veya kolektif bir etkiye sahip olabilecekler.

'Yakın akraba' kullanımı, eş, partner, çocuk, kardeş, yeğen, teyze, halalar, amca, dayı, büyükanne, büyükbaba ve torunlara (evlilik ile ortaya çıkan ilişkiler dahil olmak üzere) karşılık gelir.

Rapor hattı üzerinde doğrudan veya dolaylı konumlanmış çalışanlar arasındaki yakın ilişkiler ayrıca çıkar çatışmasının oluşmasına veya ortaya çıkmasına sebep olabilir. Doğrudan rapor hattı yöneticiniz olmakla beraber, dolaylı rapor hattı bölüm yöneticinizden başlayarak bölümünüzün başındaki direktöre kadar tüm yöneticileri kapsar. Eğer böyle bir durumunuz varsa, bu ilişkiyi bildirmelisiniz.

İlişkinin bildirilmediği durumlarda, herhangi bir haksızlığın veya nüfuzu kötüye kullanmanın önüne geçmek amacıyla yönetim bu durumu gözetim altında tutmalıdır.

Müşteri veya tedarikçi olan yakın bir akrabanızla doğrudan veya dolaylı bir iş ilişkisine sahipseniz, yönetimin rol ve sorumluluklarınız kapsamında değişiklik yapması gerekebilir.

'Kamu Görevlisi' tanımı oldukça geniş tutulmalıdır; bu tanıma herhangi bir devlet veya kamu kurum/kuruluşu tarafından doğrudan veya dolaylı olarak istihdam edilmiş veya bu kurumlar için çalışan veya kamu görevi üstlenmiş herkes dahildir. Bu tanıma örneğin şu kişiler dahildir; ulusal/yerel devlet veya kamu bakanlıkları, kurum ve kuruluşları (ör. bir devlet bakanlığında memur, askeri personel veya polis) için çalışanlar; kamu görevi icra edenler; devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen teşebbüslerde çalışanlar (ör. devlete ait tütün şirketi); uluslararası kamu kuruluşları çalışanları; siyasi parti yetkilileri; memuriyet adayları; kraliyet ailesinin herhangi bir üyesi; sulh hakimi ve hakimler.

Söz konusu kişilerin siyasetçi veya üst düzey karar mercii olması şart değildir. Nitekim bu kişilerin BAT faaliyetleri üzerinde bireysel veya kolektif etkisi olabilecek bir görevi icra etmesi gerekmektedir (bu şekilde örneğin doğal olarak devlet tarafından istihdam edilmiş öğretmen, gardiyan, itfaiyeci veya hemşire bu kapsamdan muaf tutulacaktır). Eğer bir kişinin devlet memuriyeti hakkında şüpheniz varsa, lütfen yerel LEX Danışmanınıza müracaat edin.

Çalışmanız sırasında aşağıdaki durumlar sizin için geçerli olmamalıdır:
 • yakın akrabaların işe alımını, denetimini ve istihdamının şart ve koşullarını veya yakın akrabaların yönetimini etkileyebilecek yetki düzeyine sahip olmak
 • yakın akrabalarla herhangi bir iş bağlantısına sahip olmak (veya akrabalarınızın çalıştığı veya maddi finansal çıkara sahip olduğu herhangi bir işletme)

Aynı Grup şirketi veya iş biriminde iki yakın akraba arasında doğrudan veya dolaylı bir rapor hattı olması durumunda, yönetim her iki tarafın da bir diğeri üzerinde yönetsel bir etkiye sahip olmamasını sağlamakla yükümlüdür.

Finansal çıkarlar

Kendiniz ve evinizde yaşayan tüm yakın akrabalarınız adına aşağıdaki hususları bildirmelisiniz:
 • bir rakibe ait bütün finansal çıkarlar ve
 • eğer tedarikçi ve müşteri ile yapılan Grup anlaşmalarında herhangi bir iştirakiniz varsa veya bu anlaşmayı yapanları denetliyorsanız, bu müşteri veya tedarikçinin sahip olduğu tüm finansal çıkarlar
Halka açık yatırım fonları, endeksli yatırım fonları ve benzer birleştirilmiş yatırımlar gibi üzerinde söz sahibi olmadığınız yatırımları bildirmek zorunda değilsiniz.

'Maddi finansal çıkar', karar verme şeklinizi etkileyecek, Grup şirketi nezdinde mevcut veya muhtemel finansal çıkarların tamamına karşılık gelir.

Aşağıdaki taraflarla finansal çıkarlarınızın bulunmaması gerekmektedir:

 • eğer tedarikçi ve müşteri ile yapılan Grup anlaşmalarında herhangi bir iştirakiniz varsa veya bu anlaşmayı yapanları denetliyorsanız, tedarikçi veya müşteri
 • Grubun çıkarları aleyhinde faaliyet gösteren Grubun herhangi bir rakibi veya herhangi bir işletme

Gruba katılmadan önce edindiyseniz, tayininizden önce istihdam eden şirketimize yazılı olarak bildirdiyseniz ve istihdam eden şirketiniz buna itiraz etmiyorsa rakip firmada bulunan maddi finansal çıkarınıza izin verilebilir. Söz konusu çıkar bir Grup şirketi yöneticisinin daha önceden tasarrufunda bulunuyorsa, şirket yönetim kuruluna bildirilmeli ve bir sonraki toplantıda tutanağa geçirilmelidir.

Eğer bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa, daha fazla bilgi için yerel LEX Danışmanınıza başvurun.

Dış istihdam

Öncelikle niyetinizi bildirmeden ve hat yönetiminden onay almadan, bir üçüncü taraf için veya adına çalışamazsınız. Eğer tam zamanlı çalışıyorsanız; bu iş fazla vaktinizi almamalı, mesai saatleri dahilinde çalışılacak şekilde anlaşma yapılmamalı, performansınızı etkilememeli veya Grup Şirketi içindeki görev ve sorumluluklarınıza hiçbir şekilde mani olmamalıdır.  Örneğin aşağıdaki koşulları içeren bazı durumlarda çalışmaya kesinlikle izin verilemez:
 • bir Grup şirketi rakibi ile
 • işiniz dahilinde çalıştığınız bir müşteri veya tedarikçi ile

'Üçüncü taraf için veya adına çalışmak', yönetici veya danışman olmak veya Grup dışındaki herhangi bir kuruluşa (hayır kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil) herhangi bir şekilde hizmet vermek ikinci bir işte çalışmaya karşılık gelir. Grup içindeki görev ve sorumluluklarınıza mani olmadığı sürece, boş vakitlerinizde gerçekleştireceğiniz ücretsiz gönüllülük esaslı çalışma bu tanıma dahil değildir.

Kurumsal fırsat

Niyetinizi bildirmeden ve bölüm yöneticinizden yazılı onay almadan, konumunuz gereği edindiğiniz bilgileri hiçbir şekilde kullanmamalı veya kurumsal bir fırsat olarak kendi kazanç veya menfaatiniz için (veya yakınlarınız için) bunu bir fırsat olarak değerlendirmemelisiniz.

'Kurumsal fırsat', Grup veya Grup şirketine usulen ait herhangi bir iş olanağına karşılık gelir.

Herhangi bir kamu şirketindeki teminat bedeliyle ilgili ‘iç bilgilere’ erişiminiz varsa, bu konuya özellikle dikkat edilmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. ‘İçsel bilginin suistimali ve piyasa bozucu eylemler’.

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()