Close
 
 

Ochrona konkurencji i przepisy antymonopolowe

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Wierzymy w wolną konkurencję. Spółki należące do Grupy muszą konkurować w sposób sprawiedliwy i etyczny, zgodnie z przepisami dotyczącymi konkurencji („dotyczącymi przeciwdziałania praktykom monopolistycznym” lub „antymonopolowym”)

Jak przepisy dotyczące konkurencji wpływają na naszą działalność gospodarczą

Przepisy dotyczące konkurencji mają wpływ na prawie wszystkie aspekty naszej działalności, w tym na sprzedaż i ekspozycję, relacje z dostawcami, dystrybutorami, klientami i konkurentami, negocjacje i sporządzanie umów, a także podejmowanie decyzji dotyczących strategii cenowej i warunków handlowych.

Przepisy te są powiązane z warunkami rynkowymi, co będzie miało wpływ na sposób podejścia do kwestii konkurencji, takich jak:
 

  • koncentracja rynku,
  • homogeniczność produktu i zróżnicowanie marki czy też regulacja, w tym ograniczenia reklamowe, zakazy ekspozycji i zakazy palenia w miejscach publicznych.

Zobowiązanie do uczciwej konkurencji

Zobowiązujemy się do ostrej konkurencji i przestrzegania przepisów dotyczących konkurencji w każdym kraju i obszarze gospodarczym, w którym prowadzimy działalność.

W wielu krajach obowiązują przepisy zakazujące zachowań antykonkurencyjnych. Są one złożone i różnią się w zależności od kraju lub obszaru gospodarczego, ale ich nieprzestrzeganie może mieć poważne konsekwencje.

Zachowanie równoległe

Zachowanie równoległe do zachowań naszych konkurentów nie jest z założenia antykonkurencyjne, ale nie wolno wchodzić w zmowę z konkurentami w celu:
  • ustalania cen lub jakiegokolwiek elementu lub aspektu dotyczącego cen (w tym rabatów, zniżek, dopłat, metod ustalania cen, warunków lub terminów płatności, poziomu lub procentu zmiany cen),
  • ustalania innych warunków i zasad,
  • dzielenia lub przydzielania rynków, klientów bądź terytoriów,
  • ograniczania produkcji lub zdolności produkcyjnej,
  • wpłynięcia na wynik procedury przetargowej,
  • uzgodnienia zbiorowej odmowy współpracy z niektórymi stronami.

„Umowa” w tym znaczeniu obejmuje pisemną lub ustną umowę, porozumienie lub praktykę, niewiążące porozumienie lub działanie podjęte na podstawie wspólnego porozumienia lub pośrednią umowę wynegocjowaną przez stronę trzecią, taką jak stowarzyszenie handlowe, klient lub dostawca.

Obejmuje to również sytuacje, w których konkurenci dzielą się (bezpośrednio lub pośrednio) informacjami w celu ograniczenia konkurencji. Na przykład konkurenci mogą informować się wzajemnie o przyszłych podwyżkach cen, aby mogli koordynować swoją politykę cenową (tzw. „uzgodniona praktyka”).

Spotkanie z konkurentami

Każde spotkanie lub bezpośrednią rozmowę z konkurentami należy traktować z najwyższą ostrożnością. Mamy obowiązek prowadzić dokładną dokumentację dotyczącą tych spotkań i przerwać je, jeśli są lub mogą być postrzegane jako antykonkurencyjne.

Nie wszystkie ustalenia z konkurentami są problematyczne. Dozwolone kontakty mogą mieć miejsce w kontekście stowarzyszeń handlowych, pewnej ograniczonej wymiany informacji oraz wspólnych inicjatyw w zakresie zaangażowania regulacyjnego lub rzecznictwa publicznego.

Informacje o konkurentach

Informacje o konkurentach można zbierać wyłącznie za pomocą prawnie dozwolonych i zgodnie z przepisami dotyczącymi konkurencji.

Uzyskiwanie informacji o konkurentach bezpośrednio od konkurentów nigdy nie jest uzasadnione, z wyjątkiem bardzo ograniczonych i wyjątkowych okoliczności.
 

Uzyskiwanie informacji o konkurentach od stron trzecich (w tym klientów, konsultantów, analityków i stowarzyszeń handlowych) często wiąże się ze złożonymi lokalnymi problemami prawnymi i powinno być podejmowane wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich porad.

Pozycja dominująca

W przypadku gdy spółka należąca do Grupy ma „mocną pozycję rynkową”, jej szczególnym obowiązkiem jest zazwyczaj ochrona konkurencji i nienadużywanie swojej pozycji.

Pojęcia „dominacji”, „mocnej pozycji rynkowej” i „nadużywania” różnią się znacznie w zależności od kraju.

W przypadku gdy spółka należąca do Grupy jest uznawana za podmiot dominujący na swoim rynku lokalnym, a zwykle ograniczoną zdolność do angażowania się w praktyki takie jak umowy o wyłączności, rabaty lojalnościowe, dyskryminacja pomiędzy równorzędnymi klientami, stosowanie zbyt wysokich lub niskich (poniżej kosztów) cen lub wiązanie lub łączenie różnych produktów.

Utrzymanie cen odsprzedaży

Niektóre ograniczenia między stronami na różnych poziomach łańcucha dostaw, takie jak przepisy dotyczące utrzymania cen odsprzedaży między dostawcą a dystrybutorem lub odsprzedawcą, mogą być niezgodne z prawem.

Ograniczenia dotyczące możliwości naszych klientów do odsprzedaży na terytoriach lub określonym grupom klientów mogą stanowić poważny problem dotyczący konkurencji w niektórych krajach.

Utrzymanie cen odsprzedaży ma miejsce, gdy dostawca próbuje kontrolować lub wypływać bądź faktycznie kontroluje lub wpływa (w tym pośrednio, poprzez groźby i/lub zachęty) na ceny, po których jego klienci odsprzedają swoje produkty.

Zasady dotyczące utrzymania cen odsprzedaży i ograniczeń w zakresie odsprzedaży różnią się na całym świecie. Jeśli jest to istotne z punktu widzenia pełnionej funkcji, pracownik ma obowiązek znać przepisy obowiązujące w krajach, za które jest

Fuzje i przejęcia

W przypadku gdy spółki należące do Grupy uczestniczą w fuzjach i przejęciach, obowiązkowe zgłoszenia mogą być dokonywane w jednym lub kilku krajach.

Obowiązki sprawozdawcze różnią się w zależności od kraju, ale powinny zostać zawsze sprawdzone w kontekście fuzji, przejęć (aktywów lub udziałów) i wspólnych przedsięwzięć.

Uzyskanie specjalistycznej porady

Jeżeli jesteśmy zaangażowani w działalność gospodarczą, do której mogą mieć zastosowanie przepisy o ochronie konkurencji, mamy obowiązek
postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi danego regionu, obszaru lub rynku, które wpływają na Zasady Grupy, a także obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz konsultować się z lokalnym radcą z działu LEX.

Nie należy zakładać, że przepisy dotyczące konkurencji nie będą miały zastosowania tylko dlatego, że nie obowiązują lokalnie. Wiele krajów,w tym USA i UE, stosuje swoje przepisy dotyczące konkurencji eksterytorialnie (tam, gdzie dochodzi do działania i gdzie ma ono skutek).

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()