Close
 
 

Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Nielegalny handel przemycanymi lub podrobionymi produktami szkodzi naszej działalności. Mamy obowiązek zrobić wszystko, co w naszej mocy, by go powstrzymać.

Zakaz uczestnictwa w nielegalnym handlu naszymi produktami lub wspierania takiego handlu

Mamy obowiązek zapewnić, że:
  • nie angażujemy się świadomie w nielegalny handel produktami Grupy,
  • nasze praktyki biznesowe wspierają jedynie legalny handel produktami Grupy,
  • aktywnie współpracujemy z władzami przy dochodzeniach w sprawie nielegalnego handlu.

Nielegalny handel tytoniem ma negatywny wpływ na społeczeństwo. Pozbawia władze państwowe dochodów, zachęca do przestępczości, wprowadza konsumentów w błąd, sprawiając, że kupują produkty niskiej jakości, osłabia regulację legalnego handlu i utrudnia zapobieganie sprzedaży produktów nieletnim.

Negatywnie wpływa to również na naszą działalność, dewaluuje nasze marki oraz nasze inwestycje w lokalną działalność i dystrybucję.

Wysokie podatki akcyzowe, zróżnicowane stawki podatkowe, słabe kontrole graniczne i słabe egzekwowanie przepisów przyczyniają się do nielegalnego handlu. W pełni popieramy jednak władze państwowe i organy regulacyjne w dążeniu do wyeliminowania go we wszystkich jego formach.

Stosowanie mechanizmów kontroli przeciwdziałających nielegalnemu handlowi naszymi produktami

Mamy obowiązek posiadać mechanizmy kontroli przeciwdziałające kierowaniu naszych produktów do nielegalnych kanałów handlowych. Te mechanizmy kontroli powinny obejmować:
  • mechanizmy „znajomość klienta”, „znajomość dostawcy”, w tym mechanizmy określone w Procedurze zgodności łańcucha dostaw , ‘know your customer‘ and ‘know your supplier‘ including the Procedurze ABAC Strony Trzeciej  i inne istotne procedury,
  • mechanizmy mające na celu zapewnienie, że podaż na rynki odzwierciedla uzasadniony popyt, w tym mechanizmy określone w Procedurze zgodności łańcucha dostaw,
  • procedury badania, zawieszania i kończenia współpracy z klientami lub dostawcami podejrzanymi o udział w nielegalnym handlu.
 Ważne procedury to „znajomość klienta” i „znajomość dostawcy”, w tym Procedura ABAC Strony Trzeciej  oraz Procedura zgodności łańcucha dostaw  Są one niezbędne do zapewnienia że produkty Grupy są sprzedawane wyłącznie renomowanym klientom oraz wytwarzane przez renomowanych dostawców i w ilościach odzwierciedlających uzasadniony popyt.

Mamy obowiązek jasno przedstawiać klientom i dostawcom swoje stanowisko w sprawie nielegalnego handlu. Tam, gdzie to możliwe, powinniśmy dążyć do uzyskania praw umownych do zbadania, zawieszenia i zakończenia współpracy z nimi, jeśli uznamy, że wiedzą oni o lub wskutek nieostrożności zaangażowali się w nielegalny handel.
W przypadku podejrzenia, że produkty Grupy trafiły do nielegalnych kanałów handlowych, należy niezwłocznie poinformować o tym lokalnego radcę z działu LEX.

Monitorowanie i ocena nielegalnego handlu na naszych rynkach

Spółki należące do Grupy powinny mieć możliwość regularnego monitorowania nielegalnego handlu na swoich rynkach krajowych i oceny stopnia, w jakim produkty Grupy są sprzedawane niezgodnie z prawem lub kierowane na inne rynki.

Nasze procedury wymagają podjęcia konkretnych kroków w celu oceny poziomu i charakteru nielegalnego handlu na danym rynku oraz opracowania planów rozwiązania tego problemu.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()