Close
 
 

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i uchylaniu się od płacenia podatków

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Pranie brudnych pieniędzy polega na ukrywaniu lub przekształcaniu nielegalnych środków finansowych bądź majątku albo sprawieniu, by wyglądały one na legalne. Obejmuje to dysponowanie lub zajmowanie się dochodami z przestępstwa. Nie nam wolno w tym uczestniczyć.

Uchylanie się od płacenia podatków oznacza celowe lub nieuczciwe oszukiwanie urzędu skarbowego lub oszukańcze uchylanie się od płacenia podatków w dowolnej jurysdykcji.

Mamy obowiązek zachować czujność i zwracać uwagę na sytuacje, które powinny budzić podejrzenia, w tym:

 • płatności w walutach innych niż faktura lub w gotówce lub jej ekwiwalentach;
 • płatności z wielu źródeł opłacające jedną fakturę lub inne nietypowe metody płatności;
 • płatności na rachunek lub z rachunku, który nie jest rachunkiem zwykle stosowanym w relacjach biznesowych;
 • wnioski o nadpłaty lub zwroty po dokonaniu nadpłaty;
 • płatności dokonywane przez, poprzez lub na rzecz (lub wnioski o dostarczenie naszych produktów do) niepowiązanych stron trzecich lub spółek fasadowych/uśpionych;
 • płatności lub przesyłki dokonywane przez, za pośrednictwem lub na rzecz firm lub osób fizycznych mających siedzibę, zamieszkałych lub działających w krajach, które mają reputację „rajów podatkowych” lub na rachunki bankowe prowadzone w takich krajach;
 • żądania dostarczenia naszych produktów w nietypowe miejsce, przyjęcia nietypowej trasy wysyłki lub importu i eksportu tych samych produktów;
 • fałszywe zgłoszenia, takie jak podanie nieprawdziwych cen, błędny opis dostarczanych towarów lub świadczonych usług, podanie nieprawdziwych informacji o należnym podatku lub wysyłce oraz rozbieżności w dokumentach faktur;
 • brak udzielenia przez klientów i dostawców odpowiedzi na jakiekolwiek zadane pytania dotyczące należytej staranności, w tym wszelkie szczegóły dotyczące rejestracji podatkowej;
 • podejrzenie, że partnerzy handlowi są zaangażowani w działalność przestępczą, w tym w uchylanie się od płacenia podatków,
 • niezwykle złożone fuzje i przejęcia lub inne struktury transakcyjne bez jasnego uzasadnienia handlowego lub wyników zachowania należytej staranności w odniesieniu do fuzji i przejęć.

Zakaz postępowania z dochodami pochodzącymi z przestępstwa

Nie wolno:
 • angażować się w jakąkolwiek transakcję, o której wiemy lub co do której podejrzewamy, że wiąże się z dochodami z przestępstwa (w tym z uchylaniem się od płacenia podatków) ani
 • w inny sposób świadomie angażować się bezpośrednio lub pośrednio w działalność związaną z praniem brudnych pieniędzy.
Mamy również zadbać o to, by nasze działania nie naruszały przypadkowo przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy i przepisów podatkowych.

W większości jurysdykcji przestępstwem jest angażowanie się jakiejkolwiek osoby lub firmy w transakcje dotyczące aktywów, o których wiedzą, podejrzewają lub mają powody, by podejrzewać, że pochodzą z przestępstwa.

Naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przepisów podatkowych może skutkować zarówno odpowiedzialnością dla firmy, jak i osobistymi konsekwencjami dla osób fizycznych.

Odmowa przyjęcia dużych kwot gotówki

Mamy obowiązek odmówić przyjęcia – lub zgłosić – następujące kwoty gotówki.

Spółki należące do Grupy w UE nie mogą przyjmować płatności gotówkowych przekraczających 10 000 EUR (lub równowartość tej kwoty) w żadnej pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji.

Spółki należące do Grupy w USA (oraz spółki spoza USA, gdy uczestniczą w transakcji dotyczącej USA) nie mogą przyjmować płatności gotówkowych przekraczających 10 000 USD (lub równowartość tej kwoty) w żadnej pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji.

Spółki należące do Grupy spoza UE powinny również unikać przyjmowania znacznych płatności gotówkowych.

Minimalizacja ryzyka zaangażowania i zgłaszanie podejrzanych działań

Musimy mieć skuteczne procedury w zakresie:
 • minimalizowania ryzyka niezamierzonego udziału w transakcjach dotyczących dochodów z przestępstwa, w tym monitorowanie nielegalnych przepływów pieniężnych i innych sygnałów ostrzegawczych wskazujących na różne formy prania brudnych pieniędzy/finansowania terroryzmu,
 • wykrywania i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy przez pracowników, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, przedstawicieli, klientów i dostawców oraz zapobieganie temu zjawisku,
 • wspierania pracowników w identyfikowaniu sytuacji, które powinny budzić podejrzenia dotyczące prania brudnych pieniędzy,
 • składania właściwym organom wymaganych sprawozdań dotyczących obowiązków dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.
   

Spółki należące do Grupy muszą zapewnić, że ich procedury zatwierdzania klientów i dostawców („znajomość klienta”, „znajomość dostawcy”, w tym Procedura ABAC Strony Trzeciej  ) są odpowiednie, oparte na ryzyku i zapewniają, w miarę możliwości, że klienci i dostawcy nie są zaangażowani w żadną działalność przestępczą.

Powinniśmy niezwłocznie zgłosić podejrzaną transakcję lub działanie jakiegokolwiek klienta lub innej strony trzeciej dyrektorowi naczelnemu lub dyrektorowi funkcyjnemu oraz lokalnemu radcy z działu LEX.

Zakaz udziału w uchylaniu się od płacenia podatków lub ułatwiania uchylania się od płacenia podatków

Nie wolno:
 • uchylać się od płacenia podatków lub ułatwiać uchylania się od płacenia podatków innej osobie (w tym innej jednostce należącej do Grupy),
 • udzielać jakiekolwiek pomocy osobie, o której wiemy lub którą podejrzewamy, że bierze udział w uchylaniu się od płacenia podatków.
   
Mamy obowiązek:
 • znać i w pełni stosować wszystkie przepisy podatkowych w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność,
 • rozliczać i płacić wszystkie należne podatki.

Uchylanie się od płacenia podatków jest przestępstwem w przypadku każdej firmy lub osoby fizycznej.  Pieniądze, które nie zostały prawidłowo zapłacone w podatku, mogą stanowić dochody z przestępstwa.

Czasami istnieją dozwolone sposoby zmniejszenia przez podatników obciążeń podatkowych, które nie stanowią formy uchylania się od płacenia podatków. Ważne jest jednak rozróżnienie między dozwolonym planowaniem podatkowym a uchylaniem się od płacenia podatków, co czasami może być trudne.  W razie wątpliwości dotyczących różnicy między planowaniem podatkowym a uchylaniem się od płacenia podatków należy zwrócić się o poradę do swojego radcy z działu LEX.

Posiadanie mechanizmów kontroli w celu zapobiegania ułatwianiu uchylania się od płacenia podatków

Spółki należące do Grupy muszą stosować mechanizmy kontroli, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka możliwości ułatwiania przez naszych pracowników lub partnerów biznesowych innej osobie lub spółce uchylania się od płacenia podatków.  Te mechanizmy kontroli powinny obejmować:
 • przestrzeganie przepisów podatkowych i nieułatwianie stosowania klauzul dotyczących uchylania się od płacenia podatków w umowach ze stronami trzecimi, w stosownych przypadkach,
 • prowadzenie i zapewnianie odpowiednich szkoleń oraz wsparcia pracownikom, którzy zarządzają relacjami ze stronami trzecimi i/lub naszymi własnymi zobowiązaniami podatkowymi,
 • badanie, a w razie konieczności zawieszenie i/lub zakończenie współpracy z pracownikami i stronami trzecimi podejrzanymi o uchylanie się od płacenia podatków lub ułatwianie uchylania się od płacenia podatków.
   

W przypadku podejrzenia, że przedstawiciel, wykonawca, klient lub dostawca uchyla się od płacenia podatków lub ułatwia uchylanie się od płacenia podatków, należy niezwłocznie powiadomić lokalnego radcę z działu LEX.

Znajomość i przestrzeganie odpowiednich środków przeciwdziałania terroryzmowi oraz ich przestrzeganie

Mamy obowiązek zapewnić, że nie będziemy świadomie pomagać w finansowaniu lub w inny sposób wspierać działalności terrorystycznej, a nasza działalność nie będzie przypadkowo naruszać żadnych istotnych środków przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Wewnętrzne mechanizmy kontroli spółek należących do Grupy powinny obejmować kontrole mające na celu zapewnienie, że nie mają one do czynienia z żadnym podmiotem, organizacją lub osobą zakazaną przez władze państwowe lub organ międzynarodowy ze względu na znane lub podejrzewane powiązania terrorystyczne.

Grupy terrorystyczne mogą próbować wykorzystywać legalne przedsiębiorstwa, od punktów sprzedaży detalicznej po firmy zajmujących się dystrybucją lub usługami finansowymi, w celu finansowania swoich sieci lub przenoszenia nielegalnych środków finansowych w inny sposób. Współpracując z takimi firmami, organizacjami lub osobami fizycznymi ryzykujemy, że nieumyślnie naruszymy środki przeciwdziałające finansowaniu terroryzmu.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()