Close
 
 

Sankcje

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Zobowiązujemy się zapewnić, że nasza działalność jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi legalnymi systemami sankcji i że nie angażujemy się we współpracę z żadnymi stronami objętymi sankcjami

Sankcje obejmują zakazy lub ograniczenia dotyczące:

  • wywozu lub powrotnego wywozu do kraju objętego sankcjami,
  • przywozu z kraju, na który nałożono sankcje, lub obrotu mieniem pochodzącym z kraju, na który nałożono sankcje,
  • podróżowania do lub z kraju objętego sankcjami,
  • inwestycji i innych transakcji w kraju, na który nałożono sankcje, lub z udziałem wyznaczonych stron,
  • udostępniania środków finansowych lub zasobów wyznaczonym stronom,
  • przekazywania zastrzeżonego oprogramowania, danych technicznych lub technologii za pośrednictwem poczty elektronicznej, pobierania lub odwiedzania kraju objętego sankcjami,
  • wspierania działań o charakterze bojkotu.

Świadomość sankcji i ich przestrzeganie

Musimy być świadomi i w pełni stosować się do wszystkich zgodnych z prawem systemów sankcji mających wpływ na naszą działalność. Nie wolno nigdy:
  • dostarczać naszych produkty lub pozwalać, aby nasze produkty były dostarczane do dowolnej osoby,
  • kupować towarów od dowolnej osoby lub
  • w inny sposób mieć do czynienia z jakąkolwiek osobą lub mieniem
z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących sankcji, embarga handlowego, środków kontroli eksportu lub innych ograniczeń handlowych.

Sankcje mogą być nakładane przez poszczególne kraje lub organy ponadnarodowe, takie jak ONZ i UE.

Niektóre systemy sankcji mają zastosowanie zarówno do obywateli USA (niezależnie od tego, gdzie się znajdują), do stosowania waluty amerykańskiej w celu dokonywania płatności, jak i do wywozu/ponownego wywozu produktów pochodzących z USA oraz produktów z zawartością pochodzącą z USA (bez względu na to, czy podmiot zajmujący się tymi produktami jest obywatelem USA, czy też nie).

Naruszenie sankcji pociąga za sobą poważne kary, w tym grzywny, utratę pozwoleń na wywóz i pozbawienie wolności.

Minimalizacja ryzyka naruszenia

Wewnętrzne mechanizmy spółek należących do Grupy muszą minimalizować ryzyko naruszenia sankcji oraz zapewniać szkolenia i wsparcie, aby pracownicy rozumieli i skutecznie wdrażali te mechanizmy, szczególnie w przypadku gdy ich praca wiąże się z międzynarodowymi transferami finansowymi lub
transgranicznymi dostawami bądź zakupami produktów, technologii lub usług.

Sankcje nie wymierza się już tylko przeciwko krajom, w formie ograniczeń gospodarczych, handlowych lub dyplomatycznych. W coraz większym stopniu są one również kierowane przeciwko wyznaczonym osobom lub grupom oraz związanym z nimi firmom lub organizacjom.

Lista krajów i wyznaczonych osób objętych zakazami często się zmienia. Jeśli nasza praca obejmuje sprzedaż lub wysyłkę produktów, technologii lub usług za granicę, mamy obowiązek znać aktualne przepisy.

Mamy również obowiązek niezwłocznie powiadomić lokalnego radcę z działu LEX, jeżeli otrzymamy jakiekolwiek informacje dotyczące sankcji lub wnioski od organów urzędowych bądź partnerów biznesowych. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Procedura zgodności z sankcjami .

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()