Close
 
 

Nasz sposób pracy

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Standardy Postępowania w Biznesie to zbiór ogólnych zasad British American Tobacco, wyrażających wysokie standardy uczciwości, których wszyscy mamy obowiązek przestrzegać.

W tym dokumencie:

„Grupa” oznacza British American Tobacco p.l.c. i wszystkie jej spółki zależne.

„Spółka należąca do grupy” oznacza każdą spółkę należącą do Grupy British American Tobacco.

„Standardy” i „Standardy Postępowania w Biznesie” mogą oznaczać Standardy Grupy określone w niniejszym dokumencie i/lub Standardy przyjęte lokalnie przez spółkę Grupy.

„Pracownicy" obejmują, w przypadkach dopuszczonych przez kontekst, dyrektorów, członków kadry kierowniczej i stałych pracowników spółek Grupy.

Odniesienia do „przepisów ustawowych” obejmują wszystkie mające zastosowanie krajowe i międzynarodowe ustawy i przepisy wykonawcze.

„LEX” oznacza dział prawny i spraw zewnętrznych (Legal and External Affairs).

Lokalne wersje Standardów Postępowania w Biznesie

Każda spółka operacyjna w Grupie musi przyjąć Standardy Postępowania w Biznesie lub własne standardy, które je odzwierciedlają. Jeżeli spółka należąca do Grupy chce wdrożyć własną wersję Standardów Postępowania w Biznesie, muszą one być co najmniej równie rygorystyczne jak niniejsze Standardy Postępowania w Biznesie lub uzyskać przed ich przyjęciem zatwierdzenie Zespołu Liderów LEX Grupy. Jeśli Standardy Postępowania w Biznesie stoją w sprzeczności z miejscowymi przepisami, nadrzędne są przepisy miejscowe.

Nadrzędność Standardów Postępowania w Biznesie

W przypadku konfliktu lub niezgodności pomiędzy Standardami Postępowania w Biznesie (lub ich lokalną wersją, jeśli ma to zastosowanie) a jakimkolwiek innym dokumentem wydanym przez spółkę Grupy (w tym umowy o pracę), nadrzędne są warunki Standardów Postępowania w Biznesie (lub ich lokalnej wersji, jeśli ma to zastosowanie).

Zobowiązanie do uczciwości

Mamy obowiązek przestrzegać Standardów Postępowania w Biznesie (lub ich lokalnego odpowiednika) oraz wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do spółek Grupy, naszej działalności i do nas samych. Mamy obowiązek zawsze działać z zachowaniem wysokich standardów uczciwości.

Nasze działania muszą być zawsze zgodne z prawem. Uczciwość idzie o krok dalej. Wymóg uczciwości oznacza, że nasze działania, zachowanie i sposób prowadzenia działalności muszą być odpowiedzialne, rzetelne, szczere i niezawodne.

Wszyscy powinniśmy znać i rozumieć Standardy Postępowania w Biznesie lub ich lokalny odpowiednik oraz ich przestrzegać.

Standardy Postępowania w Biznesie obowiązują wszystkich pracowników BAT, jej spółek zależnych i przedsiębiorstw z kapitałem mieszanym, nad którymi BAT sprawuje kontrolę.  Wykonawcy, pracownicy, delegaci, stażyści, przedstawiciele i konsultanci współpracujący z naszą firmą proszeni są o postępowanie ze Standardami Postępowania w Biznesie i stosowanie podobnych standardów we własnej organizacji. Uzupełnieniem Standardów Postępowania w Biznesie jest Kodeks Postępowania Dostawcy BAT, określający minimalne standardy, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców.

Przykład ze strony liderów

Kreowanie wzorów przez liderów jest kluczowym elementem naszej strategii. Kierując innymi, musimy służyć przykładem, pokazując poprzez własne zachowanie, na czym polega postępowanie uczciwe i zgodne ze Standardami Postępowania w Biznesie.

Rola bezpośrednich przełożonych

Standardy Postępowania w Biznesie oraz nasze zasady i procedury obowiązują każdego pracownika, niezależnie od stanowiska i stażu pracy. Przełożeni są wzorem do naśladowania w zakresie przestrzegania Standardów Postępowania w Biznesie. Przełożeni mają obowiązek zadbać, aby wszyscy podwładni przeczytali Standardy Postępowania w Biznesie i otrzymali wytyczne, zasoby i szkolenia potrzebne do zrozumienia stawianych oczekiwań.

Oczekiwania wobec bezpośrednich przełożonych:
  • Znają wartości BAT i stają po słusznej stronie.
  • Zapewniają zespołowi szkolenie, aby członkowie zespołu wiedzieli, jak postępować uczciwie i rozpoznawali spójne zachowania.
  • Stanowią wzór do naśladowania w zakresie szacunku w miejscu pracy.
  • Wspierają środowisko, w którym można swobodnie zgłaszać wątpliwości bez obawy przed odwetem.
  • Zgłaszają wątpliwości, gdy jest to właściwe.

Bez wyjątków ikompromisów.

Żaden bezpośredni przełożony nie ma prawa nakazać ani zatwierdzić jakichkolwiek działań sprzecznych ze Standardami Postępowania w Biznesie lub z przepisami ustawowymi. W żadnym wypadku nie pozwolimy na naruszenie standardów w celu osiągnięcia określonych wyników. Sposób realizacji celów jest równie ważny jak sama ich realizacja.

W przypadku gdy przełożony nakazuje działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie Standardów Postępowania w Biznesie lub przepisów ustawowych, należy zgłosić to kierownictwu wyższego szczebla, lokalnemu radcy z działu LEX lub „wyznaczonemu członkowi kadry kierowniczej”. Jeśli rozmowa z osobą z firmy jest zbyt trudna, można zgłosić sprawę za pośrednictwem poufnej infolinii Speak Up.

Nasza własna ocena etyczna

Standardy Postępowania w Biznesie nie uwzględniają każdej sytuacji, z którą możemy się zetknąć w pracy. Należy przede wszystkim postępować właściwie według własnego osądu, a w razie wątpliwości – zadać sobie następujące pytania:
  • Czy działanie jest legalne?
  • Czy działanie jest zgodne z naszymi wewnętrznymi zasadami i wytycznymi, które mogą mieć zastosowanie w danej sytuacji?
  • Czy działanie wydaje się właściwe?
  • Czy potrafił(a)bym wyjaśnić swoje postępowanie zarządowi firmy, rodzinie i znajomym lub mediom?
  • Na kogo wpływa moje działanie i czy osoby te uznałyby je za uczciwe wobec nich?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „nie” lub „nie mam pewności”, nie kontynuuj działania; omów tę sprawę ze swoim bezpośrednim przełożonym, przedstawicielem kierownictwa wyższego szczebla bądź lokalnym radcą z działu LEX lub skontaktuj się z kierownikiem ds. zgodności pod adresem sobc@bat.com

Obowiązek zgłoszenia naruszenia

Mamy obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzeń dotyczących naruszenia Standardów Postępowania w Biznesie lub przepisów ustawowych. Powinniśmy również zgłaszać wszelkie takie zachowania stron trzecich współpracujących z Grupą.

Zapewniamy, że BAT nie będzie tolerować żadnych działań odwetowych wobec osób, które zgłaszają wątpliwości lub podejrzenia naruszenia Standardów Postępowania w Biznesie bądź działań niezgodnych z prawem.

Konsekwencje naruszenia

Postępowanie, które narusza Standardy Postępowania w Biznesie lub jest niezgodne z prawem, będzie przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, z uwzględnieniem rozwiązania stosunku pracy w przypadku szczególnie poważnych naruszeń.

Naruszenia Standardów Postępowania w Biznesie lub przepisów ustawowych mogą mieć poważne konsekwencje dla Grupy i osób dopuszczających się naruszeń. Jeżeli dane postępowanie mogło stanowić przestępstwo, sprawa może zostać zgłoszona władzom w celu przeprowadzenia dochodzenia i może skutkować wszczęciem postępowania karnego.

Coroczne potwierdzenie

Co roku wszyscy nasi pracownicy i podmioty gospodarcze muszą formalnie potwierdzić przestrzeganie Standardów Postępowania w Biznesie.

W przypadku osób fizycznych ma to formę corocznego podpisania Standardów Postępowania w Biznesie, czym potwierdzamy nasze zaangażowanie i przestrzeganie Standardów Postępowania w Biznesie oraz deklarujemy lub ponownie deklarujemy wszelkie osobiste konflikty interesów w trosce o przejrzystość.

W przypadku podmiotów gospodarczych odbywa się to w systemie Control Navigator, w którym podmioty potwierdzają, że ich obszar działalności lub rynek posiada odpowiednie procedury wspierające zgodność ze Standardami Postępowania w Biznesie.