Close
 
 

Lobbing i zaangażowanie

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

BAT zobowiązuje się do zapewniania przejrzystości swojej działalności. Jako firma odpowiedzialna, prowadzimy wszystkie działania angażujące zewnętrzne zainteresowane strony z zachowaniem przejrzystości, jawności i uczciwości. Mamy uzasadniony wkład w debatę dotyczącą polityki, która ma wpływ na naszą działalność, a nasi pracownicy są zobowiązani do angażowania się zgodnie z niniejszymi zasadami.

Grupa ma do odegrania uzasadnioną rolę

Partycypacja obywatelska jest podstawowym aspektem odpowiedzialnego biznesu i tworzenia polityki, a pracownicy BAT będą uczestniczyć w procesie tworzenia polityki w sposób przejrzysty i jawny, zgodnie ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi rynków, na których działają, w tym wszystkimi wymogami dotyczącymi ewidencjonowania lobbingu i sprawozdawczości.

Współpraca z politykami, decydentami politycznymi i organami regulacyjnymi, prowadzona w sposób przejrzysty i z dużym szacunkiem dla dokładności, pozwala na wykorzystanie najlepszych informacji jako podstawy do podejmowania decyzji politycznych.

Przejrzystość i wysokie standardy zawodowe

W przypadku współpracy z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, spółki należące do Grupy i pracownicy Grupy muszą zagwarantować, że:
  • uczestniczą w procesie tworzenia polityki w sposób otwarty i przejrzysty, zgodnie ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi rynków, na których prowadzimy działalność;
  • zawsze podają swoje imię i nazwisko i fakt przynależności do firmy;
  • nie oferują bezpośrednio ani pośrednio, jak również nie przekazują żadnych płatności, prezentów ani innych korzyści, aby w niewłaściwy sposób wpłynąć na jakąkolwiek decyzję jakiejkolwiek osoby z zamiarem osiągnięcia korzyści dla Grupy lub jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy;
  • nie proszą o informacje poufne należące do innej osoby ani nie uzyskują ich umyślnie od żadnej osoby, ani też nie uzyskują informacji w nieuczciwy sposób;
  • nie nakłaniają żadnej osoby do naruszenia obowiązku zachowania poufności;
  • oferują konstruktywne rozwiązania, które najlepiej spełnią cele regulacji, jednocześnie minimalizując wszelkie negatywne, niezamierzone konsekwencje.

Dokładna, oparta na dowodach komunikacja

Prowadząc zewnętrzne działania angażujące, pracownicy mają obowiązek dokładać starań, aby:
  • dzielić się dokładnymi, kompletnymi i opartymi na dowodach informacjami z organami regulacyjnymi, politykami i decydentami politycznymi w celu jak najlepszego informowania procesu decyzyjnego.

Strony trzecie

BAT wspiera strony trzecie w kwestiach politycznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.  W takich przypadkach spółki należące do Grupy i pracownicy Grupy muszą zapewnić, że:
  • publicznie zaznaczają wsparcie organizacji zewnętrznych, z zastrzeżeniem wymogów poufności handlowej i przepisów o ochronie danych;
  • nigdy nie proszą stron trzecich o działanie w sposób sprzeczny z zasadami lobbingu i zaangażowania;
  • wymagają od wszystkich stron trzecich przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych rynków, na których prowadzą działalność, regulujących ewidencjonowanie lobbingu i wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Wsparcie finansowe dla urzędników publicznych w zakresie podróży służbowych

Zakazuje się udzielania urzędnikom publicznym wsparcia finansowego w zakresie podróży i/lub zakwaterowania (np. płacenia za ich podróż/zakwaterowanie w celu wzięcia udziału w wydarzeniu lub spotkaniu biznesowym). Jeżeli wystąpią wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają zmianę tej zasady, musi ona zostać zatwierdzona przez dyrektora Grupy ds. władz państwowych oraz dyrektora Grupy ds. postępowania w biznesie i zgodności z przepisami, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zasad zaangażowania.

Definicję „urzędników publicznych” można znaleźć w Zasadach dotyczących konfliktów interesów

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()