Close
 
 

Darowizny pieniężne na cele polityczne

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

W przypadku gdy miejscowe przepisy ustawowe wyraźnie zezwalają na przekazywanie darowizn pieniężnych na cele polityczne i jest to ogólnie przyjęte jako część lokalnej praktyki biznesowej, muszą one być przekazywane wyłącznie w ścisłej zgodności z przepisami ustawowymi i niniejszymi zasadami (lub ich lokalnym odpowiednikiem).

Przekazywanie darowizn pieniężnych z właściwych powodów

W przypadku gdy miejscowe przepisy ustawowe wyraźnie na to zezwalają, spółki należące do Grupy mogą przekazywać darowizny pieniężne na rzecz partii politycznych i organizacji politycznych oraz na rzecz kampanii kandydatów na wybierany urząd (przekazywanie darowizn pieniężnych przez firmy na rzecz kandydatów na urzędy federalne w USA jest surowo zabronione), pod warunkiem że takie płatności nie są:
  • przekazywane w celu osiągnięcia jakiejkolwiek niewłaściwej korzyści biznesowej lub innej, ani w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na jakąkolwiek decyzję urzędnika publicznego, aby uzyskać korzyść dla którejkolwiek ze spółek należących do Grupy,
  • nie są przekazywane w celu zapewnienia osobistej korzyści odbiorcy lub jego rodzinie, znajomym lub współpracownikom.

(Definicję „urzędników publicznych” można znaleźć w Zasadach dotyczących konfliktów interesów)

Niedozwolone jest, aby spółka należąca do Grupy przekazała darowiznę pieniężną na cele polityczne, jeżeli ma ona na celu wywarcie wpływu na urzędnika publicznego, aby działał lub głosował w określony sposób bądź też ma w inny sposób pomagać w uzyskaniu korzystnej dla spółki lub Grupy decyzji urzędnika publicznego.

Zatwierdzając darowizny pieniężne na cele polityczne, zarządy spółek należących do Grupy powinny rozważyć, czy spełnione zostały następujące wymogi.

Ścisłe wymogi dotyczące zezwoleń

Wszystkie darowizny pieniężne na cele polityczne muszą być:
  • wyraźnie dozwolone przez miejscowe przepisy ustawowe, co zostało potwierdzone przez zewnętrzne doradztwo prawne,
  • uprzednio zgłoszone właściwemu dyrektorowi regionalnemu LEX lub jego odpowiednikowi (z zastrzeżeniem wszelkich mających zastosowanie przepisów regulujących obywatelstwo osób, którym zezwolono na udział w takiej działalności),
  • zatwierdzone z wyprzedzeniem przez zarząd właściwej spółki należącej do Grupy,
  • w pełni ewidencjonowane w księgach rachunkowych firmy,
  • jeżeli jest to wymagane, umieszczone w ewidencji publicznej.

W przypadku propozycji przekazania darowizny pieniężnej na rzecz jakiejkolwiek organizacji w Unii Europejskiej lub USA zaangażowanej w działalność polityczną (zwłaszcza jeśli pochodzi ona od spółki należącej do Grupy spoza tej jurysdykcji) należy przestrzegać ścisłych procedur. Wynika to z przepisów mających skutek eksterytorialny i bardzo szerokiej definicji „organizacji politycznej”. Zakaz przekazywania darowizn pieniężnych z zagranicy obowiązujący w USA jest szczególnie surowy i należy go ściśle przestrzegać.

Spółki należące do Grupy w UE muszą uzyskać uprzednią pisemną zgodę dyrektora działu prawnego i spraw zewnętrznych, która to zgoda, jeśli zostanie udzielona, może podlegać określonym warunkom.

Osobista działalność polityczna

Jako osoby fizyczne mamy prawo uczestniczyć w procesie politycznym. Jako pracownicy, jeśli
podejmujemy jakąkolwiek osobistą aktywność polityczną, musimy:
  • czynić to w swoim czasie, korzystając z własnych zasobów,
  • zminimalizować możliwość błędnej interpretacji naszych poglądów i działań jako poglądów i działań jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy,
  • dbać o to, aby nasze działania nie były sprzeczne z naszymi obowiązkami wobec Grupy.

Jeśli planujemy ubiegać się o urząd publiczny lub go przyjąć, powinniśmy z wyprzedzeniem powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, omówić z nim, czy oficjalne obowiązki mogą mieć wpływ na naszą pracę oraz współpracować w celu zminimalizowania takiego wpływu.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()