Close
 
 

Wykorzystywanie informacji wewnętrznych i nadużycia rynkowe

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Zobowiązujemy się wspierać uczciwe i jawne rynki papierów wartościowych na całym świecie. Pracownikom nie wolno dokonywać transakcji na podstawie informacji wewnętrznych ani angażować się w jakąkolwiek formę nadużyć rynkowych.

„Informacje wewnętrzne” to informacje o ściśle określonym charakterze, które:

  • nie są ogólnie dostępne,
  • odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do spółki notowanej publicznie lub do jej akcji bądź innych papierów wartościowych, 
  • miałyby, jeżeli byłyby ogólnie dostępne, prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę akcji lub innych papierów wartościowych tej spółki, lub powiązanych inwestycji.

Nadużycia rynkowe

Nie wolno dopuszczać się żadnych form nadużyć rynkowych, do których należy:
  • niewłaściwe ujawnienie informacji wewnętrznych,
  • obrót papierami wartościowymi na podstawie informacji wewnętrznych,
  • niewłaściwe wykorzystanie informacji wewnętrznych,
  • angażowanie się w manipulacje rynkowe.

„Nadużycia rynkowe” oznaczają zachowanie, które szkodzi uczciwości rynków finansowych oraz zaufaniu publicznemu do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. Nadużycia rynkowe i wykorzystywanie informacji wewnętrznych (popełnianie ich lub zachęcanie do nich innych osób) są niezgodne z prawem w większości krajów.

Więcej informacji na temat zachowań, które mogą stanowić nadużycia rynkowe lub wykorzystywanie informacji wewnętrznych w Wielkiej Brytanii, można znaleźć w Kodeksie dotyczącym obrotu papierami wartościowymi .

Postępowanie z informacjami wewnętrznymi

Jeżeli posiadamy lub otrzymujemy informacje, które mogą być informacjami wewnętrznymi dotyczącymi którejkolwiek z publicznych spółek należących do Grupy, musimy je niezwłocznie ujawnić dyrektorowi naczelnemu, dyrektorowi funkcyjnemu lub (jeżeli informacje dotyczą konkretnego projektu) liderowi projektu. W przeciwnym razie nie wolno ujawniać tych informacji bez specjalnego upoważnienia, a i wówczas wolno je ujawniać jedynie:
  • pracownikom, którzy potrzebują tych informacji w celu pełnienia obowiązków agenta lub przedstawiciela spółki należącej do Grupy,
  • pracownikom, którzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności i potrzebują tych informacji w celu wykonania prac w imieniu Grupy.

Należy zachować ostrożność w postępowaniu z informacjami wewnętrznymi, ponieważ ich niewłaściwe wykorzystanie może skutkować sankcjami cywilnymi lub karnymi dla spółek należących do Grupy i osób fizycznych, które dopuszczą się takiego niewłaściwego wykorzystania.

W razie wątpliwości, czy posiadamy informacje wewnętrzne, należy skontaktować się z sekretarzem spółki British American Tobacco p.l.c. lub z daną spółką.

Odpowiedzialny obrót akcjami

Nie wolno uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi żadnej spółki notowanej na giełdzie (zarówno należącej do Grupy, jak i spoza Grupy) ani zachęcać innych osób do takiego obrotu, posiadając jednocześnie informacje wewnętrzne dotyczące tej spółki.

Osoby zamierzające uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy notowanej na giełdzie, które okresowo mają dostęp do informacji wewnętrznych dotyczących tej spółki, mają obowiązek przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących obrotu akcjami oraz, jeżeli ma to zastosowanie, wszelkich wydanych przez tę spółkę Kodeksów dotyczących obrotu akcjami.

„Papiery wartościowe” obejmują akcje (w tym amerykańskie kwity depozytowe), opcje, kontrakty terminowe i wszelkie inne rodzaje kontraktów pochodnych, długi, jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (np. fundusze), kontrakty finansowe na różnice kursowe, obligacje, weksle lub wszelkie inne inwestycje, których wartość określa cena takich papierów wartościowych.

„Obrót” jest szeroko zdefiniowany i obejmuje sprzedaż, zakup lub przekazanie (w tym w formie prezentu), jak również spread bets, kontrakty na różnice kursowe lub inne instrumenty pochodne dotyczące papierów wartościowych, bezpośrednio lub pośrednio, czy to we własnym imieniu, czy też w imieniu innej osoby.

Nasz Kodeks dotyczący obrotu akcjami określa zasady mające zastosowanie do osób mających dostęp do informacji wewnętrznych dotyczących British American Tobacco, w odniesieniu do których istnieją dodatkowe ograniczenia dotyczące obrotu papierami wartościowymi British American Tobacco p.l.c. Jesteśmy prawnie zobowiązani do prowadzenia listy wszystkich osób mających dostęp do informacji wewnętrznych, które zostaną indywidualnie powiadomione o swoim statusie.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()