Close
 
 

Rzetelna rachunkowość i ewidencja księgowa

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Uczciwe, dokładne oraz obiektywne ewidencjonowanie i raportowanie informacji finansowych i niefinansowych ma zasadnicze znaczenie dla reputacji Grupy, jej zdolności do wypełniania obowiązków prawnych, podatkowych, audytowych i regulacyjnych oraz wspierania decyzji i działań biznesowych podejmowanych przez spółki należące do Grupy.

Dokładne informacje i dane

Wszystkie dane, które tworzymy, niezależnie od tego, czy są to dane finansowe czy też niefinansowe, muszą dokładnie odzwierciedlać zaistniałe transakcje i zdarzenia.

Mamy obowiązek przestrzegać przepisów ustawowych, zewnętrznych wymogów rachunkowości oraz procedur Grupy w zakresie sprawozdawczości finansowej i innych informacji biznesowych.

Dotyczy to zarówno danych w formie papierowej lub elektronicznej, jak i innych nośników.

Nieprowadzenie dokładnej dokumentacji jest sprzeczne z zasadami Grupy i może być również niezgodne z prawem.

Nigdy nie ma żadnego uzasadnienia dla fałszowania ewidencji lub przeinaczania faktów. Takie postępowanie może stanowić oszustwo i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Zarządzanie dokumentacją

Spółki należące do Grupy muszą przyjąć zasady i procedury zarządzania dokumentacją odzwierciedlające
zasady zarządzania dokumentacją obowiązujące w Grupie.

Mamy obowiązek zarządzać całą naszą krytyczną dokumentacją biznesową zgodnie z tymi zasadami i procedurami i nigdy nie możemy zmieniać ani niszczyć dokumentacji firmy, chyba że jest to dozwolone.

Powinniśmy znać zasady i procedury zarządzania dokumentacją, które mają do nas zastosowanie.

Przestrzeganie standardów rachunkowości

Dane finansowe (np. księgi, ewidencje i rachunki) muszą być zgodne zarówno z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, jak i z zasadami i procedurami rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązującymi
w Grupie.

Dane finansowe spółek należących do Grupy muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w kraju ich siedziby.

W przypadku sprawozdawczości Grupy dane muszą być zgodne z zasadami i procedurami rachunkowości Grupy (IFRS).

Współpraca z audytorami zewnętrznymi

Mamy obowiązek w pełni współpracować z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi Grupy i zapewnić, że wszystkie posiadane przez nich informacje istotne dla audytu każdej spółki należącej do Grupy (informacje istotne dla audytu) są udostępniane audytorom zewnętrznym tej spółki.

Nasz obowiązek pełnej współpracy z audytorami zewnętrznymi podlega ograniczeniom prawnym, np. w przypadku dokumentów prawnie uprzywilejowanych.

We wszystkich innych przypadkach powinniśmy niezwłocznie reagować na wszelkie prośby zewnętrznych audytorów i zapewnić im pełny i nieograniczony dostęp do odpowiednich pracowników i dokumentów.

W żadnym wypadku nie powinniśmy przekazywać informacji audytorom zewnętrznym lub wewnętrznym, o których wiemy (lub powinniśmy z uzasadnionych powodów wiedzieć), że są mylące, niekompletne lub niedokładne.

Dokumentowanie transakcji

Wszystkie transakcje i umowy muszą zostać odpowiednio zatwierdzone na wszystkich poziomach i dokładnie oraz
w pełni udokumentowane.

Wszystkie umowy zawarte przez spółki należące do Grupy, zarówno z inną spółką Grupy, jak i ze stroną trzecią, muszą być udokumentowane na piśmie.

Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie, wynegocjowanie lub zatwierdzenie jakiejkolwiek umowy w imieniu spółki należącej Grupy, mamy obowiązek upewnić się, że została ona zatwierdzona, podpisana i udokumentowana zgodnie z odpowiednimi zasadami i procedurami zatwierdzania umów.

Wszystkie dokumenty przygotowywane przez spółkę należącą do Grupy w związku ze sprzedażą jej produktów, czy to na rynek krajowy, czy na eksport, muszą być dokładne, kompletne i dawać właściwy obraz transakcji.

Cała dokumentacja musi być przechowywana (wraz z odpowiednią korespondencją), jeżeli jest to wymagane do celów ewentualnej kontroli przez organy podatkowe, celne lub inne władze.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()