Close
 
 

Ochrona majątku organizacji

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę i właściwe wykorzystanie powierzonego nam majątku Grupy.

Działanie w najlepszym interesie naszej organizacji

Mamy obowiązek zadbać, aby majątek Grupy nie został uszkodzony, niewłaściwie wykorzystany, przywłaszczony lub zmarnowany oraz zgłosić jego nadużycie lub przywłaszczenie przez inne osoby.

Majątek Grupy obejmuje własność fizyczną i intelektualną, środki finansowe, czas, informacje zastrzeżone, możliwości dla firmy, sprzęt i obiekty.

Ochrona przed kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem środków finansowych

Mamy obowiązek chronić środki finansowe Grupy i zabezpieczyć je przed nadużyciami, oszustwami i kradzieżą. Nasze roszczenia dotyczące wydatków, bonów, rachunków i faktur muszą być dokładne i terminowo składane.

„Środki finansowe Grupy” oznaczają środki pieniężne lub ich ekwiwalenty stanowiące własność spółki należącej do Grupy, w tym środki wypłacone nam zaliczkowo oraz pozostające w naszej dyspozycji firmowe karty kredytowe.

Oszustwa lub kradzieże dokonywane przez pracowników mogą skutkować ich zwolnieniem i wszczęciem postępowania karnego.

Poświęcanie wystarczającej ilości czasu na pracę

Od wszystkich pracowników oczekuje się, że poświęcą wystarczająco dużo czasu na wypełnianie swoich obowiązków.

W pracy oczekuje się pełnego zaangażowania i niepodejmowania działań osobistych wykraczających poza skromny poziom, który nie koliduje z wykonywaną pracą..

Ochrona marek i innowacji firmy

Mamy obowiązek chronić wszelką własność intelektualną należącą do Grupy.

Własność intelektualna obejmuje patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów i inne informacje zastrzeżone.

Zabezpieczenie dostępu do majątku organizacji

Mamy obowiązek chronić informacje, które mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do majątku Grupy.

Należy zawsze dbać o bezpieczeństwo wszelkich informacji wykorzystywanych do uzyskania dostępu do majątku i sieci firmy, w tym kart dostępu do budynków, identyfikatorów, haseł i kodów.

Poszanowanie majątku stron trzecich

Nie wolno nigdy świadomie:
 • uszkadzać, niewłaściwe używać lub przywłaszczać sobie majątku stron trzecich,
 • naruszać ważnych patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej stron trzecich,
 • podejmować niedozwolonych działań niekorzystnie wpływających na wydajność
 • systemów lub zasobów stron trzecich.

Powinniśmy okazywać taki sam szacunek dla własności fizycznej i intelektualnej stron trzecich, jakiego oczekujemy od nich w odniesieniu do majątku Grupy.

Używanie sprzętu firmowego

Nie wolno wykorzystywać firmowego sprzętu lub obiektów firmy do wykonywania osobistych czynności poza określonymi poniżej i zgodnymi z zasadami firmy.

Ograniczone, okazjonalne lub przypadkowe użycie sprzętu i systemów firmy wydanych lub udostępnionych pracownikowi jest dozwolone, pod warunkiem że:

 • jest uzasadnione i nie koliduje z prawidłowym wykonywaniem pracy,
 • nie ma negatywnego wpływu na działanie systemów firmy,
 • nie ma niezgodnego z prawem lub niewłaściwego celu.

Rozsądne i krótkie korzystanie z telefonu, poczty elektronicznej i Internetu jest dozwolone. Niewłaściwe wykorzystanie obejmuje:

 • komunikację o charakterze obraźliwym, zniesławiającym, seksistowskim, rasistowskim, obscenicznym, wulgarnym lub w inny sposób uwłaczającym,
 • niewłaściwe rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi, licencjonowanych lub innych materiałów zastrzeżonych,
 • przekazywanie łańcuszków, reklam lub próśb (o ile nie zostało to zatwierdzone),
 • odwiedzanie nieodpowiednich stron internetowych.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()