Close
 
 

Prywatność danych, poufność i bezpieczeństwo informacji

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Bierzemy pod uwagę przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zachowujemy poufność wszystkich wrażliwych informacji handlowych, tajemnic handlowych i innych poufnych informacji dotyczących Grupy i jej działalności.

Prywatność danych

Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują daną osobę. Ponieważ jesteśmy firmą o globalnym zasięgu, posiadającą znaczną ilość informacji o osobach fizycznych, spółki należące do Grupy i ich pracownicy muszą zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz Zasadami Grupy dotyczącymi bezpieczeństwa danych.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych regulują postępowanie z danymi osobowymi i ich przetwarzanie oraz sposoby przekazywania tych danych pomiędzy firmami lub krajami. Dotyczą one wszystkich osób, w tym klientów, pracowników, wykonawców i pracowników dostawców lub innych stron trzecich, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności.

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na całym świecie. Prosimy o zapoznanie się z Zasadami Grupy dotyczącymi prywatności danych dostępnymi w systemie Interact. Zasady te mają na celu zapewnienie minimalnego globalnego standardu w zakresie ochrony danych osobowych. Należy mieć świadomość, że w niektórych jurysdykcjach pewne przepisy ustawowe mogą nakładać dodatkowe wymogi, a my będziemy postępować z danymi osobowymi zgodnie z wszystkimi takimi obowiązującymi przepisami.

Informacje poufne

Informacje poufne to wszelkie informacje lub wiedza, których ujawnienie stronom trzecim może zaszkodzić interesom Grupy, są to na przykład:
 • bazy danych dotyczące sprzedaży, marketingu i inne firmowe bazy danych,
 • strategie i plany cenowe oraz marketingowe,
 • poufne informacje o produktach i tajemnice handlowe,
 • dane dotyczące badań i dane techniczne,
 • materiały dotyczące opracowywania nowych produktów,
 • pomysły biznesowe, procesy, propozycje lub strategie biznesowe,
 • niepublikowane dane finansowe i wyniki finansowe,
 • plany firmowe,
 • dane osobowe i sprawy dotyczące pracowników,
 • oprogramowanie licencjonowane lub opracowywane przez spółkę należącą do Grupy.
   

Ujawnianie informacji poufnych

Nie wolno ujawniać informacji poufnych dotyczących spółki należącej do Grupy lub jej działalności
poza Grupą bez zezwolenia kierownictwa wyższego szczebla i wyłącznie:

 • agentom lub przedstawicielom spółki należącej do Grupy, którzy są zobowiązani do zachowania poufności i potrzebują tych informacji w celu prowadzenia prac w jej imieniu,
 • zgodnie z warunkami pisemnej umowy o zachowaniu poufności lub umowy o przedsięwzięciu,
 • na mocy zarządzenia właściwego organu sądowego, rządowego, regulacyjnego lub nadzorującego, po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody lokalnego radcy z działu LEX.

Jeżeli informacje poufne mają być przekazywane drogą elektroniczną, wówczas standardy techniczne i proceduralne należy uzgodnić z drugą stroną.

Należy być świadomym ryzyka niezamierzonego ujawnienia informacji poufnych poprzez rozmowy lub korzystanie z dokumentów w miejscach publicznych.

Dostęp do informacji poufnych i ich przechowywanie

Dostęp do informacji poufnych dotyczących spółki należącej do Grupy lub jej działalności powinien
być udzielany wyłącznie pracownikom, którzy tego potrzebują do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Nie wolno zabierać do domu żadnych poufnych informacji dotyczących spółki należącej do Grupy lub jej działalności bez podjęcia odpowiednich działań w celu zabezpieczenia tych informacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zasadach Grupy dotyczących bezpieczeństwa w systemie Interact.

Wykorzystanie informacji poufnych

Nie wolno wykorzystywać informacji poufnych dotyczących spółki należącej do Grupy lub jej działalności w celu osiągnięcia własnej korzyści finansowa lub korzyści finansowej dla znajomego lub krewnego

patrz Konflikty interesów

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku dostępu do „informacji wewnętrznych”, które są informacjami poufnymi, istotnymi z punktu widzenia ceny akcji i papierów wartościowych w spółkach publicznych. Więcej informacji znajduje się w części

Wykorzystywanie informacji wewnętrznych i nadużycia rynkowe

Informacje dotyczące stron trzecich

Nie wolno zabiegać o poufne informacje należące do innej osoby ani celowo ich uzyskiwać od jakiejkolwiek strony.

Jeżeli nieumyślnie otrzymamy informacje, co do których podejrzewamy, że mogą to być informacje poufne należące do innej strony, powinniśmy niezwłocznie powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego i lokalnego radcę z działu LEX.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()