Close
 
 

Szacunek w miejscu pracy

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Mamy obowiązek traktować wszystkich współpracowników i partnerów biznesowych w sposób tolerancyjny, z godnością i szacunkiem.

Nasze przekonania

Żywimy przekonanie, że należy przestrzegać podstawowych praw pracowniczych, w tym wolności zrzeszania się, eliminacji wszelkich form pracy przymusowej, skutecznego zniesienia pracy dzieci oraz eliminacji dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i pracy zawodowej.

Odzwierciedleniem tego przekonania jest nasze poparcie dla Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy.

Przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawa pracy, kodeksów i przepisów wykonawczych.

Promowanie równości i różnorodności

Dążymy do zapewnienia równych szans wszystkim naszym pracownikom oraz do stworzenia integracyjnej siły roboczej poprzez promowanie równości zatrudnienia. Wykorzystujemy różnorodność do wzmocnienia naszej działalności. Szanujemy i cenimy wzajemne różnice i wartości, które czynią każdego z nas wyjątkowym.

Mamy obowiązek traktować współpracowników tak, jak sami chcemy być traktowani, oraz respektować ich cechy charakterystyczne i opinie.

Nie wolno pozwolić, aby rasa, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, klasa społeczna, religia, poglądy polityczne, zwyczaje związane z paleniem tytoniu lub jakiekolwiek inne cechy podlegające ochronie prawnej wpływały na nasz osąd w odniesieniu do rekrutacji, rozwoju, awansu lub przejścia na emeryturę jakiegokolwiek pracownika.

Odzwierciedleniem tego przekonania jest nasze poparcie dla Konwencji MOP nr 111, która określa podstawowe zasady dotyczące eliminacji dyskryminacji w miejscu pracy.

Zapobieganie nękaniu oraz zastraszaniu

Wszystkie aspekty nękania i zastraszania są całkowicie nie do przyjęcia. Zobowiązujemy się eliminować takie działania lub postawy z miejsca pracy.

Nękanie i zastraszanie obejmuje między innymi wszelkie formy zachowań seksualnych, werbalnych, niewerbalnych i fizycznych, które mają charakter przemocowy, upokarzający lub zastraszający.

Jeśli jesteśmy świadkami lub doświadczamy takiego zachowania lub zachowania, które jest nie do przyjęcia w jakikolwiek inny sposób, powinniśmy zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Dążymy do zapewnienia atmosfery zaufania, w której pracownicy mogą podnosić kwestie i dążyć do szybkiego ich rozwiązania ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych stron.

W tym celu zachęcamy pracowników do zapoznania się z lokalnymi procedurami składania zażaleń.

Ochrona dobrego samopoczucia pracowników

Przywiązujemy dużą wagę do dobrego samopoczucia naszych pracowników i zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy w celu zapobiegania wypadkom i urazom oraz minimalizowania zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy.
Spółki należące do Grupy są zobowiązane:
  • Przyjąć zasady oraz procedury bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnych z naszymi ogólnymi zasadami BHP i ochrony środowiska lub krajowymi przepisami ustawowymi (w zależności od tego, które z tych wymagań są surowsze).
  • Współpracować z pracownikami w celu zapewnienia utrzymania oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Dążyć do wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników.

Będziemy stale pracować nad maksymalizacją bezpieczeństwa fizycznego naszych pracowników na całym świecie, zapewniając, aby pracownicy rozumieli nasze zasady i standardy oraz aby prowadzone były szkolenia, tak aby wszyscy byli świadomi kwestii i wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony istotnych dla ich pracy.

Zachęcamy spółki należące do Grupy, aby rozważyły i przyjęły politykę przyjazną dla rodziny, zgodnie z
lokalną praktyką.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()