Close
 
 

Prawa człowieka a nasze działalność

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Mamy obowiązek zawsze prowadzić działalność w sposób, który szanuje prawa człowieka naszych pracowników, ludzi, z którymi pracujemy oraz społeczności, w których działamy.

Nasze przekonania

Żywimy przekonanie, że podstawowe prawa człowieka, potwierdzone w Powszechnej deklaracji praw człowieka, powinny być respektowane.

Wspieramy Zasady przewodnie ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, które nakreślają obowiązki i odpowiedzialność przemysłu w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prawami człowieka w biznesie poprzez stworzenie ram „Protect, Respect and Remedy” (Chronić, szanować i naprawiać).

Zarządzanie ryzykiem związanym z prawami człowieka

Jesteśmy zaangażowani w promowanie praw człowieka w naszej sferze wpływów, w tym w naszym łańcuchu dostaw. W związku z tym od wszystkich naszych dostawców oczekujemy spełnienia wymogów naszego Kodeksu Postępowania Dostawców, co zostało uwzględnione w naszych ustaleniach umownych z dostawcami.

Tak dalece jak to możliwe, nasze procedury należytej staranności pozwalają nam na monitorowanie skuteczności i zgodności z naszymi zobowiązaniami regulaminowymi i Kodeksem Postępowania dostawcy , a także identyfikowanie, zapobieganie i ograniczanie ryzyka, skutków i nadużyć dotyczących praw człowieka.

Zobowiązujemy się do pełnego zbadania i naprawienia wszelkich kwestii związanych z prawami człowieka zidentyfikowanych w ramach naszej działalności lub w łańcuchu dostaw oraz do dążenia do ciągłego doskonalenia. Jeśli zidentyfikujemy naruszenia praw człowieka w odniesieniu do dostawcy, a dostawca nie zobowiąże się jednoznacznie do podjęcia działań naprawczych, będzie uporczywie unikać działania lub nie poprawi sytuacji, wówczas współpraca z takim dostawcą powinna zostać zakończona.

Zakaz pracy dzieci

Zobowiązujemy się do zapewnienia, że w naszej działalności nie wykorzystujemy pracy dzieci. Staramy się dbać, aby dobre samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci były zawsze najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, że rozwojowi dzieci, ich społecznościom i krajom najlepiej służy edukacja.
Popieramy konwencje ILO nr 138 i 182, które określają podstawowe zasady dotyczące minimalnego wieku dopuszczenia do zatrudnienia i eliminacji najgorszych form pracy dzieci. W związku z tym:
  • Żadna praca uważana za niebezpieczną lub mogącą zaszkodzić zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci nie powinna być wykonywana przez osoby poniżej 18. roku życia.

  • Minimalny wiek dopuszczenia do pracy nie powinien być niższy od ustawowego wieku ukończenia obowiązku szkolnego, a w każdym razie nie może być niższy niż 15 lat.

  •  Oczekujemy, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi dostosują się do minimalnych wymogów wiekowych, określonych w Kodeksie Postępowania Dostawców. Obejmuje to, w przypadkach, w których zezwala na to miejscowe prawo, wykonywanie przez dzieci w wieku od 13 do 15 lat lekkiej pracy, pod warunkiem że nie utrudnia to ich kształcenia lub szkolenia zawodowego ani nie obejmuje jakiejkolwiek działalności, która mogłaby być szkodliwa dla ich zdrowia lub rozwoju (np. obsługa sprzętu mechanicznego lub stosowanie środków agrochemicznych). W drodze wyjątku uznajemy również programy szkoleń lub praktyk zawodowych zatwierdzone przez właściwy organ.

Wolność zrzeszania się

Respektujemy wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych.

Nasi pracownicy mają prawo być reprezentowani przez lokalne związki zawodowe uznane przez firmę lub innych przedstawicieli działających w dobrej wierze. Tacy przedstawiciele powinni móc prowadzić swoje działania w ramach przepisów ustawowych i wykonawczych, dominujących stosunków i praktyk dotyczących zatrudnienia oraz uzgodnionych procedur firmy.

Zakaz wyzysku siły roboczej i współczesnego niewolnictwa

Zobowiązujemy się do zapewnienia, że w naszej działalności nie wykorzystujemy niewolnictwa, poddaństwa i przymusu, niewoli, handlu ludźmi lub nielegalnej pracy imigrantów
Spółki i pracownicy Grupy nie będą i zapewnią, że agencje zatrudnienia, pośrednicy pracy lub strony trzecie, którym zlecono występowanie w naszym imieniu, nie będą podejmować następujących działań:
  • Wymóg wnoszenia przez pracowników opłat rekrutacyjnych, zaciągania kredytów lub wnoszenia nieracjonalnych opłat za usługi lub depozytów jako warunku zatrudnienia.
  • Wymóg, aby pracownicy oddawali dokumenty tożsamości, paszporty lub zezwolenia jako warunek zatrudnienia. W przypadku, gdy prawo krajowe lub procedury zatrudnienia wymagają użycia dokumentów tożsamości, będziemy ich używać wyłącznie zgodnie z prawem. Jeżeli dokumenty tożsamości są kiedykolwiek zatrzymywane lub przechowywane ze względów bezpieczeństwa bądź w celu ochrony, odbywa się to wyłącznie za świadomą i pisemną zgodą pracownika, która powinna być autentyczna, a pracownik ma do nich nieograniczony dostęp i może je odzyskać w każdym momencie, bez żadnych ograniczeń.

Społeczności lokalne

Staramy się określić i zrozumieć wyjątkowe interesy społeczne, ekonomiczne i środowiskowe społeczności, w których prowadzimy działalność.

Prowadzimy działalność na całym świecie, w tym w krajach dotkniętych konfliktami lub w krajach, w których demokracja, praworządność lub rozwój gospodarczy są słabe, a prawa człowieka są zagrożone.

Mamy obowiązek identyfikować konkretne zagrożenia związane z prawami człowieka, które mogą być istotne dla naszej działalności lub na które nasza działalność może wpływać. W tym celu będziemy zabiegać o opinie zainteresowanych stron, w tym pracowników i ich przedstawicieli.

Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że nasze działania nie przyczynią się do naruszania praw człowieka, a także w celu zaradzenia wszelkim negatywnym skutkom w zakresie praw człowieka bezpośrednio spowodowanym przez nasze działania.

Zachęcamy naszych pracowników do odgrywania aktywnej roli zarówno w społecznościach lokalnych, jak i biznesowych. Spółki należące do Grupy powinny dążyć do stworzenia możliwości rozwoju umiejętności dla pracowników i społeczności oraz dążyć do pracy w harmonii z celami rozwojowymi i inicjatywami rządów krajów nas goszczących.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()