Close
 
 

Zgłaszanie problemów

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Zgłaszanie problemów wymaga odwagi. Niniejsze zasady zgłaszania problemów (Speak Up) mają zapewnić pracownikom wsparcie w tym zakresie oraz pogłębiać zaufanie i poczucie pewności co do tego, jak potraktowane zostaną zgłoszone problemy

Lokalni wyznaczeni członkowie kadry kierowniczej oraz Procedura Zapewnienia Standardów Postępowania w Biznesie

Na całym świecie mamy wyznaczonych lokalnych członków kadry kierowniczej, których obowiązkiem jest przyjmowanie zgłoszeń o nadużyciach.

Uzupełnieniem tych zasad Procedura Grupy dotycząca Zapewnienia Standardów Postępowania w Biznesie, która określa, w jaki sposób zgłaszane wątpliwości lub naruszenia Standardów Postępowania w Biznesie są eskalowane i badane w sposób bardziej szczegółowy.

Zachęcamy do zgłaszania problemów

Każda osoba pracująca w Grupie lub współpracująca z Grupą, która wie o faktycznych lub podejrzewanych przypadkach niewłaściwego postępowania w pracy (które miały miejsce w przeszłości, mają miejsce obecnie lub mogą się wydarzyć), powinna to zgłosić.

Przykłady niewłaściwego postępowania to między innymi:

 • czyny przestępcze, w tym kradzież, oszustwo, przekupstwo i korupcja,
 • zagrażanie zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi lub szkodzenie środowisku naturalnemu,
 • zastraszanie, nękanie (w tym molestowanie seksualne) i dyskryminacja w miejscu pracy lub inne naruszenia praw człowieka,
 • nadużycia księgowe lub fałszowanie dokumentów,
 • udział w nielegalnym handlu produktami Grupy,
 • inne naruszenia Standardów Postępowania w Biznesie lub innych ogólnych zasad, reguł lub standardów Grupy,
 • niewywiązanie się z jakiegokolwiek obowiązku prawnego, poprzez działanie lub jego zaniechanie,
 • pomyłka sądowa,
 • ukrywanie wszelkich przypadków niewłaściwego postępowania.
Niewłaściwe postępowanie nie dotyczy przypadków niezadowolenia ze stanowiska pracy lub rozwoju kariery. W takich przypadkach dostępne są procedury zgłaszania zażaleń, a szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania zażaleń dostępne są w systemie Interact.

Bezpośredni przełożeni mają dodatkowy obowiązek zgłaszania otrzymanych zastrzeżeń. Wobec osób, które ignorują naruszenia lub nie podejmują działań w celu rozwiązania problemu naruszeń, podjęte mogą zostać działania dyscyplinarne.

Z kim można rozmawiać?

Swoje wątpliwości można zgłaszać za pośrednictwem jednego z kilku kanałów. Zgłaszający proszeni są o wybór kanału, który jest dla nich najbardziej komfortowy:

Czterech przedstawicieli kierownictwa wyższego szczebla Grupy pełni funkcję wyznaczonych członków kadry kierowniczej w Grupie. Każdy może zgłosić się do nich bezpośrednio. Są to:

 • Dyrektor Grupy ds. etyki i zgodności z przepisami – Caroline Ferland
 • Sekretarz spółki British American Tobacco p.l.c. – Paul McCrory
 • Dyrektor Grupy ds. audytu wewnętrznego – Graeme Munro
 • Dyrektor Grupy ds. wynagrodzeń – Jon Evans

Można się z nimi skontaktować e-mailowo (pod adresem gdo@bat.com), telefonicznie (pod numerem +44 (0)207 845 1000) lub korespondencyjnie pod adresem British American Tobacco p.l.c., Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Wielka Brytania.

Dochodzenia i poufność

Bez względu na sposób zgłoszenia, tożsamość osoby zgłaszającej pozostanie poufna w trakcie naszego sprawiedliwego i obiektywnego dochodzenia. Osoba zgłaszająca zostanie również poinformowana o wyniku dochodzenia, o ile będziemy mogli się z nią skontaktować.

Infolinia Speak Up jest obsługiwana przez zewnętrznego usługodawcę, niezależnie od kierownictwa Grupy. Więcej informacji na temat tego sposobu eskalowania i badania zgłoszeń można znaleźć w dokumencie Procedura Grupy dotycząca Zapewnienia Standardów Postępowania w Biznesie .

Zakaz odwetu

Osobie zgłaszającej przypadki rzeczywistego lub podejrzewanego niewłaściwego postępowania nie grozi żadna forma odwetu (bezpośredniego ani pośredniego).

Nie tolerujemy nękania ani represjonowania osób zgłaszających wątpliwości jak również nękania ani represjonowania osób, które im pomagają. Takie zachowanie samo w sobie jest naruszeniem Standardów Postępowania w Biznesie i będzie traktowane jako poważna sprawa dyscyplinarna.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()