Close
 
 

Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

BAT stosuje zasadę zerowej tolerancji oraz zobowiązuje się do walki ze wszelkimi przejawami przekupstwa i korupcji. Jest całkowicie nie do przyjęcia, aby spółki należące do Grupy, pracownicy lub partnerzy biznesowi byli w jakikolwiek sposób zaangażowani lub zamieszani w praktyki korupcyjne.

Czym jest łapówka?

Łapówka to każdy prezent, płatność lub inne korzyści (takie jak gościnność, nielegalna prowizja, oferta pracy/stażu lub możliwości inwestycyjne) oferowane w celu uzyskania przewagi (osobistej lub biznesowej). Łapówka nie musi zostać wręczona; wystarczy sam fakt jej zażądania lub zaoferowania.

„Niewłaściwe postępowanie” oznacza wykonywanie (lub zaniechanie) działalności gospodarczej lub funkcji publicznej z naruszeniem oczekiwań, że będzie ona wykonywane w dobrej wierze, bezstronnie lub z poszanowaniem obowiązku powierniczego.

Zakaz przekupstwa

Pracownikom nie wolno nigdy:
  • oferować, obiecywać ani przekazywać prezentów, płatności lub innych korzyści jakiejkolwiek osobie (bezpośrednio lub pośrednio), w celu nakłonienia lub nagrodzenia niewłaściwego postępowania bądź wywarcia wpływów, jak również z zamiarem wywarcia niewłaściwego wpływu na jakąkolwiek decyzję jakiejkolwiek osoby na naszą korzyść,
  • prosić o ani przyjmować, zgadzać się na przyjęcie lub otrzymywać prezentu, płatności bądź innej korzyści od jakiejkolwiek osoby (bezpośrednio lub pośrednio) jako nagrody bądź zachęty za niewłaściwe postępowanie lub takie postępowanie, które wpływa na decyzje Grupy lub sprawia wrażenie, że ma na celu niewłaściwe wpłynięcie na decyzje Grupy.

Przekupienie urzędnika publicznego jest przestępstwem niemal w każdym kraju. W wielu przypadkach przestępstwem jest również przekupywanie pracowników lub przedstawicieli zaangażowanych w działalność prywatną (np. naszych dostawców).

Przepisy antykorupcyjne w wielu krajach mają skutek eksterytorialny, co oznacza, że w krajach tych za przestępstwo uznaje się wręczanie łapówek za granicą przez ich obywateli.

Zakaz płatności ułatwiających

Nie wolno przekazywać płatności ułatwiających (bezpośrednio ani pośrednio), poza sytuacjami, w których jest to konieczne do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub wolności jakiegokolwiek pracownika.

Płatności ułatwiające to niewielkie płatności przekazywane w celu sprawniejszego lub przyspieszonego wykonania przez urzędnika niskiego szczebla rutynowych czynności, do których płatnik jest już uprawniony. Są one nielegalne w większości krajów. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, przekazywanie płatności ułatwiających za granicą przez obywateli jest przestępstwem.

W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie ma bezpiecznej alternatywy dla przekazania płatności, powinniśmy zaangażować lokalnego radcę z działu LEX (jeśli to możliwe, przed przekazaniem jakiejkolwiek płatności). Płatność musi zostać również w pełni udokumentowana w księgach rachunkowych spółki należącej do Grupy.

Utrzymanie odpowiednich procedur

Spółki należące do Grupy mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za działania korupcyjne usługodawców będących osobami trzecimi, występujących w ich imieniu. W związku z tym od spółek należących do Grupy oczekuje się wdrożenia i stosowania mechanizmów kontroli, które zapewnią, że osoby trzecie świadczące usługi w ich imieniu nie będą oferować ani przekazywać niewłaściwych płatności, jak również nie będą o takiej płatności zabiegać ani ich otrzymywać. Mechanizmy kontroli powinny obejmować:
  • procedury „znajomości dostawcy” i „znajomości klienta”, w tym Procedurę Third Party ABAC Procedure  wszystkie te procedury są proporcjonalne do ponoszonego ryzyka;
  • postanowienia antykorupcyjne w umowach ze stronami trzecimi, które są odpowiednie do poziomu ryzyka korupcji i przekupstwa związanego z usługą i mogą skutkować rozwiązaniem w przypadku naruszenia tych przepisów;
  • w stosownych przypadkach, szkolenia antykorupcyjne i wsparcie dla pracowników, którzy zarządzają relacjami z dostawcami;
  • szybkie i dokładne informowanie o prawdziwym charakterze oraz zakresie transakcji i wydatków.

Księgi, ewidencje i mechanizmy kontroli wewnętrznej

Dokumentacja biznesowa Grupy musi dokładnie odzwierciedlać prawdziwy charakter oraz zakres transakcji i wydatków.

Mamy obowiązek posiadać mechanizmy kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia, że dokumentacja finansowa i rachunkowa są dokładne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi i najlepszymi praktykami.

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()